Issue IV / November 2011

EnercitEE och subprojekten

De senaste åren har man betonat den centrala roll som energistrategier spelar på beslutsfattarnas agenda.

Att energieffektivisering och hållbarhet är viktigt för ekonomisk utveckling och sysselsättning även på lokal nivå blir alltmer tydligt, det handlar inte alls bara om att lösa miljöproblem. Det är ett faktum att många också står inför dramatiska nedskärningar i den offentliga budgeten så att resurserna för att genomföra lokala strategier hela tiden minskar.

Mot bakgrund av detta och för att nå de ambitiösa 20-20-20-målen samtidigt som man ökar sin konkurrenskraft med mindre resurser så behöver den nya energipolitiken ett förändrat synsätt med stort engagemang från de viktigaste aktörerna – lokala myndigheter och medborgarna.

Det är precis de två grupperna man vill nå genom subprojekten i EnercitEE. De kan spela en viktig roll för att medborgare och lokala myndigheter ska ha ett utbyte och delta i utformandet av energistrategier.

Det är idag 43 partner som deltar i 11 subprojekt. Av dem arbetar 22 partner med att öka medborgarnas medvetenhet och främja deras energisparande. Övriga 21 arbetar gentemot lokala myndigheter på olika områden, som till exempel finansiering, lokala klimatstrategier och kompetensutveckling.

Upplägget med subprojekten i EnercitEE är mycket ambitiöst: offentliga partner (kommuner, organisationer, offentliga instanser) fick i två ansökningsomgångar komma med förslag på projektidéer. Bakom ett subprojekt står ett partnerskap där all bidrar med erfarenheter, motivation och kunskaper för att tillsammans utforma projekten så att de når sina egna mål ute i regionerna.

Man träffas regelbundet för att följa varandras arbete och utbyta erfarenheter. Det är mycket inspirerande att se vilken hög kvalitet dessa tekniska möten har i detta EU-projekt där just erfarenhetsutbyte är själva kärnan. Det kommer att bli till stor nytta för att de ute i de fem partnerregionerna ska komma vidare med energisparande och energieffektivisering som medlemsstaterna i EU är överens om behövs.

Visst är vägen fram till 20-20-20-målet mycket lång, men vi är förvissade om att med våra subprojekt kan partnerregionerna ta ett viktigt steg framåt.


                                     Stefano Valentini (för lokala myndigheter)
                                     Francois Wurtz (för medborgarna)

LEEAN – Många bäckar små, om att spara energi i byggnader och boende


Subprojektet LEEAN är ett informationsprojekt som ska bidra till att de som bor i flerfamiljshus sparar energi. Även byggbranschen ska få stöd att använda förnybar energi vid byggande och renovering. Målet är att LEEAN ska ta fram riktlinjer till offentliga tjänstemän, personal i bostadsbolagen, byggbranschen och lokala energikontor för att de i sin tur ska kunna ge råd till hyresgäster, privata hyresvärdar, företag, invandrare och låginkomsttagare. I Sverige vänder man sig främst till hyresgäster.

Energikontoret SAENA GmbH i Sachsen tar fram en vägledning om energieffektivt byggande och renovering för byggbranschen. Ett utkast till de första kapitlen är redan skrivet. Den tar upp hela bygg- och renoveringsprocessen från planering till färdigt bygge.

Riktlinjerna tas fram i nära samarbete med ingenjörer. De kommer att ta hänsyn till hur de lokala förhållandena ser ut och vad de kräver. Som pilotregion för att testa och anpassa riktlinjerna har man valt den närliggande kommunen Vogtlandkreis.

Ur innehållet:

  • Regelverk och krav
  • Handledning om förvärv av mark och byggnader
  • Tillstånd
  • Planeringskriterier
  • Konstruktion och byggmaterial
  • Kvalitetsstyrning
  • Energieffektiv utrustning
  • Statliga bidrag och finansieringsmöjligheter

Huvudfokus ligger på energisparbeteenden och förnybar energi i bostäder och att uppmuntra hållbar teknik med tanke på klimatet. Riktlinjerna kommer att finnas på webben 2012 och en version riktad till byggmyndigheter i Sachsen kommer att tryckas.

Regionerna i LEEAN kommer tillsammans att göra en katalog med goda exempel på energieffektivt byggande, med genomförda projekt och erfarenheter som sedan ska uppdateras kontinuerligt. Den kommer att finnas på webbplatsen mot slutet av 2011. 

