Issue I / September 2010

Artykuł wstępny: Nota powitalna – Werner Sommer, przedstawiciel Partnera Wiodącego

Dla większości ludzi największym wyzwaniem dzisiejszej polityki klimatycznej jest ochrona zasobów naturalnych i klimatu na świecie. Z tego powodu koniecznym stało się bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz przywiązywanie większej wagi do odnawialnych źródeł w ramach dywersyfikacji źródeł energii. Władze lokalne odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Zakres ich kompetencji dostarcza im wiele okazji do wywierania wpływu na produkcję oraz zużycie energii.

Picture: Werner Sommer

Ze względu na to, chcemy zaopatrzyć lokalne władze, będące jednym z kluczowych podmiotów projektu EnercitEE, we właściwe narzędzia, tak by rozwinęły swoje możliwości oszczędzania energii oraz osiągnęły nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne rezultaty np. poprzez złagodzenie presji finansowej wywieranej na gospodarstwa domowe oraz pobudzenie gospodarki regionalnej. Kolejną kluczową grupą docelową są obywatele. Powinni być bardziej świadomi niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają w redukcji emisji CO2. Muszą zrozumieć możliwości wynikające z oszczędzania energii oraz sposoby poprawienia wydajności energetycznej w swoim codziennym życiu.

Regiony, które zgodziły się uczestniczyć w programie to: Smalandia (Kalmar i Kronoberg)/ Blekinge (Szwecja), Emilia-Romania (Włochy), Górna Sabaudia (Francja), Kreta (Grecja) oraz Dolny Śląsk (Polska). Partnerem Wiodącym projektu EnercitEE jest Saksonia (Niemcy). W ciągu ostatnich kilku miesięcy nawiązaliśmy lojalną i konstruktywną współpracę, a każdy uczestniczący region określił swoje sfery zainteresowań. Niemniej jednak, wszyscy partnerzy są zjednoczeni w wysiłkach zmierzających do wzmocnienia efektywności energetycznej władz lokalnych i obywateli oraz do zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych.

Projekt sześciu europejskich regionów partnerskich wymaga klarownej struktury, wyszczególniającej obowiązki i ustalenia. Grupa Sterująca, składająca się z przedstawicieli władz uczestniczących w projekcie regionów, jest organem decyzyjnym w ramach projektu EnercitEE. Decyzje, które muszą być podjęte, przygotowywane są przez Grupę Roboczą, która składa się z przedstawicieli agencji energetycznych i innych zaangażowanych instytucji. Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii prowadzi Biuro Koordynacji Miniprogramu. Jako Partner Wiodący, Saksonia odpowiedzialna jest za należytą realizację całego projektu. Będziemy na bieżąco informować społeczeństwo o postępach w realizacji projektu za pośrednictwem prasy, naszej strony internetowej www.enercitee.eu oraz przy okazji różnych wydarzeń.

Naszym wyzwaniem – czyli wyzwaniem wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt EnercitEE oraz w związane z nim podprojekty – jest podejmowanie aktywnej roli w promowaniu bardziej efektywnego wykorzystywania energii. Będziemy ułatwiać wymianę wiedzy na poziomie regionalnym i lokalnym. Ponadto będziemy przenosić określone, pomyślnie wdrożone środki i strategie na krajowy i europejski poziom. Nie mniej ważne jest to, że chcemy skorzystać z doświadczeń innych oraz przekazać im zdobytą przez nas wiedzę.

Mam nadzieję, że struktura projektu zapewnia skuteczną realizację projektu EnercitEE oraz że wyniki EnercitEE pomogą innym zainteresowanym stronom rozważyć i wprowadzić działania związane z wydajnością energetyczną. Pozwólcie nam pracować razem i połączyć nasze siły, aby osiągnąć cele projektu EnercitEE oraz wesprzeć zrównoważony rozwój.

Początek projektu EnercitEE

Projekt EnercitEE jest realizowany od początku 2010 roku a jego pierwszym wydarzeniem było marcowe spotkanie inaugurujące. Partner Wiodący, Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa, zaprosił Partnerów Regionalnych projektu EnercitEE do Drezna w Niemczech, do wzięcia udziału w spotkaniach Grupy Sterującej i Grupy Roboczej.

