Περιφέρεια Haute-Savoie : Μια επισκόπηση


Η Περιφέρεια της Haute-Savoie έχει 696.000 κατοίκους και είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Το Γενικό Συμβούλιο Haute-Savoie έχει έναν δυναμικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος.

Picture: Haute-Savoie

Μέσω ενός προγράμματος περίπου 21 έργων, η περιφέρεια στοχεύει στην κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας τη χρήση των ενεργειακών πόρων, και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και θέλει να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Ενεργειακό Σχέδιο της Περιφέρειας εκπονήθηκε το 2008 με σκοπό την  εφαρμόγη μέτρων όπως το σύστημα «Mobil'Alp» (επίσης ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα) και τη μελέτη του, τις δυνατότηες θέρμανσης με τη χρήση βιοκαυσίμων. Συμβαδίζοντας με αυτές τις πολιτικές, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να αρχίσει το σχέδιο της Περιφέρειας για το κλίμα.

Αυτό το σχέδιο διαιρείται σε δύο μέρη:

  • Το πρώτο μέρος αφορά την εφαρμογή και διαχείριση ενός προγράμματος άμβλυνσης των συνεπειών και προσαρμογής στις πολιτικές του Γενικού Συμβουλίου.
  • Το δεύτερο εστιάζει σε συλλογικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, εμπλέκοντας κοινότητες, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία πολιτών στα κεντρικά ζητήματα σχετικά με την προσπάθεια ενάντια στην αλλαγή του κλίματος.

Σε αυτό το πλαίσιο το Γενικό Συμβούλιο, που επιδιώκοντας να συμβάλλει ενεργά ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών, συμφώνησε να είναι συμμετάσχει στο EnercitEE. Αυτό το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στις κοινότητες και στο ευρύ κοινό να ανταλλάζουν εμπειρίες, να αναπτύξουν από κοινού στρατηγικές και να εφαρμόσουν πιλοτικά μέτρα.