Regionalne konferencje inauguracyjne

Konferencje inauguracyjne odbyły się we wszystkich regionach partnerskich projektu EnercitEE. Z jednej strony celem spotkań było promowanie projektu EnercitEE i dostarczenie informacji na temat jego struktury, celów i działań. Z drugiej strony spotkania były okazją do określenia priorytetów I Naboru Wniosków oraz związanych z nimi podprojektów.

Zainteresowanie we wszystkich regionach było duże. Samorządy lokalne podkreśliły znaczenie priorytetów tematycznych projektu EnercitEE. Ich jedyne obawy dotyczyły sprawozdawczości i kontroli. Ponadto niektóre instytucje wspominały o problemie refinansowania działań, ponieważ w ramach programu INTERREG IVC fundusze są wypłacane po złożeniu raportu z wykonanych działań i rozliczeniu wydatków.
Wszyscy kierownicy regionalni oraz pracownicy Biura Koordynacji Miniprogramu udzielili odpowiedzi na zadane pytania i zademonstrowali, jak można przezwyciężyć potencjalne problemy.


Konferencja inauguracyjna w Saksonii

Picture: Regional kick-off Saxony

Saksonia powitała około 60 przedstawicieli gmin, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz agencji energetycznych na spotkaniu inauguracyjnym w Dreźnie w dniu 8 czerwca 2010 roku.
Po prezentacjach, zainteresowane strony mogły przedstawić organizatorom swoje pomysły na podprojekty. Wyzwania i szanse stojące przed wnioskodawcami zostały omówione. Ogólne opinie po spotkaniu były bardzo pozytywne i zwiększyły oczekiwania Saksonii na przeprowadzenie udanego projektu.Konferencja inauguracyjna w Smalandii (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

W czerwcu, ESS zorganizowało spotkania inauguracyjne w każdym z trzech powiatów szwedzkich zaangażowanych w projekt EnercitEE. Projekt przedstawili Mia Stavert i Hans Gulliksson z ESS. W trzech różnych spotkaniach wzięło udział około 70 osób. Uczestniczyły w nich gminy z hrabstw Blekinge, Kalmar i Kronoberg, jak również różne inne lokalne i regionalne organizacje zainteresowane uczestnictwem w podprojektach.Konferencja inauguracyjna w Emilii-Romanii

Picture: Regional kick-off RER

Wydział ds. Polityki Energetycznej Regionu Emilia-Romania oraz ASTER zorganizowały spotkanie informacyjne w dniu 15 lipca 2010 roku. Wzięło w nim udział ponad 30 uczestników (np. gminy, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze, agencje energetyczne, firmy konsultingowe i agencje rozwoju).
Kluczowe kwestie pierwszej części dnia dotyczyły opracowania scenariusza regionalnej polityki energetycznej wobec celów 20-20-20 oraz wkładu jakiego można oczekiwać od projektu EnercitEE jak i regionalnych priorytetów w ramach tego naboru. W godzinach popołudniowych, potencjalni wnioskodawcy mieli możliwość przedstawienia i przedyskutowania swoich pomysłów na projekt z kierownikami regionalnymi projektu EnercitEE.

 

Konferencja inauguracyjna w Górnej Sabaudii

Picture: Regional kick-off Haute-Savoie

8 czerwca 2010 roku, Rada Generalna Górnej Sabaudii zorganizowała regionalne spotkanie inicjujące w Annecy oraz przyjęła 35 przedstawicieli gmin, uczelni wyższych, służb publicznych, stowarzyszeń i agencji energetycznych, jak i lokalną telewizję i prasę, które przygotowywały relację dotyczącą projektu EnercitEE.
Odbyły się rozmowy przy okrągłym stole, na których czele stanęła Rada Generalna. Uczestnicy wymieniali się pomysłami i pytaniami na temat możliwych propozycji oraz tego, który z 12 priorytetów podprojektu jest dla nich odpowiedni. Ogólne opinie po spotkaniu były pozytywne i zachęcające.

 

Konferencja inauguracyjna na Krecie

Picture: Regional kick-off Crete

Region Krety zorganizował inauguracyjne i jednocześnie informacyjne spotkanie w Heraklionie w dniu 6 lipca 2010 roku.
Ogólne wrażenie ze spotkania były bardzo pozytywne, tak jak i perspektywy udziału w 1 Naborze Wniosków na podprojekty EnercitEE. Region Krety spodziewa się, że spotkanie to będzie udanym punktem wyjścia dla skutecznej realizacji projektu EnercitEE na Krecie.

 

Konferencja inauguracyjna na Dolnym Śląsku

Picture: Regional kick-off Lower Silesia

Inauguracyjna konferencja regionalna projektu EnercitEE na Dolnym Śląsku miała miejsce we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2010 roku. Zostali zaproszeni potencjalni regionalni uczestnicy podprojektów (w tym władze lokalne, uczelnie wyższe, agencje i organizacje pozarządowe). Przedstawiono im ogólne informacje dot. projektu, jak również zasady skutecznego składania wniosków.
Ponadto zostały szczegółowo omówione priorytety a instytucje przedstawiły swoje zainteresowanie wypełniając szczegółową ankietę na temat udziału w podprojektach.