Picture: kick-off meeting March 2010 Dresden

Spotkanie przedstawicieli Grupy Roboczej trwało trzy dni. Koncentrowało się głównie na prezentacji wymogów dotyczących sprawozdań i kontroli, opracowaniu planu pracy na najbliższe miesiące, wyjaśnieniu obowiązków i sfinalizowaniu ważnych dokumentów związanych z projektem. Zaprezentowano i przedyskutowano podręcznik projektu EnercitEE. Umowa o partnerstwie została sfinalizowana i zarekomendowana do zatwierdzenia przez Grupę Sterującą.

Pan Frank Kupfer, Minister Środowiska i Rolnictwa, otworzył spotkanie Grupy Sterującej. Powitał przedstawicieli partnerów regionalnych i Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz zwrócił uwagę na zainteresowanie Saksonii wymianą doświadczeń w rozległym obszarze poprawy wydajności energetycznej. Zaprosił partnerów do odgrywania kluczowej roli w partnerstwie oraz do aktywnego kształtowania wyników projektu EnercitEE.

W kolejnych miesiącach Grupa Robocza oraz Biuro Koordynacji Miniprogramu pracowały, aby projekt EnercitEE został uruchomiony i działał na poziomie zarówno projektu jak i regionu. Kierownicy Regionalni intensywnie promowali projekt w swoich regionach. Do czerwca zatwierdzono wszystkie ważne dokumenty, podpisano porozumienia partnerskie, stworzono wspólny projekt graficzny wraz ze wspólnym logo oraz – w idealnej synchronizacji w czasie z I Naborem Wniosków – oficjalne uruchomiono stronę internetową projektu EnercitEE.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 14 czerwca 2010 do 24 września 2010. Rozpoczęcie drugiego Naboru Wniosków zostanie ogłoszone na stronie internetowej. Więcej informacji dla zainteresowanych podmiotów, jak również wymagania dotyczące wniosków, można znaleźć na stronie internetowej pod linkiem Call („Nabór”).

Wymiana doświadczeń jest integralną częścią projektu EnercitEE. Oprócz stałej identyfikacji dobrych praktyk, wgląd w doświadczenia regionów partnerskich zapewnią  wizyty studyjne i szkolenia.

Priorytety podprojektu i I Nabór Wniosków

I Nabór Wniosków na podprojekty EnercitEE trwał od 14 czerwca do 24 września 2010. Założeniem podprojektów jest, aby podmioty lokalne i regionalne wspólnie opracowały i realizowały pomysły, a także wymieniały doświadczenia w dziedzinie wydajności energetycznej. Podprojekty muszą być prowadzone wspólnie przez partnerów z co najmniej trzech regionów projektu EnercitEE.

Picture: Sub-project priorities

Projekt EnercitEE ma dwanaście tematycznych priorytetów podprojektowych – sześć dla mieszkańców i sześć dla samorządów – które proponują szeroki zakres tematów i potrzeb związanych z polityką wydajności energetycznej.

Wydajność energetyczna mieszkańców:

SP  1  Strategie transferu wiedzy dot. wydajności energetycznej
         (lokalne doradztwo i sieci energetyczne)
SP  2  Strategie podnoszenia świadomości (konkursy i gry
         dotyczące wydajności energetycznej)
SP  3  Strategie sieciowe dla wydajności energetycznej
         mieszkańców i rynków lokalnych (podmioty promujące
         wydajność energetyczną na rynkach lokalnych)
SP  4  Promocja i wymiana przykładów dobrych praktyk
         dotyczących wydajności energetycznej mieszkańców
SP  5  Wymiana instrumentów motywacyjnych i programów
         dotacji dla mieszkańców
SP  6  Strategie i plany dotyczące wydajnej energetycznej
         komunikacji i transportu

Wydajność energetyczna samorządów:

SP  7  Instrumenty szkoleniowe dotyczące wydajności
         energetycznej dla personelu instytucji publicznych
         i wymiana wiedzy
SP  8  Instrumenty finansowania jako strategie dla władz
         lokalnych
SP  9  Strategie poprawy zużycia energii w budynkach
         publicznych
SP 10 Regionalne strategie łagodzenia zmian klimatu i
         adaptacji – wymiana pracowników samorządów
SP 11 Poprawianie lokalnych strategii energetycznych –
         staże towarzyszące "job shadowing" w samorządach
SP 12 Nowe instrumenty planowania i wdrażania strategii
         energetycznych na poziomie lokalnym

Poszukiwanie partnerów do stworzenia wspólnych wniosków podprojektu jest ułatwione poprzez internetowe forum dostępne na stronie internetowej projektu EnercitEE. Grupa Sterująca projektu EnercitEE wybierze podprojekty spośród propozycji podprojektów, najlepiej jeden dla każdego priorytetu, a następnie zarekomenduje ich dofinansowania.