Mer information: www.enercitee.eu/LEEAN

SCC – En hållbar klimatutmaning, de första resultaten i Växjö


Att hitta vägar för att minska sina CO2-utsläpp, att spara energi och att använda mer förnybar energi – det är syftet med projektet En hållbar klimatutmaning (SCC). Det gör man tillsammans med lokala myndigheter genom att hitta olika sätt att få medborgarna med på vägen mot en klimatsmartare livsstil. Varje region som är med som partner i projektet kommer att arbeta med sin speciella målgrupp och ta fram passande metoder. I Växjö är målgruppen personal på olika arbetsplatser. I Meerane i Tyskland fokuserar man på elever och deras familjer, i Prioriterre i Frankrike på intresserade medborgare och i Italien på privata fastighetsägare.

Resultaten från den första klimatutmaningen i Växjö är mycket intressanta. Fyra arbetsplatser har utmanats av två klimatidoler att ändra sina resvanor och sin elanvändning. En klimatidol är en lokal kändis som är intresserad av hållbar utveckling och vill utmana andra till ett klimatsmartare beteende. I Växjö är det landshövdingen Kristina Alsér och regiondirektören Peter Hogla som är klimatidoler. De har redan i ett annat projekt minskat sina privata CO2-utsläpp för mat, konsumtion, energi och resande med nästan 30 %. I första omgången utmanar de nu 190 medarbetare på fyra arbetsplatser. 72 av dem kommer att föra in data om sina resvanor och sin elanvändning på webben.

Inspiration och tips på vad de kan göra för att minska sin elförbrukning och minska sina CO2-utsläpp för resor får de på webbplatsen Klimatutmaningen (www.vaxjo.se/-/Klimatutmaningen/). Där ska alla som deltar registrera sin elförbrukning under en månad och alla klimatsmarta resor (gång, cykel, buss, tåg) under sex veckor. De kan då se hur mycket energi, CO2-utsläpp och pengar de sparat. Några företag har dessutom erbjudit rabatter på klimatsmarta produkter som LED-lampor, cykelutrustning och kort till kollektivtrafiken. Under första perioden sparade deltagarna 8 300 kg CO2-utsläpp. Om de fortsätter med sina nya vanor kommer de att spara utsläpp av 75 000 kg CO2 per år. Under utmaningen sparade de 100 000 kronor och fortsätter de likadant kommer de att spara 725 000 kronor per år.

Mer information: www.enercitee.eu/SCC

SustraMM – Erfarenhetsutbyte: Att utbilda morgondagens resenärer i Blekinge


Erfarenhetsutbyte mellan regionerna är ett viktigt inslag i projektet SustraMM som ska påverka transport- och resvanor. Alla får tillfälle att visa sina exempel hemifrån på hur hållbara resor och transporter kan organiseras så att man snabbt och bekvämt kan resa i närområdet.

Ett gott exempel som kommer från Energikontor Sydost är Blekingeresan. I alla tre länen Blekinge, Kronoberg och Kalmar ska man lära morgondagens resenärer hur man reser med kollektivtrafiken. Man vänder sig till 12-åriga barn som får åka i regionen under en dag med kollektivtrafiken i grupper om 4 till 7 barn.

(source: children from the municipality of Helsingborg)

Trafikverket, Blekingetrafiken och Energikontor Sydost fick inspiration från Helsingborg och gjorde 2011 en pilotomgång med två skolklasser. De fick själva använda tidtabeller och reseplanerare på webben. På våren gjorde de en resa där de experimenterade och lärde sig hur man reser med buss och tåg. Efteråt berättade de om sina resor på en poster, i en powerpoint¬presentation eller i en film som de skickade till kollektivtrafikbolaget.

                                                 (source: children from the municipality of Helsingborg)

Det var Blekingetrafiken som organiserade och finansierade den här resdagen med tidtabeller, resruttskartor och endagskort till kollektivtrafiken. Med en sådan här resdag får eleverna öva sig på att arbeta i grupp, dokumentera och lära sig mer om geografi, historia och kultur. Och dessutom ha en rolig dag!

Vinsterna är att morgondagens resenärer får lära sig planera och resa med kollektivtrafiken och att visa hållbara transportalternativ. Fördelar på lång sikt är ökat resande med kollektivtrafiken – och mindre trafik på vägarna – hos de som deltagit i projektet.

Andra goda exempel handlar om cykeltävlingar, gratis prova på kollektivtrafikresor för bilister, godstransporter, gång- och cykelbanor och cykelbussar.

Mer information: www.enercitee.eu/SUSTRAMM

RIEEB – En världsunik byggnads energianvändning utvärderas

 
RIEEB ska stödja regelverk om energieffektiva byggnader i kommuner och hos lokala myndigheter och förbättra kompetensen hos intressenter och politiska rådgivare.

