Issue I / September 2010

Καλωσόρισμα από τον κ. Werner Sommer, εκπρόσωπο του επικεφαλής εταίρου

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτική για το κλίμα είναι η προστασία των φυσικών πόρων και του παγκόσμιου κλίματος. Για τον λόγο αυτό έχει καταστεί αναγκαία η αποδοτικότερη χρήση  της ενέργειας και η έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Το φάσμα των λειτουργιών τους, επιτρέπει στις τοπικές αρχές να ασκούν την επιρροή τους στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

Picture: Mr Werner Sommer

Γι 'αυτό θέλουμε να παρέχουμε στις τοπικές αρχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έναν από τους βασικούς συντελεστές του Προγράμματος EnercitEE, τα κατάλληλα εργαλεία για να διευρύνουν τις δυνατότητες τους για εξοικονόμηση ενέργειας και να επιτύχουν όχι μόνον οικολογικά αλλά και οικονομικά οφέλη, π.χ. ανακουφίζοντας τα ιδιωτικά νοικοκυριά από την οικονομική πίεση και τονώνοντας την τοπική οικονομία. Μια άλλη κεντρική ομάδα-στόχος είναι οι πολίτες. Οι τελευταίοι πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζουν όσο αφορά στην εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών CO2. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην καθημερινή τους ζωή.

Οι Περιφέρειες που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν είναι οι εξής: το Småland (Kalmar και Kronoberg) / Blekinge (Σουηδία), Emilia-Romagna (Ιταλία), Haute-Savoie (Γαλλία), Κρήτη (Ελλάδα) και Κάτω Σιλεσία (Πολωνία). Ο Επικεφαλής Εταίρος του Προγράμματος EnercitEE είναι η Περιφέρεια της Σαξονίας (Γερμανία). Τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε αναπτύξει μια εποικοδομητική συνεργασία και ατενίζουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη. Κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια έχει καθορίσει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και στόχους. Ωστόσο, όλοι οι εταίροι είναι ενωμένοι στην προσπάθειά τους για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών αρχών και των πολιτών και μείωση των αερίων του  θερμοκηπίου.

Ένα έργο με έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες-εταίρους απαιτεί σαφή δομή, με λεπτομερείς  αρμοδιότητες και κανόνες. Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πολιτικούς εκπροσώπους από τις συμμετέχουσες περιφέρειες, είναι το όργανο λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του EnercitEE. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προετοιμάζονται από την Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Υπηρεσιών Ενέργειας ή άλλων εμπλεκόμενων αρχών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Γεωλογίας της Σαξονίας φιλοξενεί το Γραφείο Συντονισμού. Ως Επικεφαλής Εταίρος, η Σαξονία είναι υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση του συνολικού Προγράμματος. Θα ενημερώνουμε διαρκώς το κοινό σχετικά με την πρόοδο του Προγράμματος μέσω του Τύπου, της ιστοσελίδας   www.enercitee.eu  και διαφόρων εκδηλώσεων.

Η πρόκληση για μας – αλλά και για όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EnercitEE και τα υπο-έργα του είναι να αναλάβουμε ένα συγκεκριμένο και ενεργό ρόλο αναφορικά με την προώθηση μιας μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Από την πλευρά μας, θα διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα μεταφέρουμε τα πετυχημένα μέτρα και πολιτικές, που εντοπίζουμε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θέλουμε να μάθουμε από τις εμπειρίες των άλλων και να μοιραστούμε την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει. Ελπίζω ότι η δομή του Προγράμματος διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή του EnercitEE και ότι τα αποτελέσματα του θα βοηθήσουν άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να μελετήσουν και αξιοποιήσουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Ας εργαστούμε μαζί και ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων του EnercitEE και την ενίσχυση της αειφορίας.

