LEEAN – Przekazywanie wiedzy z dziedziny efektywności energetycznej: wytyczne dla wykonawców robót budowlanych


Podprojekt LEEAN ma na celu przekazywanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej postępowania z myślą o wydajności energetycznej w mieszkalnictwie i budownictwie. Podprojekt wspiera także wykonawców robót budowlanych w zakresie wykorzystywania energii odnawialnych przy budowie i modernizacji. Zadaniem ogólnym LEEAN jest zapewnienie wytycznych dla urzędników publicznych, pracowników przemysłu budowlanego i lokalnych agencji energetycznych w celu udzielania porad prywatnym właścicielom mieszkań, najemcom, firmom, imigrantom oraz rodzinom o niskich dochodach.

Saksońska Agencja Energetyczna – SAENA GmbH opracowuje wytyczne dla wykonawców robót budowlanych w zakresie wydajnego energetycznie budownictwa i modernizacji. Do chwili obecnej została dopracowana struktura wytycznych i powstaje wersja robocza pierwszych rozdziałów. Wytyczne te pomogą wykonawcom robót budowlanych, poczynając od pierwszych kroków podejmowanych podczas planowania aż po zakończenie prac. Będą także zawierać instrukcje dotyczące modernizacji.

Opracowywane są one w ścisłej współpracy z inżynierami, którzy utrzymują stały kontakt z SAENA GmbH. Wytyczne w szczególności brać będą pod uwagę czynniki lokalne, cechy i wymogi. Aby przetestować i dostosować wytyczne, pobliski powiat, Vogtlandkreis, został wybrany na region pilotażowy.

Wytyczne zawierają:

  • Wymogi ustawowe
  • Instrukcje dotyczące nabywania nieruchomości gruntowych oraz budynków
  • Zezwolenia
  • Kryteria planowania
  • Materiały budowlane i konstrukcyjne
  • Zarządzanie jakością
  • Efektywne energetycznie wyposażenie
  • Pomoc rządowa i możliwości finansowania

Uwaga skupiona będzie przede wszystkim na postępowaniu z myślą o efektywności energetycznej i wykorzystaniu energii odnawialnej w mieszkalnictwie, z jednoczesnym wsparciem wdrażania zrównoważonych technologii w obliczu globalnego ocieplenia. W 2012 r. wytyczne będą dostępne dla saksońskich władz budowlanych w wersji elektronicznej, jak również w wersji drukowanej.

Partnerstwo LEEAN utworzy katalog najlepszych praktyk, który będzie stanowić kompilację zrealizowanych projektów oraz doświadczeń w zakresie efektywnych energetycznie budynków. Katalog będzie przez cały czas uaktualniany i rozwijany przez wszystkich partnerów projektu. Zostanie udostępniony pod koniec 2011 r. na stronie internetowej EnercitEE.

Więcej informacji: www.enercitee.eu/LEEAN