Om EnercitEE

Miniprogrammet EnercitEE tillhör INTERREG IVC och sju partner från sex regioner deltar. Utbyte av erfarenheter och kunskapsöverföring är grundläggande byggstenar och fokus ligger på energieffektiva medborgare och lokala myndigheter. Man kommer att sammanställa fallstudier och goda exempel från regionerna, arbeta med metodutveckling samt ta fram praktiska riktlinjer och policydokument. Detta kan komma till nytta även för andra europeiska regioner.

Picture: Partner regions