Podprojekty powinny być opracowane wspólnie na poziomie międzyregionalnym; powinny one również wyraźnie przyczyniać się do realizacji ogólnych celów projektu EnercitEE oraz przynosić rezultaty, które są zgodne z tematycznymi priorytetami podprojektu. Wymiana doświadczeń na poziomie polityki jest podstawowym wymogiem we wszystkich podprojektach. Niewielkie działania pilotażowe są możliwe, jeśli zapewniają wyraźne nawiązanie do poprawy polityki i wymiany doświadczeń.

Wszystkie wymagania dla wnioskodawców podprojektów są publikowane na stronie internetowej www.enercitee.eu.

Regionalne konferencje inauguracyjne

Konferencje inauguracyjne odbyły się we wszystkich regionach partnerskich projektu EnercitEE. Z jednej strony celem spotkań było promowanie projektu EnercitEE i dostarczenie informacji na temat jego struktury, celów i działań. Z drugiej strony spotkania były okazją do określenia priorytetów I Naboru Wniosków oraz związanych z nimi podprojektów.

Zainteresowanie we wszystkich regionach było duże. Samorządy lokalne podkreśliły znaczenie priorytetów tematycznych projektu EnercitEE. Ich jedyne obawy dotyczyły sprawozdawczości i kontroli. Ponadto niektóre instytucje wspominały o problemie refinansowania działań, ponieważ w ramach programu INTERREG IVC fundusze są wypłacane po złożeniu raportu z wykonanych działań i rozliczeniu wydatków.
Wszyscy kierownicy regionalni oraz pracownicy Biura Koordynacji Miniprogramu udzielili odpowiedzi na zadane pytania i zademonstrowali, jak można przezwyciężyć potencjalne problemy.


Konferencja inauguracyjna w Saksonii

Picture: Regional kick-off Saxony

Saksonia powitała około 60 przedstawicieli gmin, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz agencji energetycznych na spotkaniu inauguracyjnym w Dreźnie w dniu 8 czerwca 2010 roku.
Po prezentacjach, zainteresowane strony mogły przedstawić organizatorom swoje pomysły na podprojekty. Wyzwania i szanse stojące przed wnioskodawcami zostały omówione. Ogólne opinie po spotkaniu były bardzo pozytywne i zwiększyły oczekiwania Saksonii na przeprowadzenie udanego projektu.Konferencja inauguracyjna w Smalandii (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

W czerwcu, ESS zorganizowało spotkania inauguracyjne w każdym z trzech powiatów szwedzkich zaangażowanych w projekt EnercitEE. Projekt przedstawili Mia Stavert i Hans Gulliksson z ESS. W trzech różnych spotkaniach wzięło udział około 70 osób. Uczestniczyły w nich gminy z hrabstw Blekinge, Kalmar i Kronoberg, jak również różne inne lokalne i regionalne organizacje zainteresowane uczestnictwem w podprojektach.Konferencja inauguracyjna w Emilii-Romanii

Picture: Regional kick-off RER

Wydział ds. Polityki Energetycznej Regionu Emilia-Romania oraz ASTER zorganizowały spotkanie informacyjne w dniu 15 lipca 2010 roku. Wzięło w nim udział ponad 30 uczestników (np. gminy, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze, agencje energetyczne, firmy konsultingowe i agencje rozwoju).
Kluczowe kwestie pierwszej części dnia dotyczyły opracowania scenariusza regionalnej polityki energetycznej wobec celów 20-20-20 oraz wkładu jakiego można oczekiwać od projektu EnercitEE jak i regionalnych priorytetów w ramach tego naboru. W godzinach popołudniowych, potencjalni wnioskodawcy mieli możliwość przedstawienia i przedyskutowania swoich pomysłów na projekt z kierownikami regionalnymi projektu EnercitEE.

