Artykuł wstępny: podprojekty EnercitEE


Od kilku lat podkreśla się, że polityka energetyczna odgrywa główną rolę w planach decydentów.

W coraz większym stopniu staje się jasne nawet na poziomie lokalnym, że efektywność energetyczna i zrównoważenie mają znaczenie nie tylko w zakresie przyczyniania się do rozwiązania problemów związanych ze środowiskiem, ale także ze względu na to, że są one istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Niemniej jednak decydenci muszą mierzyć się także z radykalnymi cięciami w budżecie publicznym, a zasoby, które można by przeznaczyć na wdrażanie polityk lokalnych ulegają stałemu zmniejszaniu.

Mając na uwadze powyższy kontekst, oczywistym staje się fakt, że aby zrealizować ambitne założenia pakietu 20-20-20, a zarazem podnieść konkurencyjność przy mniejszej ilości zasobów, należy skorygować paradygmat dla nowych polityk energetycznych poprzez większe zaangażowanie głównych interesariuszy, tj. władz lokalnych i mieszkańców.

Podprojekty EnercitEE skupiają się właśnie na tych dwóch grupach; mają ważną misję zwiększania uczestnictwa i zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w projektowaniu, wymianie i udostępnianiu polityk energetycznych.

Aktualnie w EnercitEE udział bierze 43 partnerów zaangażowanych w 11 podprojektów. 22 partnerów pracuje nad podnoszeniem świadomości mieszkańców oraz poprawą swojej efektywności energetycznej. Pozostałych 21 partnerów działa na rzecz władz lokalnych w kilku obszarach z zakresu polityk efektywności energetycznej, takich jak instrumenty finansowania, lokalne polityki klimatyczne, narzędzia szkoleniowe, itp.

Założenie podprojektów EnercitEE jest ambitne: partnerzy publiczni (władze miejskie, stowarzyszenia, agencje publiczne) składali wnioski dotyczące swoich pomysłów na projekt w ramach dwóch Zaproszeń do Składania Wniosków. Dla każdego z aktualnie realizowanych podprojektów utworzono partnerstwa europejskie, przy czym każdy z partnerów wnosi swoje własne doświadczenie, motywację oraz know-how, tworząc 11 wspólnych projektów o zindywidualizowanych celach.

W ramach każdego z podprojektów partnerzy spotykają się regularnie, aby dzielić się doświadczeniami i skorzystać z doświadczeń innych. Wysoka jakość tych spotkań technicznych jest bardzo motywująca. Wymiana doświadczeń stanowi główny cel projektu europejskiego EnercitEE.

Mieszkańcy i władze lokalne naszych pięciu regionów partnerskich skorzystają w dużej mierze z tej pracy i stopniowo będą posuwać się naprzód w dziedzinie zarządzania energią i efektywności energetycznej, zgodnie z wytycznymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Droga do realizacji pakietu 20-20-20 jest nadal bardzo długa, ale jesteśmy przekonani, że dzięki naszym podprojektom regiony partnerskie wykonają zasadniczy krok naprzód.

 

         Kierownicy Komponentu 4 EnercitEE odpowiedzialni za podprojekty:
         Stefano Valentini (władze lokalne)
         Francois Wurtz (mieszkańcy)