Artykuł wstępny: Nota powitalna – Werner Sommer, przedstawiciel Partnera Wiodącego

Dla większości ludzi największym wyzwaniem dzisiejszej polityki klimatycznej jest ochrona zasobów naturalnych i klimatu na świecie. Z tego powodu koniecznym stało się bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz przywiązywanie większej wagi do odnawialnych źródeł w ramach dywersyfikacji źródeł energii. Władze lokalne odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Zakres ich kompetencji dostarcza im wiele okazji do wywierania wpływu na produkcję oraz zużycie energii.

Picture: Werner Sommer

Ze względu na to, chcemy zaopatrzyć lokalne władze, będące jednym z kluczowych podmiotów projektu EnercitEE, we właściwe narzędzia, tak by rozwinęły swoje możliwości oszczędzania energii oraz osiągnęły nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne rezultaty np. poprzez złagodzenie presji finansowej wywieranej na gospodarstwa domowe oraz pobudzenie gospodarki regionalnej. Kolejną kluczową grupą docelową są obywatele. Powinni być bardziej świadomi niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają w redukcji emisji CO2. Muszą zrozumieć możliwości wynikające z oszczędzania energii oraz sposoby poprawienia wydajności energetycznej w swoim codziennym życiu.

Regiony, które zgodziły się uczestniczyć w programie to: Smalandia (Kalmar i Kronoberg)/ Blekinge (Szwecja), Emilia-Romania (Włochy), Górna Sabaudia (Francja), Kreta (Grecja) oraz Dolny Śląsk (Polska). Partnerem Wiodącym projektu EnercitEE jest Saksonia (Niemcy). W ciągu ostatnich kilku miesięcy nawiązaliśmy lojalną i konstruktywną współpracę, a każdy uczestniczący region określił swoje sfery zainteresowań. Niemniej jednak, wszyscy partnerzy są zjednoczeni w wysiłkach zmierzających do wzmocnienia efektywności energetycznej władz lokalnych i obywateli oraz do zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych.

Projekt sześciu europejskich regionów partnerskich wymaga klarownej struktury, wyszczególniającej obowiązki i ustalenia. Grupa Sterująca, składająca się z przedstawicieli władz uczestniczących w projekcie regionów, jest organem decyzyjnym w ramach projektu EnercitEE. Decyzje, które muszą być podjęte, przygotowywane są przez Grupę Roboczą, która składa się z przedstawicieli agencji energetycznych i innych zaangażowanych instytucji. Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii prowadzi Biuro Koordynacji Miniprogramu. Jako Partner Wiodący, Saksonia odpowiedzialna jest za należytą realizację całego projektu. Będziemy na bieżąco informować społeczeństwo o postępach w realizacji projektu za pośrednictwem prasy, naszej strony internetowej www.enercitee.eu oraz przy okazji różnych wydarzeń.

Naszym wyzwaniem – czyli wyzwaniem wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt EnercitEE oraz w związane z nim podprojekty – jest podejmowanie aktywnej roli w promowaniu bardziej efektywnego wykorzystywania energii. Będziemy ułatwiać wymianę wiedzy na poziomie regionalnym i lokalnym. Ponadto będziemy przenosić określone, pomyślnie wdrożone środki i strategie na krajowy i europejski poziom. Nie mniej ważne jest to, że chcemy skorzystać z doświadczeń innych oraz przekazać im zdobytą przez nas wiedzę.

Mam nadzieję, że struktura projektu zapewnia skuteczną realizację projektu EnercitEE oraz że wyniki EnercitEE pomogą innym zainteresowanym stronom rozważyć i wprowadzić działania związane z wydajnością energetyczną. Pozwólcie nam pracować razem i połączyć nasze siły, aby osiągnąć cele projektu EnercitEE oraz wesprzeć zrównoważony rozwój.