Οι προτεραιότητες των υποπρογραμμάτων και η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων


Αυτήν την περίοδο είναι ανοικτή η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα υποπρογράμματα του EnercitEE. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Συντονισμού μέχρι τις  24 Σεπτεμβρίου 2010. Μέχρι δώδεκα υποπρογράμματα μπορούν να εγκριθούν. Η ιδέα είναι να δοθεί η δυνατότητα στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις ιδέες τους από κοινού, και να ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να υλοποιηθούν από εταίρους που προέρχονται από τουλάχιστον τρεις Περιφέρειες του EnercitEE.

Picture: Interregional exchange

Το EnercitEE έχει δώδεκα θεματικές προτεραιότητες (Θ.Π.)- έξι για τους πολίτες και έξι για τις τοπικές αρχές - που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και αναγκών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση.

Πολίτες και ενεργειακή απόδοση:

Θ.Π. 1 Στρατηγικές για τη μεταφορά γνώσης στην EE (δικτύωση σε τοπικό
          επίπεδο σε θέματα ενέργειας και συμβουλευτική υποστήριξη)
Θ.Π. 2 Πολιτικές για την ευαισθητοποίηση (διαγωνισμοί και παιχνίδια στην
          EE)
Θ.Π. 3 Στρατηγικές για τη δικτύωση των ευρωπαίων πολιτών της EE στις
          τοπικές αγορές (ευρωπαίοι συμμέτοχοι μέσα στις τοπικές αγορές)
Θ.Π. 4 Προώθηση & ανταλλαγή των καλών πρακτικών των πολιτών της EE
Θ.Π. 5 Κίνητρα για ανταλλαγές και προγράμματα επιχορήγησης για τους
          πολίτες
Θ.Π. 6 Στρατηγικές και σχέδια για την κινητικότητα & τις μεταφορές στην
          EE

Τοπικές αρχές και ενεργειακή απόδοση:

Θ.Π.   7 Εργαλεία εκπαίδευσης για την ανταλλαγή προσωπικού και γνώσης
            ανάμεσα στις δημόσιες αρχές της Ε.Ε.
Θ.Π.   8 Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις τοπικές αρχές
Θ.Π.   9 Στρατηγικές για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα
            δημόσια κτίρια
Θ.Π. 10 Περιφερειακές πολιτικές κλίματος για την προσαρμογή στην
            κλιματική αλλαγή και την άμβλυνση των συνεπειών της-ανταλλαγή
            προσωπικού ανάμεσα στις τοπικές αρχές
Θ.Π. 11 Βελτίωση των τοπικών ενεργειακών πολιτικών  – απόκτηση
            εμπειρίας από τις τοπικές αρχές
Θ.Π. 12 Νέα εργαλεία για τον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και την
            εφαρμογή του

Για την αναζήτηση συνεργατών για την ανάπτυξη κοινών προτάσεων στα υποπρογράμματα παρέχεται σχετική δυνατότητα μέσω του φόρουμ αναζήτησης στον ιστοχώρο EnercitEE. Η Συντονιστική Επιτροπή του EnercitEE θα επιλέξει τις προτάσεις των υποπρογραμμάτων, κατά προτίμηση μια για κάθε προτεραιότητα, και στη συνέχεια θα προτείνει τη χρηματοδότηση τους.

Τα υποπρογράμματα πρέπει να αναπτυχθούν από κοινού σε διαπεριφερειακή βάση,  πρέπει επίσης να συμβάλουν στους γενικούς στόχους του EnercitEE  και να παράγουν αποτελέσματα τα οποία να συμφωνούν με τις θεματικές προτεραιότητες. Η ανταλλαγή εμπειριών σε πολιτικό επίπεδο είναι μια θεμελιώδης απαίτηση σε όλα τα υποπρογράμματα. Η πιλοτική πειραματική εφαρμογή είναι δυνατή εφόσον εξασφαλίζεται μια σαφής σύνδεση ανάμεσα στη βελτίωση των πολιτικών και την ανταλλαγή των εμπειριών.

Όλες οι απαιτήσεις για τους υποψηφίους των υποπρογραμμάτων δημοσιεύονται στον ιστοχώρο www.enercitee.eu .