 

Konferencja inauguracyjna w Górnej Sabaudii

Picture: Regional kick-off Haute-Savoie

8 czerwca 2010 roku, Rada Generalna Górnej Sabaudii zorganizowała regionalne spotkanie inicjujące w Annecy oraz przyjęła 35 przedstawicieli gmin, uczelni wyższych, służb publicznych, stowarzyszeń i agencji energetycznych, jak i lokalną telewizję i prasę, które przygotowywały relację dotyczącą projektu EnercitEE.
Odbyły się rozmowy przy okrągłym stole, na których czele stanęła Rada Generalna. Uczestnicy wymieniali się pomysłami i pytaniami na temat możliwych propozycji oraz tego, który z 12 priorytetów podprojektu jest dla nich odpowiedni. Ogólne opinie po spotkaniu były pozytywne i zachęcające.

 

Konferencja inauguracyjna na Krecie

Picture: Regional kick-off Crete

Region Krety zorganizował inauguracyjne i jednocześnie informacyjne spotkanie w Heraklionie w dniu 6 lipca 2010 roku.
Ogólne wrażenie ze spotkania były bardzo pozytywne, tak jak i perspektywy udziału w 1 Naborze Wniosków na podprojekty EnercitEE. Region Krety spodziewa się, że spotkanie to będzie udanym punktem wyjścia dla skutecznej realizacji projektu EnercitEE na Krecie.

 

Konferencja inauguracyjna na Dolnym Śląsku

Picture: Regional kick-off Lower Silesia

Inauguracyjna konferencja regionalna projektu EnercitEE na Dolnym Śląsku miała miejsce we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2010 roku. Zostali zaproszeni potencjalni regionalni uczestnicy podprojektów (w tym władze lokalne, uczelnie wyższe, agencje i organizacje pozarządowe). Przedstawiono im ogólne informacje dot. projektu, jak również zasady skutecznego składania wniosków.
Ponadto zostały szczegółowo omówione priorytety a instytucje przedstawiły swoje zainteresowanie wypełniając szczegółową ankietę na temat udziału w podprojektach.
Saksonia – wprowadzenie

Saksonia jest jednym z 16 landów (krajów związkowych) w Niemczech. Ma około 4.2 miliona mieszkańców i powierzchnię około 18,000 kilometrów kwadratowych. Saksonia jest tętniącym życiem regionem a wzrost gospodarczy wyniósł tu 4.0% w 2006 roku.

Picture: Saxony

Od 2008 saksońska polityka dot. ochrony klimatu bazuje w oparciu o Plan Działania na rzecz Klimatu i Energii. Plan działania zawiera prawie 300 procedur dotyczących ochrony klimatu, zrównoważonych dostaw energii i dostosowania do zmian klimatycznych.

W celu wdrożenia tych środków, rząd Saksonii opiera się na współpracy z odpowiednimi organami decyzyjnymi i podmiotami działającymi w dziedzinach gospodarki, polityki, administracji, nauki i społeczeństwa. Działania koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu informacji i doradztwie dla różnych grup docelowych, oferowaniu instrumentów motywacji finansowej w formie programów dotacji, oraz zapewnianiu kontroli jakości.

Projekt EnercitEE w ramach programu INTERREG IVC przyczynia się znacząco do realizacji działań, które są zawarte w Planie Działania na rzecz Klimatu i Energii. Projekt EnercitEE ma na celu poprawę wydajności energetycznej poprzez skupianie się na dwóch głównych grupach docelowych: gospodarstwach domowych i władzach lokalnych. Plan działania kierowany jest również do tych kluczowych grup docelowych w zakresie oszczędzania energii. Nadal istnieje wiele możliwości w tej dziedzinie, na przykład pod względem izolacji budynków, przy użyciu bardziej wydajnych maszyn i urządzeń, a także przyjęciu bardziej świadomego podejścia do energii.

Smalandia (Kalmar i Kronoberg) i Blekinge – wprowadzenie

Południowo-wschodnia część Szwecji obejmuje trzy hrabstwa: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. W regionie istnieje kilka ambitnych celów i strategii dotyczących energetyki zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.

