Priorytety podprojektu i I Nabór Wniosków

I Nabór Wniosków na podprojekty EnercitEE trwał od 14 czerwca do 24 września 2010. Założeniem podprojektów jest, aby podmioty lokalne i regionalne wspólnie opracowały i realizowały pomysły, a także wymieniały doświadczenia w dziedzinie wydajności energetycznej. Podprojekty muszą być prowadzone wspólnie przez partnerów z co najmniej trzech regionów projektu EnercitEE.

Picture: Sub-project priorities

Projekt EnercitEE ma dwanaście tematycznych priorytetów podprojektowych – sześć dla mieszkańców i sześć dla samorządów – które proponują szeroki zakres tematów i potrzeb związanych z polityką wydajności energetycznej.

Wydajność energetyczna mieszkańców:

SP  1  Strategie transferu wiedzy dot. wydajności energetycznej
         (lokalne doradztwo i sieci energetyczne)
SP  2  Strategie podnoszenia świadomości (konkursy i gry
         dotyczące wydajności energetycznej)
SP  3  Strategie sieciowe dla wydajności energetycznej
         mieszkańców i rynków lokalnych (podmioty promujące
         wydajność energetyczną na rynkach lokalnych)
SP  4  Promocja i wymiana przykładów dobrych praktyk
         dotyczących wydajności energetycznej mieszkańców
SP  5  Wymiana instrumentów motywacyjnych i programów
         dotacji dla mieszkańców
SP  6  Strategie i plany dotyczące wydajnej energetycznej
         komunikacji i transportu

Wydajność energetyczna samorządów:

SP  7  Instrumenty szkoleniowe dotyczące wydajności
         energetycznej dla personelu instytucji publicznych
         i wymiana wiedzy
SP  8  Instrumenty finansowania jako strategie dla władz
         lokalnych
SP  9  Strategie poprawy zużycia energii w budynkach
         publicznych
SP 10 Regionalne strategie łagodzenia zmian klimatu i
         adaptacji – wymiana pracowników samorządów
SP 11 Poprawianie lokalnych strategii energetycznych –
         staże towarzyszące "job shadowing" w samorządach
SP 12 Nowe instrumenty planowania i wdrażania strategii
         energetycznych na poziomie lokalnym

Poszukiwanie partnerów do stworzenia wspólnych wniosków podprojektu jest ułatwione poprzez internetowe forum dostępne na stronie internetowej projektu EnercitEE. Grupa Sterująca projektu EnercitEE wybierze podprojekty spośród propozycji podprojektów, najlepiej jeden dla każdego priorytetu, a następnie zarekomenduje ich dofinansowania.

Podprojekty powinny być opracowane wspólnie na poziomie międzyregionalnym; powinny one również wyraźnie przyczyniać się do realizacji ogólnych celów projektu EnercitEE oraz przynosić rezultaty, które są zgodne z tematycznymi priorytetami podprojektu. Wymiana doświadczeń na poziomie polityki jest podstawowym wymogiem we wszystkich podprojektach. Niewielkie działania pilotażowe są możliwe, jeśli zapewniają wyraźne nawiązanie do poprawy polityki i wymiany doświadczeń.

Wszystkie wymagania dla wnioskodawców podprojektów są publikowane na stronie internetowej www.enercitee.eu.