Μια επιτυχής έναρξη για το Πρόγραμμα EnercitEE


Το Πρόγραμμα EnercitEE ξεκίνησε με επιτυχία στις αρχές του έτους. Η εταιρική σχέση άρχισε με μια παραγωγική εναρκτήρια συνεδρίαση τον Μάρτιο του 2010. Ο Επικεφαλής Εταίρος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Σαξονίας, κάλεσε τους εταίρους του EnercitEE στη Δρέσδη, για να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας και στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

Picture: Kick-off meeting March 2010

Η συνάντηση  της Ομάδας Εργασίας διήρκησε 3 ημέρες και επικεντρώθηκε κυρίως: στην παρουσίαση των εκθέσεων και στον έλεγχο των υποχρεώσεων, στην ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας για τους ερχόμενους μήνες, στη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων και στην ολοκλήρωση σημαντικών εγγράφων του Προγράμματος. Επίσης, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το εγχειρίδιο του EnercitEE και οριστικοποιήθηκε και προτάθηκε για έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή η συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Ο κ. Frank Kupfer, Υπουργός Περιβάλλοντος και Γεωργίας, ανοίγοντας τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, καλωσόρισε τους αντιπροσώπους των εταίρων και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Σαξονίας για ανταλλαγή εμπειριών στον ευρύ τομέα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και κάλεσε τους εταίρους να συμμετάσχουν ουσιαστικά στο Πρόγραμμα  και να συμβάλουν  ενεργά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του EnercitEE.

Κατά τους επόμενους μήνες, η Ομάδα Εργασίας και το Γραφείο Συντονισμού εργάστηκε εντατικά ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το EnercitEE. Οι τοπικοί συντονιστές του Προγράμματος προώθησαν σε μεγάλο βαθμό το EnercitEE εντός των περιφερειών τους. Μέχρι τον Ιούνιο, όλα τα σημαντικά έγγραφα είχαν εγκριθεί, η συμφωνία εταιρικής σχέσης υπεγράφη, ο εταιρικός σχεδιασμός (συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου) είχαν ολοκληρωθεί και εγκαινιάστηκε, εγκαίρως για την ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, επίσημα η ιστοσελίδα του EnercitEE.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ανοίξει από τις 14 Ιουνίου 2010 και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όλες οι προτάσεις των υποπρογραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010. Η έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Η ανταλλαγή εμπειριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του EnercitEE. Εκτός από τον συνεχή εντοπισμό των καλών πρακτικών, τις επισκέψεις μελέτης και τα προγράμματα εκπαίδευσης, μέσω του Προγράμματος  θα παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα των εμπειριών των περιφερειών που συμμετέχουν.

Οι προτεραιότητες των υποπρογραμμάτων και η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων


Αυτήν την περίοδο είναι ανοικτή η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα υποπρογράμματα του EnercitEE. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Συντονισμού μέχρι τις  24 Σεπτεμβρίου 2010. Μέχρι δώδεκα υποπρογράμματα μπορούν να εγκριθούν. Η ιδέα είναι να δοθεί η δυνατότητα στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις ιδέες τους από κοινού, και να ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να υλοποιηθούν από εταίρους που προέρχονται από τουλάχιστον τρεις Περιφέρειες του EnercitEE.

Picture: Interregional exchange

Το EnercitEE έχει δώδεκα θεματικές προτεραιότητες (Θ.Π.)- έξι για τους πολίτες και έξι για τις τοπικές αρχές - που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και αναγκών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση.

Πολίτες και ενεργειακή απόδοση:

Θ.Π. 1 Στρατηγικές για τη μεταφορά γνώσης στην EE (δικτύωση σε τοπικό
          επίπεδο σε θέματα ενέργειας και συμβουλευτική υποστήριξη)
Θ.Π. 2 Πολιτικές για την ευαισθητοποίηση (διαγωνισμοί και παιχνίδια στην
          EE)
Θ.Π. 3 Στρατηγικές για τη δικτύωση των ευρωπαίων πολιτών της EE στις
          τοπικές αγορές (ευρωπαίοι συμμέτοχοι μέσα στις τοπικές αγορές)
Θ.Π. 4 Προώθηση & ανταλλαγή των καλών πρακτικών των πολιτών της EE
Θ.Π. 5 Κίνητρα για ανταλλαγές και προγράμματα επιχορήγησης για τους
          πολίτες
Θ.Π. 6 Στρατηγικές και σχέδια για την κινητικότητα & τις μεταφορές στην
          EE