Picture: Smaland /Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

Obydwa hrabstwa Kalmar i Kronoberg przyjęły strategie klimatyczne. Hrabstwa Kalmar i Kronoberg (południowo-wschodnia Szwecja) postawiły sobie za cel stanie się do 2030/2050 regionami wolnymi od paliw kopalnych. Hrabstwa wdrożyły strategie w ścisłej współpracy z ESS (strategie na rzecz energii i klimatu). Hrabstwo Blekinge jest na drodze do wdrożenia podobnego dokumentu.

W porównaniu z innymi regionami, w hrabstwach jest już używana duża część energii odnawialnej do celów energetycznych (65%; celem w UE jest 20%). Pozyskana wiedza i zdobyte w regionie doświadczenia mogą być przeniesione do partnerów projektu i innych regionów.

Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej (ESS) Szwecji odgrywa ważną rolę w regionie. Firma jest współwłasnością stowarzyszenia, którego członkami są rady regionalne, hrabstwa i gminy w Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Misją Agencji Energetycznej jest dostarczanie aktualnych, obiektywnych i bezstronnych informacji i wiedzy na tematy związane z energią i transportem.

Agencja Energetyczna działa w celu inicjowania, koordynacji i realizacji projektów mających na celu poprawę wydajności energetycznej i zwiększenie dostaw energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich sektorach społeczeństwa. Agencja działa strategicznie i systematycznie tak, aby połączyć swoje projekty z projektami na rynku europejskim i międzynarodowym na poziomie lokalnym i regionalnym.

Emilia-Romania – wprowadzenie

Emilia-Romania jest jednym z 20 włoskich regionów administracyjnych i jednym z 15 makroregionów Unii Europejskiej o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Powierzchnia regionu wynosi ponad 22,000 kilometrów kwadratowych a populacja wynosi ponad 4.3 mln mieszkańców, Emilia-Romania jest jednym z największych i najbardziej zaludnionych regionów we Włoszech.
Emilia-Romania jest piątym regionem o najwyższym dochodzie na osobę we Włoszech (ISTAT, 2009), dzieje się tak ze względu na wysoce konkurencyjny przemysł i rolnictwo.

Picture: Emilia-Romagna Region

Sektor energetyczny odgrywa strategiczną rolę w regionie, w rzeczywistości Region Emilia-Romania bardzo aktywnie tworzy i realizuje politykę energetyczną. W 2004 roku, w odpowiedzi na słabe wyniki inicjatyw krajowych, region Emilia-Romania stworzył Regionalne Prawo Energetyczne (26/2004) oraz Regionalny Plan Energetyczny (REP), który został zatwierdzony pod koniec 2007 roku.

REP koncentruje się głównie na wydajności energetycznej i promocji odnawialnych źródeł energii (poprzez interwencje na rzecz "zielonej gospodarki"; budownictwa, produkcji i produkcji rolno-spożywczej jak i na rzecz sektora publicznego).
Szczególną uwagę poświęcono również innowacjom i nowym technologiom jako kluczowym liniom polityki regionalnej. Takie działania będą głównymi filarami nowego Trzeciego Rocznego Regionalnego Planu Energetycznego, ogłoszonego niedawno podczas ostatniej konferencji REP, która odbyła się w Bolonii w dniu 28 lipca.

W ramach projektu EnercitEE, Wydział ds. Polityki Energetycznej Regionu Emilia-Romania dofinansuje inicjatywy mające na celu zapewnienie samorządom i instytucjom publicznym narzędzi do promocji wdrażania konkretnych działań na rzecz wydajności energetycznej, a ponadto do nabywania i wymiany doświadczeń w celu poprawy regionalnej polityki energetycznej.

Ponadto, dzięki projektowi EnercitEE Wydział ds. Polityki Energetycznej będzie współpracować z regionalnym konsorcjum ASTER. Będzie on miał możliwość współpracy na szczeblu międzynarodowym z innymi regionami, jak również z agencjami energetycznymi w celu identyfikacji i wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w dziedzinie wydajności energetycznej mieszkańców i samorządów.

Górna Sabaudia – wprowadzenie

Górna Sabaudia to bardzo dynamiczny region mający 696,000 mieszkańców. Rada Generalna Górnej Sabaudii odgrywa aktywną rolę w tworzeniu i realizacji polityki dot. ochrony środowiska.

