Περιφέρεια Emilia-Romagna : Μια επισκόπηση


Η Emilia-Romagna είναι μια από τις 20 ιταλικές διοικητικές Περιφέρειες της Ιταλίας και είναι μια από τις 15 μακρο-υποπεριφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πιό υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Με επιφάνεια μεγαλύτερη από 22.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πληθυσμό πάνω από 4.3 εκατ κατοίκους, η Emilia-Romagna είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο πυκνό κατοικημένες περιφέρειες στην Ιταλία. Η Emilia-Romagna έχει το πέμπτο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ιταλία (ISTAT, 2009), γεγονός που οφείλεται στην  ιδιαίτερα - ανταγωνιστική βιομηχανία και γεωργία.

Picture: Emilia-Romagna

Ο τομέας της ενέργειας διαδραματίζει έναν στρατηγικό ρόλο στην περιοχή και στην πραγματικότητα η περιφέρεια της Emilia-Romagna είναι πολύ δραστήρια στην ανάπτυξη και εφαρμογή των ενεργειακών. Το 2004, σε απάντηση στα φτωχά αποτελέσματα των εθνικών πρωτοβουλιών,συνέταξε τον Περιφερειακό Ενεργειακό Νόμο (26/2004) και το Περιφερειακό Ενεργειακό Σχέδιο (ΠΕΣ), το οποίο εγκρίθηκε στο τέλος του 2007.

Η κύρια έμφαση του ΠΕΣ δίδεται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και στην προώθηση των ανανεωμένων πηγών ενέργειας μέσω των παρεμβάσεων για τη «πράσινη οικονομία» .
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες ως βασική εγκάρσια περιφερειακή πολιτική. Αυτές οι επεμβάσεις θα είναι οι κύριοι πυλώνες του ννέου τριετούς ενεργειακού σχεδίου της Περιφέρειας, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διάσκεψης σχετικά με το ΠΕΣ, η οποία διοργανώθηκε στη Μπολόνια στις 28η Ιουλίου.

Στα πλαίσια του EnercitEE, το Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής της Περιφέρειας θα χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες για να δώσει στις τοπικές κυβερνήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες τα μέσα που θα τους βοηθήσουν στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και, επιπλέον, για να αποκτήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες για την βελτίωση της περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής.

Επιπλέον, χάρη στο EnercitEE, το Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής θα εργαστεί μαζί με την περιφερειακή ASTER κοινοπραξία. Θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί σε διεθνές επίπεδο με άλλες περιφέρειες, καθώς επίσης και με τις υπηρεσίες ενέργειας, ώστε να εντοπίσει και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές και εμπειρίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης για τους πολίτες και τις τοπικές αρχές.