Τοπικές αρχές και ενεργειακή απόδοση:

Θ.Π.   7 Εργαλεία εκπαίδευσης για την ανταλλαγή προσωπικού και γνώσης
            ανάμεσα στις δημόσιες αρχές της Ε.Ε.
Θ.Π.   8 Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις τοπικές αρχές
Θ.Π.   9 Στρατηγικές για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα
            δημόσια κτίρια
Θ.Π. 10 Περιφερειακές πολιτικές κλίματος για την προσαρμογή στην
            κλιματική αλλαγή και την άμβλυνση των συνεπειών της-ανταλλαγή
            προσωπικού ανάμεσα στις τοπικές αρχές
Θ.Π. 11 Βελτίωση των τοπικών ενεργειακών πολιτικών  – απόκτηση
            εμπειρίας από τις τοπικές αρχές
Θ.Π. 12 Νέα εργαλεία για τον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και την
            εφαρμογή του

Για την αναζήτηση συνεργατών για την ανάπτυξη κοινών προτάσεων στα υποπρογράμματα παρέχεται σχετική δυνατότητα μέσω του φόρουμ αναζήτησης στον ιστοχώρο EnercitEE. Η Συντονιστική Επιτροπή του EnercitEE θα επιλέξει τις προτάσεις των υποπρογραμμάτων, κατά προτίμηση μια για κάθε προτεραιότητα, και στη συνέχεια θα προτείνει τη χρηματοδότηση τους.

Τα υποπρογράμματα πρέπει να αναπτυχθούν από κοινού σε διαπεριφερειακή βάση,  πρέπει επίσης να συμβάλουν στους γενικούς στόχους του EnercitEE  και να παράγουν αποτελέσματα τα οποία να συμφωνούν με τις θεματικές προτεραιότητες. Η ανταλλαγή εμπειριών σε πολιτικό επίπεδο είναι μια θεμελιώδης απαίτηση σε όλα τα υποπρογράμματα. Η πιλοτική πειραματική εφαρμογή είναι δυνατή εφόσον εξασφαλίζεται μια σαφής σύνδεση ανάμεσα στη βελτίωση των πολιτικών και την ανταλλαγή των εμπειριών.

Όλες οι απαιτήσεις για τους υποψηφίους των υποπρογραμμάτων δημοσιεύονται στον ιστοχώρο www.enercitee.eu .

 

Εναρκτήριες εκδηλώσεις του Προγράμματος από τις συμμετέχουσες Περιφέρειες

Εναρκτήριες εκδηλώσεις του Προγράμματος από τις συμμετέχουσες ΠεριφέρειεςΕκδηλώσεις για την έναρξη του Προγράμματος έγιναν σε όλες τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο EnercitEE. Από τη μια πλευρά, οι στόχοι των συναντήσεων ήταν η προώθηση του Πρόγραμμα και η παροχή πληροφοριών για τη δομή, τους στόχους και τις δραστηριότητές του. Από την άλλη πλευρά, στις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία να εξειδικευτούν οι προτεραιότητες της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και των σχετικών υποπρογραμμάτων.

Το ενδιαφέρον ήταν έντονο σε όλες τις Περιφέρειες. Οι τοπικές αρχές έδωσαν έμφαση στη σημασία των θεματικών προτεραιοτήτων του EnercitEE. Τα ερωτήματα τους επικεντρώθηκαν στις διαδικασίες αναφορών και ελέγχων. Επιπλέον, κάποιοι φορείς ρώτησαν πως μπορούν να χρηματοδοτήσουν εκ των προτέρων τις δραστηριότητες, δεδομένου ότι στο INTERREG IVC, η χρηματοδότηση παρέχεται μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές εκθέσεις προόδου και οι αντίστοιχες δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί. Όλοι οι τοπικοί συντονιστές και το MPCO απάντησαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν και υπέδειξαν τον τρόπο για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Σαξονία

