Καλωσόρισμα από τον κ. Werner Sommer, εκπρόσωπο του επικεφαλής εταίρου

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτική για το κλίμα είναι η προστασία των φυσικών πόρων και του παγκόσμιου κλίματος. Για τον λόγο αυτό έχει καταστεί αναγκαία η αποδοτικότερη χρήση  της ενέργειας και η έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Το φάσμα των λειτουργιών τους, επιτρέπει στις τοπικές αρχές να ασκούν την επιρροή τους στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

Picture: Mr Werner Sommer

Γι 'αυτό θέλουμε να παρέχουμε στις τοπικές αρχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έναν από τους βασικούς συντελεστές του Προγράμματος EnercitEE, τα κατάλληλα εργαλεία για να διευρύνουν τις δυνατότητες τους για εξοικονόμηση ενέργειας και να επιτύχουν όχι μόνον οικολογικά αλλά και οικονομικά οφέλη, π.χ. ανακουφίζοντας τα ιδιωτικά νοικοκυριά από την οικονομική πίεση και τονώνοντας την τοπική οικονομία. Μια άλλη κεντρική ομάδα-στόχος είναι οι πολίτες. Οι τελευταίοι πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζουν όσο αφορά στην εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών CO2. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην καθημερινή τους ζωή.

Οι Περιφέρειες που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν είναι οι εξής: το Småland (Kalmar και Kronoberg) / Blekinge (Σουηδία), Emilia-Romagna (Ιταλία), Haute-Savoie (Γαλλία), Κρήτη (Ελλάδα) και Κάτω Σιλεσία (Πολωνία). Ο Επικεφαλής Εταίρος του Προγράμματος EnercitEE είναι η Περιφέρεια της Σαξονίας (Γερμανία). Τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε αναπτύξει μια εποικοδομητική συνεργασία και ατενίζουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη. Κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια έχει καθορίσει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και στόχους. Ωστόσο, όλοι οι εταίροι είναι ενωμένοι στην προσπάθειά τους για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών αρχών και των πολιτών και μείωση των αερίων του  θερμοκηπίου.

Ένα έργο με έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες-εταίρους απαιτεί σαφή δομή, με λεπτομερείς  αρμοδιότητες και κανόνες. Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πολιτικούς εκπροσώπους από τις συμμετέχουσες περιφέρειες, είναι το όργανο λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του EnercitEE. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προετοιμάζονται από την Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Υπηρεσιών Ενέργειας ή άλλων εμπλεκόμενων αρχών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Γεωλογίας της Σαξονίας φιλοξενεί το Γραφείο Συντονισμού. Ως Επικεφαλής Εταίρος, η Σαξονία είναι υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση του συνολικού Προγράμματος. Θα ενημερώνουμε διαρκώς το κοινό σχετικά με την πρόοδο του Προγράμματος μέσω του Τύπου, της ιστοσελίδας   www.enercitee.eu  και διαφόρων εκδηλώσεων.

Η πρόκληση για μας – αλλά και για όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EnercitEE και τα υπο-έργα του είναι να αναλάβουμε ένα συγκεκριμένο και ενεργό ρόλο αναφορικά με την προώθηση μιας μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Από την πλευρά μας, θα διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα μεταφέρουμε τα πετυχημένα μέτρα και πολιτικές, που εντοπίζουμε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θέλουμε να μάθουμε από τις εμπειρίες των άλλων και να μοιραστούμε την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει. Ελπίζω ότι η δομή του Προγράμματος διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή του EnercitEE και ότι τα αποτελέσματα του θα βοηθήσουν άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να μελετήσουν και αξιοποιήσουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Ας εργαστούμε μαζί και ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων του EnercitEE και την ενίσχυση της αειφορίας.