Picture: Project House

(picture source: www.tu-chemnitz.de )

Projekthuset MeTeOr på Tekniska högskolan i Chemnitz är en av fyra byggnader (ej bostäder) som ska undersökas av energiexperter från Sachsen. MeTeOr står för Människor (Mensch), Teknik och Organisation. På alla dessa fyra nybyggda hus ska man i mitten av 2012 gå igenom och se efter om det tyska energispardirektivet tillämpats korrekt. I Sachsen är direktivet viktigt för att nå de regionala energi- och klimatmålen. Det finns redan mycket höga krav på energianvändningen i nybyggda och nyrenoverade hus. Man använder en (virtuell) referensbyggnad för att se till att energikraven uppfylls. Att tillämpa direktivet och följa efterlevnaden är nödvändigt för att minska energiförbrukningen och utsläppen av CO2 från byggnader så mycket som man ska göra i EU till 2050.

Analysen utvärderas för att identifiera fel i utförande och beräkningar, för att sedan ta hänsyn till det vid kommande projekt och när man skapar nya nationella beräkningsprogram.

                               MeTeOr Rendering (picture source: ABK ARCHITEKTEN GMBH)

MeTeOr-huset byggdes av delstaten Sachsen. Byggnaden används som ett centrum för forskning, utbildning, presentation och kommunikation för tvärvetenskapliga team från universitet, representanter för regionala små och medelstora företag och tvärregionala institutioner. Extra fokus ligger på bil- och medicinteknik. Det finns ännu inga byggnader som liknar den här i Tyskland. Invändigt har den flyttbara väggar för att maximera ett flexibelt utnyttjande av utrymmena. Det är också höga krav på den fysikaliska inomhusmiljön för akustik, buller, dagsljusåtergivning, belysning som ändrar färg, presentation och medieteknik.
Nästa år kommer Energikontoret i Sachsen att ordna en workshop i denna ytterst intressanta och unika byggnad.

Mer information: www.enercitee.eu/RIEEB

CLIPART – Konsten att klimatplanera


Klimatet förändras snabbt i Emilia-Romagna – en välutvecklad region i Italien på södra stranden av floden Po. Bland annat har temperaturen under den senaste 20-årsperioden stigit med en grad jämfört med den tidigare 30-årsperioden. Andra tydliga signaler är mängden nederbörd och dess fördelning under året. Emilia-Romagna släpper ut mycket mer växthusgaser per person än genomsnittet i både Italien och Europa, 25–30 % mer. Det är hårda fakta som man tagit fram vid den regionala miljövårdsbyrån Arpa.

Det är känsliga frågor att motverka klimatförändingen och att anpassa samhället till den. Det regionala styret och några lokala styren strävar efter att ta med de här frågorna i sina strategier, men det görs på ett ganska splittrat och ibland motsägelsefullt sätt.

Anpassning till klimatförändring: Å ena sidan handskas man ganska bra med värmeböljor efter en kraftig sådan sommaren 2003 med hemska följder  som fick lokala och regionala myndigheter att tänka ut och få igång en effektiv förebyggande planering. Å andra sidan finns det ingen övergripande plan för anpassning med allmän och detaljerad beskrivning av risker, påverkan och åtgärder från regional/lokal synpunkt.

Motverka klimatförändring: En ny regional plan blir en vägvisare för att nå EU:s 20-20-20-mål i energisektorn, men ännu finns inga planer för att minska utsläppen i samtliga sektorer, t.ex. transporrter, jordbruk och bostäder. Man har inte ens påbörjat arbetet att ta fram några sådana planer. Efter 2007 års inventering av växthusgaser görs nu en uppdatering för 2010. Kommuner och provinser gör sina inventeringar. Visst behövs dessa inventeringar  i arbetet mot klimatförändring, men det är långtifrån tillräckligt för att minska växthusgaserna tillräckligt mycket.

Idén bakom CLIPART (Klimatplanering och granskningsverktyg för lokala och regionala myndigheter) föll sig ganska naturlig. Ta ekonomi som ett exempel, där man slår fast en budget och sedan regelbundet stämmer av utgifterna mot budgeten. Vi ser framför oss en metod i arbetet mot klimatförändring där regionala och lokala myndigheter också arbetar med en budgetfas och en avstämningsfas.

Budgetarbetet ska inte bara handla om allmänna mål för att minska växthusgaserna utan man måste sätta upp mål för alla sektorer som diskuteras och förhandlas som i en vanlig budgetprocess.

Avstämningen liknar kanske mer det man gör i kvalitetsarbetet där man stämmer av vad som gjorts mot de uppsatta målen och föreslår åtgärder i de fall där man inte uppfyllt dem.
Hur effektivt man än arbetar för att motverka klimatförändringen så kommer den att fortsätta ytterligare några decennier på grund av trögheten i systemet. Man måste fortsätta att  förebygga skador och undersöka nya möjligheter. När man ska anpassa samhället till klimatförändringen utgår man från prognoser som bygger på klimatforskarnas modeller. Det finns metoder för att skala ner dessa och förutsäga lokala förändringar.  Man måste titta på påverkan i alla sektorer  och ta fram nya rekommendationer och strategier. Det gör man på europeisk, nationell och regional nivå, men även städer gör egna planer.