Picture: Haute-Savoie

Poprzez program około 21 projektów, Górna Sabaudia jest ukierunkowana na zużycie energii, ograniczenie wykorzystania zasobów oraz redukcje emisji gazów cieplarnianych, a także chce zwiększyć wydajność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Plan Energetyczny Górnej Sabaudii został opracowany w 2008 roku w celu wdrożenia środków, takich jak system wahadłowy "Mobil'Alp" (również projekt europejski) czy badania potencjału biogazu lub kotły parowe opalane drewnem, mające na celu wsparcie ogrzewania zbiorczego.
Zgodnie z tą polityką Rada Generalna podjęła decyzję o rozpoczęciu Terytorialnego Planu Klimatycznego Górnej Sabaudii.

Plan ten podzielony jest na dwie części:

  • Pierwsza część dotyczy realizacji programu łagodzenia i adaptacji w polityce Rady Generalnej i w jej własnym zakresie zarządzania.
  • Druga część ma na celu ułatwienie zbiorowej dynamiki na poziomie regionalnym w celu aktywizowania społeczności, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w kluczowych kwestiach dotyczących walki ze zmianami klimatycznymi.

To właśnie w tym kontekście Rada Generalna, chcąc pełnić rolę pomocniczą w wydziałowej polityce, zgodziła się wziąć udział w projekcie EnercitEE. Projekt ten daje możliwość oferowania społecznościom i opinii publicznej pewnych sposobów wymiany doświadczeń, wspólnego rozwoju strategii i realizacji działań pilotażowych.

Kreta – wprowadzenie

Region Krety posiada 601,131 mieszkańców (2001), co stanowi około 5,5% ogółu ludności kraju. Ludność miejska stanowi 41% ogółu ludności; ludność wiejska wynosi 42%, podczas gdy liczba ludności miejsko-wiejskiej pozostaje stała i wynosi 17% ogółu ludności.

Picture: Region of Crete

Kreta jest znana jako miejsce "słońca i morza". Jest to największa i najbardziej zaludniona z wysp greckich i piąta co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym. Jej głównymi zaletami są warunki klimatyczne, stanowiska archeologiczne (Knossos, Phaistos), klasztory, muzea, ciekawe miejsca historyczne, różnorodne zasoby naturalne od wysokich gór po długie plaże i krystalicznie niebieskie wody, połączone z szerokim zakresem działalności (wydarzenia kulturalne, sporty zimowe i wodne, etc), a także wysokiej jakości miejsca zakwaterowania poczynając od wszystkich kategorii hoteli, poprzez domki aż do apartamentów.

W grudniu 1993 roku, region Krety stworzył Regionalną Agencję Energetyczną w ramach realizacji regionalnej polityki energetycznej oraz w celu uczynienia Krety preferencyjnym obszarem do zastosowania znacznej ilości odnawialnych źródeł energii w Europie.

W 2001 roku Komisja Europejska nagrodziła region Krety i jej Regionalną Agencję Energetyczną pierwszą nagrodą dla Najlepszego Regionalnego Partnerstwa Na Rzecz Energii Odnawialnej (w ramach 2001 Campaign for Take-off Awards) za istniejące zakłady wykorzystujące odnawialne źródła energii na Krecie, a także za ich odnoszący sukcesy program zintegrowany: "Rozmieszczanie Na Dużą Skalę Odnawialnych Źródeł Energii na Krecie".

Dolny Śląsk – wprowadzenie

Województwo Dolnośląskie jest jednym z 16 województw, na które jest obecnie podzielona Polska. Leży w południowo-zachodniej Polsce i odpowiada mniej więcej regionowi Dolnego Śląska (północno-zachodnia część historycznego i geograficznego regionu śląskiego). Jego stolicą i największym miastem jest Wrocław (640,000 mieszkańców), który leży nad rzeką Odrą.

Picture: Lower Silesia

Władze regionalne w województwie dolnośląskim wraz z wybranymi radnymi sejmiku i organem wykonawczym, zajmują się wieloma aspektami polityki regionalnej, które nie są zastrzeżone dla administracji rządowej (tj. edukacja publiczna, opieka zdrowotna, strategie rozwoju, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska). Władze regionalne zarządzają również funduszami Unii Europejskiej.

