Σαξονία : Μια επισκόπηση


Η Σαξονία είναι ένα από 16 κράτη της Γερμανίας. Έχει περίπου 4.2 εκατομμύρια κατοίκους και καλύπτει συνολική επιφάνεια 18.000 τ.χ κατά προσέγγιση. Η Σαξονία είναι μια ανεπτυσσόμενη περιοχή και η οικονομία αυξήθηκε κατά 4.0% το 2006.

Picture: Saxony

Από το 2008, οι πολιτικές για την προστασία του κλίματος στη Σαξονία έχουν βασιστεί στο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια. Αυτό το σχέδιο δράσης περιέχει σχεδόν 300 μέτρα σχετικά με την προστασία του κλίματος, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό και την  προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση της Σαξονίας στηρίζεται στη συνεργασία της με τους λήπτες των αποφάσεων και τους αρμόδιους που εργάζονται στον τομέα της οικονομίας, της πολιτικής, της διοίκησης, της επιστήμης και οι δραστηριότητες εστιάζουν πρώτον στην πληροφόρηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη  διάφορων ομάδων-στόχων, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα υπό μορφή προγραμμάτων επιχορήγησης, και δεύτερον στην εξόφληση του ποιοτικού ελέγχου.

Το Πρόγραμμα «EnercitEE» INTERREG IVC συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια. Το EnercitEE επιδιώκει να βελτιώσει τη ενεργειακή απόδοση εστιάζοντας σε δύο κεντρικές ομάδες-στόχους: τα νοικοκυριά και τις τοπικές αρχές. Το σχέδιο δράσης εστιάζει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πολλές δυνατότητες παραμένουν ακόμα σε αυτήν την περιοχή, παραδείγματος χάριν όσον αφορά στη μόνωση των κτηρίων χρησιμοποίησης ενεργειακά αποδοτικότερων μηχανών και συσκευών και στην υιοθέτηση μια πιο συνειδητής ενεργειακής προσέγγισης.