Allt detta arbetar CLIPART med. I år har man belyst nuläget i en översiktsrapport med detaljerade exempel, och nästa år kommer man att fokusera på att ta fram ett slutdokument i form av en handbok med utvalda metoder och verktyg. Det finns mycket kvalificerade kunskaper, erfarenheter och experter bland partner så vi väntar oss gott om användbara resultat att sprida ut i Europa.

Mer information: www.enercitee.eu/CLIPART

PraTLA – Studenter uppskattar lokal potential för energieffektivisering


Nio månader efter att projektet PraTLA godkändes har redan den första omgången med praktikplatser ute i regionerna genomförts, med hittills 39 studenter. Studenterna har hjälpt och stöttat lokala myndigheter att identifiera och analysera relevanta områden för energieffektivisering.

Steffi Hänig och Armin Verch, två studenter från universitetet i Zittau, Sachsen, ansökte om praktikplats i Småland. Deras studier i ekonomi passade bra för att hjälpa till med energirådgivning till småföretag på Energikontor Sydosts kontor i Oskarshamn. Armin stannade fyra månader och Steffi sex månader. De fick tillfälle att titta närmare på det lokala energiarbetet och energiåtgärder i Sverige. De har delat med sig av sina erfarenheter på projektbloggen (titta hur barnen lär mer om energi i en idyllisk svensk dagisträdgård, http://enercitee.eu/blog/let%e2%80%99s-make-a-trip-to-the-world-of-energy-%e2%80%93-energy-day-in-a-swedish-kindergarten/#more-724).

                Polish students and Lower Silesian regional coordinator Natalia Janik (left)

I Nedre Schlesien föll Natalia Janiks anrop från den polska partnern KARR väl ut. Sju studenter valdes ut i första omgången och ska nu göra olika utvärderingar. En är att arbeta på en strategi för att minska energiförbrukningen, en annan att titta på potentialen för förnybar energi i skolbyggnader som en del av en lokal energistrategi i staden Jelcz-Laskowice.

I Haute-Savoie samlar CAUE som är fransk partner i projektet många studenter för att göra en gemensam analys av olika energifrågor på lokala myndigheter.  Några dokument har redan tagits fram. Resultat och erfarenheter presenterades vid ett stort evenemang tillsammans med representanter för städerna som deltar och för departementet Haute-Savoie. Det syntes då tydligt att studenternas praktik kan ha en reell påverkan när städerna ska förverkliga sin potential för energieffektiviseringar. De första utvärderingarna fungerar ofta som ett slags kickstart för fler energieffektiviseringsåtgärder på längre sikt.

Mer information: www.enercitee.eu/PraTLA

Bra start för subprojekten i andra omgången


Fem subprojekt godkändes i andra ansökningsomgången. Arbetet kom igång i maj och juni.

Vid kickoffmöten fick deltagarna veta mer om de olika regionerna – hur långt man har kommit, vilka policyer som finns och vad som är utmaningarna. Man kom överens om vad som ska göras härnäst. Man fick också sätta sig in vad som gäller för rapportering och deadline i EnercitEE. Tre gånger i varje subprojekt träffas man från regionerna. Då finns tillfälle att utbyta erfarenheter, fördela arbetsuppgifter, ta beslut, anpassa planeringen, diskutera resultat etc.

Subprojektens startmöten:

E-FoxES:
27–28 juni i Bautzen, Sachsen

ActEE:
20–21 juli i Chambéry, Haute-Savoie

GRACE:
12–13 juli i Bautzen, Sachsen

EEMTE:
12–14 oktober i Jelcz-Laskowice, Nedre Schlesien

FIPREC:
26–27 oktober i Porretta Terme, Emilia-Romagna.

Publikationer


Nytt material

Nyhetsbrev EnercitEE nr 3 finns också att läsa på följande språk (följ länkarna):

Broschyr med goda exempel

En broschyr finns nu med fakta om en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning och passivhus – två goda exempel från Småland.

Kalender


30 januari–1 februari 2012
Arbetsgrupp- och styrgruppmöte i Annecy

2–3 februari 2012
Seminarium om kommunikation och motivation för att effektivisera energianvändningen, Annecy, 2nd EnercitEE Component Seminar

31 maj–1 juni 2012
Utbyte kring policyarbetet – Erfarenheter från visionära Växjö