Istnieje kilka świetnych przykładów dobrych praktyk na Dolnym Śląsku, które mogą być wykorzystywane i rozwijane w innych regionach, np. "Centrum Odnawialnych Źródeł Energii" w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie; "ABS Klaster", który skupia firmy branży energetycznej, ośrodki badawcze, dużych odbiorców energii i władze lokalne; Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Centrum Promowania Innowacji w Energetyce.

Region posiada doświadczenie w stosowaniu wód geotermalnych i biomasy, jak również wykorzystywaniu energii słonecznej i energii wodnej. Niemniej jednak wydajność energetyczna powinna być lepiej promowana i wymaga większego wsparcia na poziomie regionalnym. Oczekuje się, że działania projektu przyczynią się do stworzenia spójnej polityki energetycznej w regionie.

Projekt EnercitEE – przegląd

Projekt EnercitEE wspiera cele Unii Europejskiej w tworzeniu wydajnej energetycznie, z niską emisją dwutlenku węgla, Europy. Projekt EnercitEE będzie określać, analizować i przekazywać dobre praktyki, wspierać wymianę doświadczeń, a także prowadzić działania pilotażowe w celu zwiększenia poziomu wydajności energetycznej przez władze lokalne i mieszkańców.
Projekt EnercitEE ma formę miniprogramu w ramach programu INTERREG IVC, realizowanym z siedmioma partnerami z sześciu regionów.

Siedmioma regionalnymi partnerami są:

• Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa - Partner Wiodący (Saksonia, Niemcy)
• Energikontor Sydost – Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji (Smaland – Kalmar i Kronoberg oraz Blekinge, Szwecja)
• ASTER (Emilia-Romania, Włochy)
• Władze samorządowe Górnej Sabaudii (Górna Sabaudia, Francja)
• Region Krety (Region Krety, Grecja)
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dolny Śląsk, Polska)
• Regionalna Rada Działań Produktywnych, Wydział Handlu, Turystyki i Usług Energetycznych (Emilia-Romania, Włochy)

Picture: Partner regions

Wszystkie regiony partnerskie posiadają różne strategie, programy działań, doświadczenia i wiedzę w dziedzinie ochrony klimatu, wydajności energetycznej oraz zrównoważonego transportu. Zaangażowanie władz lokalnych i obywateli, przedsięwzięte środki i struktury stworzone w celu wspierania zrównoważonej i świadomej polityki energetycznej oraz stylu życia, różnią się w krajach uczestniczących pod względem ich zakresu i zasięgu.

W związku z tym wymiana doświadczeń ma ogromne znaczenie dla tego miniprogramu.

Partnerzy opracują instrumenty polityczne, przykłady dobrych praktyk i studium przypadków z ich regionów. Ponadto praktyczne wskazówki i zalecenia dotyczące polityki powstałe w ramach projektu EnercitEE będą stanowić wartościowe wsparcie dla innych regionów europejskich chcących poprawić swoją wydajność energetyczną oraz strategie.

Projekt EnercitEE składa się z czterech komponentów. Poszczególne części są wzajemnie powiązane tak, aby można było otrzymać konkretne wyniki. Kierownik komponentu będzie nadzorował wdrażanie i nadzór każdego z komponentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury projektu EnercitEE prosimy odwiedzić naszą stronę internetową oraz przeczytać podręcznik projektu EnercitEE.

Informacje i materiały

Kilka artykułów zostało przygotowanych i opublikowanych w celach informacyjnych. Wszystkie materiały są dostępne do pobrania ze strony projektu EnercitEE. Mogą być wykorzystane zarówno na własny użytek lub w celu udzielania informacji innym.

Pierwsza Ulotka EnercitEE jest dostępna w języku angielskim i przedstawia krótki przegląd projektu EnercitEE, priorytety podprojektu oraz zaproszenie do naboru wniosków.
Ulotka została przetłumaczona i rozpowszechniona w regionach partnerskich projektu EnercitEE:

Ponadto dwie prezentacje PowerPoint oferują ogólny przegląd projektu EnercitEE.

Powstały plakaty-bannery informacyjne o EnercitEE, które będą wystawiane w regionie (wystawa w Saksonii). Jeśli chcieliby Państwo zapewnić miejsce wystawie prosimy o kontakt z regionalnym kierownikiem.

Wszystkie publikacje można znaleźć na stronie internetowej.