Issue I / September 2010

Välkomna till EnercitEE

Utmaningen för alla oss som arbetar med EnercitEE och i subprojekten är att spela en aktiv roll för effektiv energianvändning. Vi ska underlätta kunskapsutbyte på regional och lokal nivå. Vi ska dessutom överföra lyckade åtgärder och policyer till nationell och europeisk nivå. Sist men inte minst ska vi lära oss av andras erfarenheter och bidra med den kunskap vi själva skaffat oss. Med de orden hälsades alla välkomna till mötet i Dresden av Werner Sommer som representerar leadpartner Sachsen, med en förhoppning om ett givande samarbete och framgångsrikt genomförande av projekten.

Picture: Mr Werner Sommer

Ett viktigt inslag i klimatpolitiken är effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi i energimixen. Lokala myndigheter har en huvudroll och stora möjligheter att på olika sätt påverka produktion och förbrukning av energi. En annan viktig målgrupp är medborgarna som behöver bli mer medvetna om hur viktiga de är för att minska CO2-utsläppen, hur mycket energi de faktiskt kan spara och hur de kan bli mer energieffektiva i sin vardag.

Varje region har definierat vad som är intressant och vad arbetet ska inriktas på. Det beslutande organet i EnercitEE är styrgruppen som består av politiker och ledande tjänstemän från regionerna. Det operativa arbetet utförs av en arbetsgrupp med representanter från samtliga partner.

Bra början i EnercitEE

I mars samlades alla partners i Dresden för att dra igång projektet. Viktiga dokument slutfördes, och man diskuterade vilka steg man ska ta härnäst och fördelade ansvaret för dem. Allt var klart till 1 juni då webbplatsen lanserades officiellt och miniprogrammets första call utlystes.

Picture: Kick-off March 2010, Dresden

Kickoffmöten i regionerna

Intresset har varit stort för de kickoffmöten som hållits i första omgången av EnercitEE ute i partnerregionerna. I sydöstra Sverige samlades sammanlagt 70 personer vid tre möten i de tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg. I Haute-Savoie i Frankrike deltog 35 personer och lokalteve och press rapporterade från mötet. I Sachsen samlades 60 personer i Dresden, i Emilia-Romagna i Italien 30 personer och möten hölls även på Kreta och i Nedre Schlesien, Polen.Sachsen, Tyskland

Sachsen är en av Tysklands 16 förbundsstater med 4,2 miljoner invånare. Regionen är ekonomiskt livskraftig med en tillväxt på 4 % år 2006. Sedan 2008 arbetar man efter en handlingsplan för klimat och energi som omfattar 300 åtgärder. Mycket handlar om information och rådgivning till olika målgrupper, ekonomiska stimulansåtgärder som bidragsprogram samt kvalitetskontroll. EnercitEE är viktigt för att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen. Det handlar om att spara energi, isolera byggnader, välja energisnåla apparater och utrustning samt att agera energimedvetet.

 Picture: Saxony 

Blekinge och Småland (Kalmar och Kronobergs län)

I sydöstra Sverige arbetar man mycket aktivt med klimatåtgärder. Kalmar län har som mål att bli en fossilbränslefri region till år 2030 och Växjö kommun till år 2050. Energi- och klimatstrategier har tagits fram i nära samarbete med Energikontor Sydost. Blekinge län håller på att arbeta fram sitt dokument. I regionen används en stor andel förnybar energi (65 %, målet för EU är 20 %).

Picture: Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

Emilia-Romagna, Italien

Emilia-Romagna är en av 20 administrativa regioner i Italien och en av de 15 makrosub-regioner i EU som har högst ekonomisk utvecklingsnivå. Det är ett av de mest befolkade områdena i Italien med 4,3 miljoner invånare och industri och jordbruk är konkurrenskraftiga.
En regional energilag och energiplan godkändes 2007. Viktigast i den är energieffektivisering och förnybara energikällor (grön ekonomi, byggnader, tillverkning, livsmedel/jordbruk, offentlig sektor). I den nya energiplanen för regionen kommer innovation och ny teknik att betonas.

Picture: Emilia-Romagna

Haute-Savoie, Frankrike

Haute-Savoie är ett departement i Frankrike (ungefär län) med 696 000 invånare och är en dynamisk region. Den folkvalda församlingen conseil général arbetar proaktivt med miljöfrågorna. Bland annat har man ett program som omfattar 21 projekt. En regional energiplan togs fram 2008 med åtgärder som skyttelsystemet Mobil'Alp och en studie av möjligheterna att använda biogas eller trädbränslepanna till uppvärmningssystemet. Nu går klimatarbetet ett steg vidare med en områdesplan.

Picture: Haute-Savoie

Kreta, Grekland

Kreta har cirka 601 000 invånare och 41 % bor i städerna, 42 % på landet och 17 % på mindre orter. Det är den femte största av öarna i Medelhavet, och Greklands största. Det regionala energikontoret bildades 1993. År 2001 var Kreta först ut att ta emot priset Best Regional Renewable Energy Partnership från EU-kommissionen för sina lyckade program och framgångsrika anläggningar med förnybar energi.

Picture: Region of Crete

Nedre Schlesien, Polen

Nedre Schlesien är ett av 16 vojvodskap (provinser) i Polen. Det ligger i sydvästra Polen, i den nordvästra delen av det historiska området Schlesien och har cirka 3 miljoner invånare. Huvudstaden Wrocław med 640 000 invånare ligger vid floden Oder. I regionen finns erfarenhet av geotermisk energi, biobränslen, solenergi och vattenkraft. Energieffektivisering är däremot något man behöver arbeta mer med.

Picture: Lower Silesia

Om EnercitEE

Miniprogrammet EnercitEE tillhör INTERREG IVC och sju partner från sex regioner deltar. Utbyte av erfarenheter och kunskapsöverföring är grundläggande byggstenar och fokus ligger på energieffektiva medborgare och lokala myndigheter. Man kommer att sammanställa fallstudier och goda exempel från regionerna, arbeta med metodutveckling samt ta fram praktiska riktlinjer och policydokument. Detta kan komma till nytta även för andra europeiska regioner.

Picture: Partner regions