Picture: Regional kick-off meeting Saxony

Η Σαξονία υποχέχθηκε περίπου 60 αντιπροσώπους από δήμους, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και τις υπηρεσίες ενέργειας στην εναρκτήρια συνάντηση στη Δρέσδη στις 8η Ιουνίου 2010.
Μετά από τις παρουσιάσεις, οι ενδιαφερόμενες πλευρές μπόρεσαν να παρουσιάσουν στους διοργανωτές τις ιδέες για τα υποπρογράμματα τους. Επίσης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι. Η γενική εντύπωση μετά την εκδήλωση ήταν πολύ θετική γεγονός που αύξησε τις προσδοκίες της Σαξονίας για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

Τον Ιούνιο το ESS διοργάνωσε εναρκτήριες εκδηλώσεις σε κάθε μια από τις τρεις σουηδικές επαρχίες  που συμμετέχουν στο EnercitEE. Το Πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τη Mia Stavert και τον Hans Gulliksson του ESS. Περίπου 70 άνθρωποι συμμετείχαν στις τρεις διαφορετικές συναντήσεις. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από δήμους των τριών επαρχιών, καθώς από διάφορους άλλους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στα υποπρογράμματα.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Emilia-Romagna

Picture: Regional kick-off meeting Emilia-Romagna

Το Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής της Περιφέρειας και η  κοινοπραξία ASTER οργάνωσε μια ημερίδα πληροφόρησης στις 15 Ιουλίου 2010, στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες (δήμοι, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες ενέργειας, συμβουλευτικοί επιχειρήσεις και αναπτυξιακές εταιρίες).
Τα βασικά θέματα του πρώτου μέρους της ημερίδας αφορούσαν ενεργειακή πολιτική της περιφέρειας, που θα σχεδιαστεί στη βάση των στόχων του 20-20-20 της ΕΕ, και την αναμενόμενη συμβολή του EnercitEE, καθώς και τις περιφερειακές προτεραιότητες στο πλαίσιο της 1η Πρόσκλησης. Το απόγευμα, οι πιθανοί υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους με τους τοπικούς συντονιστές του EnercitEE.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Haute-Savoie

Picture: Regional kick-off meeting Haute-Savoie

Στις 8 Ιουνίου 2010, το Γενικό Συμβούλιο της Περιφέρειας οργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση στο Annecy και υποδέχθηκε 35 αντιπροσώπους από δήμους, πανεπιστήμια,  δημόσιες υπηρεσίες, ενώσεις και υπηρεσίες ενέργειας καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν το γεγονός.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν  ιδέες και  ερωτήσεις για τις πιθανές προτάσεις τους στις 12 προτεραιότητες του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα της συνάντησης κρίθηκαν θετικά και ενθαρρυντικά.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Κρήτης

Picture: Regional kick-off meeting Crete

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε την εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση στο Ηράκλειο στις 6 Ιουλίου 2010.
Η γενική εντύπωση από τη συνάντηση ήταν πολύ θετική, το ίδιο και οι προοπτικές για τη συμμετοχή στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα υποπρογράμματα του EnercitEE. Τα στελέχη της Περιφέρειας εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση θα είναι μια επιτυχής αφετηρία για την επιτυχή εφαρμογή του EnercitEE στην Κρήτη.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια της Κάτω Σιλεσίας

Picture: Regional kick-off meeting Lower Silesia

Η Περιφέρεια της Κάτω Σιλεσίας πραγματοποίησε την εναρκτήρια  διάσκεψη του EnercitEE στην πόλη  Wrocław στις 30 Ιουνίου 2010στην οποία προσκλήθηκαν οι πιθανοί συμμετέχοντες υποπρογράμματος από την περιοχή προσκλήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, πανεπιστήμια, φορείς και ΜΚΟ). Στην εκδήλωση παρουσίασαν το Πρόγραμμα και οι αρχές της επιτυχούς υλοποίησης του.
Επιπλέον, οι προτεραιότητες συζητήθηκαν λεπτομερώς και οι συμμετέχοντες κατέδειξαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα υποπρογράμματα.

