EnercitEE och subprojekten

De senaste åren har man betonat den centrala roll som energistrategier spelar på beslutsfattarnas agenda.

Att energieffektivisering och hållbarhet är viktigt för ekonomisk utveckling och sysselsättning även på lokal nivå blir alltmer tydligt, det handlar inte alls bara om att lösa miljöproblem. Det är ett faktum att många också står inför dramatiska nedskärningar i den offentliga budgeten så att resurserna för att genomföra lokala strategier hela tiden minskar.

Mot bakgrund av detta och för att nå de ambitiösa 20-20-20-målen samtidigt som man ökar sin konkurrenskraft med mindre resurser så behöver den nya energipolitiken ett förändrat synsätt med stort engagemang från de viktigaste aktörerna – lokala myndigheter och medborgarna.

Det är precis de två grupperna man vill nå genom subprojekten i EnercitEE. De kan spela en viktig roll för att medborgare och lokala myndigheter ska ha ett utbyte och delta i utformandet av energistrategier.

Det är idag 43 partner som deltar i 11 subprojekt. Av dem arbetar 22 partner med att öka medborgarnas medvetenhet och främja deras energisparande. Övriga 21 arbetar gentemot lokala myndigheter på olika områden, som till exempel finansiering, lokala klimatstrategier och kompetensutveckling.

Upplägget med subprojekten i EnercitEE är mycket ambitiöst: offentliga partner (kommuner, organisationer, offentliga instanser) fick i två ansökningsomgångar komma med förslag på projektidéer. Bakom ett subprojekt står ett partnerskap där all bidrar med erfarenheter, motivation och kunskaper för att tillsammans utforma projekten så att de når sina egna mål ute i regionerna.

Man träffas regelbundet för att följa varandras arbete och utbyta erfarenheter. Det är mycket inspirerande att se vilken hög kvalitet dessa tekniska möten har i detta EU-projekt där just erfarenhetsutbyte är själva kärnan. Det kommer att bli till stor nytta för att de ute i de fem partnerregionerna ska komma vidare med energisparande och energieffektivisering som medlemsstaterna i EU är överens om behövs.

Visst är vägen fram till 20-20-20-målet mycket lång, men vi är förvissade om att med våra subprojekt kan partnerregionerna ta ett viktigt steg framåt.


                                     Stefano Valentini (för lokala myndigheter)
                                     Francois Wurtz (för medborgarna)