Περιφέρεια Smaland (Kalmar and Kronoberg) και Blekinge: Μια επισκόπηση


Οι επαρχίες των Smaland (Kalmar and Kronoberg) και Blekinge βρίσκονται στη νοτιοανατολική Σουηδία. Στην Περιφέρεια αυτή υπάρχουν φιλόδοξοι ενεργειακοί στόχοι και πολιτικές και τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο εντοπίζονται.

Picture: Smaland

Και η επαρχεία Kalmar και η επαρχεία Kronoberg έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για το κλίμα. Οι Kalmar και Kronoberg (νοτιοανατολική Σουηδία) έχουν θέσει ως στόχο να μετατραπούν σε περιοχές μηδενικής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων επίκειται εφαρμογής αντίστοιχης στρατηγικής κσι στην επαρχεία Blekinge.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εφαρμόζονται ήδη σε μεγάλο ποσοστό στις επαρχίες αυτές σε σύγκριση με άλλες περιοχές (65%  ο στόχος της ΕΕ είναι 20%). Η γνώση και οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί ήδη μπορούν να μεταφερθούν στους εταίρους του προγράμματος και σε άλλες περιφέρειες.

Το Ενεργειακό Γραφείο για τη νοτιοανατολική Σουηδία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Στο φορέα συμμετέχουν Περιφ. Συμβούλια, επαρχίες και δήμοι , από το Blekinge, Kalmar και Kronoberg. Η αποστολή του Ενεργειακού Γραφείου είναι να παράσχει έγκαιρες, αντικειμενικές και αμερόληπτες πληροφορίες και γνώση για τα θέματα ενέργειας και μεταφορών.

Το Γραφείο εργάζεται για να εγκαινιάσει, να συντονίσει και να εφαρμόσει προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Το Γραφείο εργάζεται συστηματικά για να συνδέσει τα προγράμματα με άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά και διεθνή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.