Σαξονία : Μια επισκόπηση


Η Σαξονία είναι ένα από 16 κράτη της Γερμανίας. Έχει περίπου 4.2 εκατομμύρια κατοίκους και καλύπτει συνολική επιφάνεια 18.000 τ.χ κατά προσέγγιση. Η Σαξονία είναι μια ανεπτυσσόμενη περιοχή και η οικονομία αυξήθηκε κατά 4.0% το 2006.

Picture: Saxony

Από το 2008, οι πολιτικές για την προστασία του κλίματος στη Σαξονία έχουν βασιστεί στο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια. Αυτό το σχέδιο δράσης περιέχει σχεδόν 300 μέτρα σχετικά με την προστασία του κλίματος, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό και την  προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση της Σαξονίας στηρίζεται στη συνεργασία της με τους λήπτες των αποφάσεων και τους αρμόδιους που εργάζονται στον τομέα της οικονομίας, της πολιτικής, της διοίκησης, της επιστήμης και οι δραστηριότητες εστιάζουν πρώτον στην πληροφόρηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη  διάφορων ομάδων-στόχων, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα υπό μορφή προγραμμάτων επιχορήγησης, και δεύτερον στην εξόφληση του ποιοτικού ελέγχου.

Το Πρόγραμμα «EnercitEE» INTERREG IVC συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια. Το EnercitEE επιδιώκει να βελτιώσει τη ενεργειακή απόδοση εστιάζοντας σε δύο κεντρικές ομάδες-στόχους: τα νοικοκυριά και τις τοπικές αρχές. Το σχέδιο δράσης εστιάζει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πολλές δυνατότητες παραμένουν ακόμα σε αυτήν την περιοχή, παραδείγματος χάριν όσον αφορά στη μόνωση των κτηρίων χρησιμοποίησης ενεργειακά αποδοτικότερων μηχανών και συσκευών και στην υιοθέτηση μια πιο συνειδητής ενεργειακής προσέγγισης.

Περιφέρεια Smaland (Kalmar and Kronoberg) και Blekinge: Μια επισκόπηση


Οι επαρχίες των Smaland (Kalmar and Kronoberg) και Blekinge βρίσκονται στη νοτιοανατολική Σουηδία. Στην Περιφέρεια αυτή υπάρχουν φιλόδοξοι ενεργειακοί στόχοι και πολιτικές και τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο εντοπίζονται.

Picture: Smaland

Και η επαρχεία Kalmar και η επαρχεία Kronoberg έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για το κλίμα. Οι Kalmar και Kronoberg (νοτιοανατολική Σουηδία) έχουν θέσει ως στόχο να μετατραπούν σε περιοχές μηδενικής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων επίκειται εφαρμογής αντίστοιχης στρατηγικής κσι στην επαρχεία Blekinge.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εφαρμόζονται ήδη σε μεγάλο ποσοστό στις επαρχίες αυτές σε σύγκριση με άλλες περιοχές (65%  ο στόχος της ΕΕ είναι 20%). Η γνώση και οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί ήδη μπορούν να μεταφερθούν στους εταίρους του προγράμματος και σε άλλες περιφέρειες.

Το Ενεργειακό Γραφείο για τη νοτιοανατολική Σουηδία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Στο φορέα συμμετέχουν Περιφ. Συμβούλια, επαρχίες και δήμοι , από το Blekinge, Kalmar και Kronoberg. Η αποστολή του Ενεργειακού Γραφείου είναι να παράσχει έγκαιρες, αντικειμενικές και αμερόληπτες πληροφορίες και γνώση για τα θέματα ενέργειας και μεταφορών.

