Sachsen, Tyskland

Sachsen är en av Tysklands 16 förbundsstater med 4,2 miljoner invånare. Regionen är ekonomiskt livskraftig med en tillväxt på 4 % år 2006. Sedan 2008 arbetar man efter en handlingsplan för klimat och energi som omfattar 300 åtgärder. Mycket handlar om information och rådgivning till olika målgrupper, ekonomiska stimulansåtgärder som bidragsprogram samt kvalitetskontroll. EnercitEE är viktigt för att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen. Det handlar om att spara energi, isolera byggnader, välja energisnåla apparater och utrustning samt att agera energimedvetet.

 Picture: Saxony