Το Γραφείο εργάζεται για να εγκαινιάσει, να συντονίσει και να εφαρμόσει προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Το Γραφείο εργάζεται συστηματικά για να συνδέσει τα προγράμματα με άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά και διεθνή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περιφέρεια Emilia-Romagna : Μια επισκόπηση


Η Emilia-Romagna είναι μια από τις 20 ιταλικές διοικητικές Περιφέρειες της Ιταλίας και είναι μια από τις 15 μακρο-υποπεριφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πιό υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Με επιφάνεια μεγαλύτερη από 22.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πληθυσμό πάνω από 4.3 εκατ κατοίκους, η Emilia-Romagna είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο πυκνό κατοικημένες περιφέρειες στην Ιταλία. Η Emilia-Romagna έχει το πέμπτο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ιταλία (ISTAT, 2009), γεγονός που οφείλεται στην  ιδιαίτερα - ανταγωνιστική βιομηχανία και γεωργία.

Picture: Emilia-Romagna

Ο τομέας της ενέργειας διαδραματίζει έναν στρατηγικό ρόλο στην περιοχή και στην πραγματικότητα η περιφέρεια της Emilia-Romagna είναι πολύ δραστήρια στην ανάπτυξη και εφαρμογή των ενεργειακών. Το 2004, σε απάντηση στα φτωχά αποτελέσματα των εθνικών πρωτοβουλιών,συνέταξε τον Περιφερειακό Ενεργειακό Νόμο (26/2004) και το Περιφερειακό Ενεργειακό Σχέδιο (ΠΕΣ), το οποίο εγκρίθηκε στο τέλος του 2007.

Η κύρια έμφαση του ΠΕΣ δίδεται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και στην προώθηση των ανανεωμένων πηγών ενέργειας μέσω των παρεμβάσεων για τη «πράσινη οικονομία» .
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες ως βασική εγκάρσια περιφερειακή πολιτική. Αυτές οι επεμβάσεις θα είναι οι κύριοι πυλώνες του ννέου τριετούς ενεργειακού σχεδίου της Περιφέρειας, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διάσκεψης σχετικά με το ΠΕΣ, η οποία διοργανώθηκε στη Μπολόνια στις 28η Ιουλίου.

Στα πλαίσια του EnercitEE, το Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής της Περιφέρειας θα χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες για να δώσει στις τοπικές κυβερνήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες τα μέσα που θα τους βοηθήσουν στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και, επιπλέον, για να αποκτήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες για την βελτίωση της περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής.

Επιπλέον, χάρη στο EnercitEE, το Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής θα εργαστεί μαζί με την περιφερειακή ASTER κοινοπραξία. Θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί σε διεθνές επίπεδο με άλλες περιφέρειες, καθώς επίσης και με τις υπηρεσίες ενέργειας, ώστε να εντοπίσει και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές και εμπειρίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης για τους πολίτες και τις τοπικές αρχές.

Περιφέρεια Haute-Savoie : Μια επισκόπηση


Η Περιφέρεια της Haute-Savoie έχει 696.000 κατοίκους και είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Το Γενικό Συμβούλιο Haute-Savoie έχει έναν δυναμικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος.

Picture: Haute-Savoie

Μέσω ενός προγράμματος περίπου 21 έργων, η περιφέρεια στοχεύει στην κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας τη χρήση των ενεργειακών πόρων, και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και θέλει να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Ενεργειακό Σχέδιο της Περιφέρειας εκπονήθηκε το 2008 με σκοπό την  εφαρμόγη μέτρων όπως το σύστημα «Mobil'Alp» (επίσης ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα) και τη μελέτη του, τις δυνατότηες θέρμανσης με τη χρήση βιοκαυσίμων. Συμβαδίζοντας με αυτές τις πολιτικές, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να αρχίσει το σχέδιο της Περιφέρειας για το κλίμα.

Αυτό το σχέδιο διαιρείται σε δύο μέρη:

  • Το πρώτο μέρος αφορά την εφαρμογή και διαχείριση ενός προγράμματος άμβλυνσης των συνεπειών και προσαρμογής στις πολιτικές του Γενικού Συμβουλίου.
  • Το δεύτερο εστιάζει σε συλλογικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, εμπλέκοντας κοινότητες, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία πολιτών στα κεντρικά ζητήματα σχετικά με την προσπάθεια ενάντια στην αλλαγή του κλίματος.

Σε αυτό το πλαίσιο το Γενικό Συμβούλιο, που επιδιώκοντας να συμβάλλει ενεργά ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών, συμφώνησε να είναι συμμετάσχει στο EnercitEE. Αυτό το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στις κοινότητες και στο ευρύ κοινό να ανταλλάζουν εμπειρίες, να αναπτύξουν από κοινού στρατηγικές και να εφαρμόσουν πιλοτικά μέτρα.

Περιφέρεια Κρήτης : Μια επισκόπηση


Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι  601.131 (2001)κάτοικοι που αντιστοιχεί στο 5.5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 41% του συνολικού πληθυσμού, ο πληθυσμός σε 42%  ενώ ο ημι-αστικός πληθυσμός παραμένει σταθερός και ανέρχεται σε 17% του συνόλου.

Picture: Crete

Η Κρήτη είναι γνωστή ως προορισμός «ήλιου και θάλασσας». Είναι το μεγαλύτερο και το πιο πυκνοκατοικημένο  από τα ελληνικά νησιά και το πέμπτο  μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο. Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, οι αρχαιολογικές περιοχές (Κνωσός, Φαιστός κ.λπ.), μοναστήρια, μουσεία, θέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος, ποικιλία φυσικών πόρων από τα ψηλά βουνά στις μακριές παραλίες και τα μπλε κρυστάλλινα νερά, που συνδυάζονται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (πολιτιστικές εκδηλώσεις, θαλάσσιος και χειμερινός αθλητισμός, κ.λπ.), καθώς επίσης και των υψηλής ποιότητας καταλυμάτων όλων των κατηγοριών.

Το Δεκέμβριο του 1993, η Περιφέρεια Κρήτης ίδρυσε ένα Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο στα πλαίσια της εφαρμογής μιας περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής και με στόχο της καθιέρωσης της Κρήτης ως προνομιακή περιοχή για τις εκτενείς εφαρμογές των ανανεωμένων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Ενεργειακό Κέντρο το πρώτο βραβείο για την καλύτερη περιφερειακή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ως τμήμα της Ευρωπαϊκής εκστρατείας του 2001 για τα βραβεία take-off) για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ΑΠΕ στην Κρήτη, καθώς επίσης και για το επιτυχές ολοκληρωμένο πρόγραμμα : «Μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη».

Περιφέρεια Κάτω Σιλεσίας: Μια επισκόπηση


Η Κάτω Σιλεσία είναι ένα από μια από τις επαρχίες της Πολωνίας. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας και αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην περιοχή της Κάτω Σιλεσίας (το βορειοδυτικό μέρος της ιστορικής και γεωγραφικής περιοχής της Σιλεσίας). Η κύρια και μεγαλύτερη πόλη της είναι η Wrocław (640.000 κάτοικοι), η οποία βρίσκεται δίπλα στο ποταμό Odra.

Picture: Lower Silesia

Η Περιφερειακή Αρχή της Κάτω Σιλεσίας, με την εκλεγμένη συνέλευσή της και την τοπική κυβέρνησή της, ασχολείται με πολλές πτυχές της περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες δεν είναι διατηρημένες για την κυβερνητική διοίκηση (δηλ.: δημόσια εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, στρατηγικές ανάπτυξης, χωροταξία και προστασία περιβάλλοντος). Η Περιφερειακή Αρχή διαχειρίζεται επίσης τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχουν μερικά καλά παραδείγματα των ορθών πρακτικών στην Κάτω Σιλεσία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από άλλες περιφέρειες π.χ. «Κέντρο για τις Ανανεωμένες Πηγές Ενέργειας» στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Bielawa  «Δικτύου ABS», το οποίο συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, ερευνητικά κέντρα, μεγάλους ενεργειακούς καταναλωτές και  τοπικές αρχές , Κέντρο για τις Προηγμένες Τεχνολογίες της Κάτω Σιλεσίας και Κέντρο Προώθησης της καινοτομίας στη ενεργειακή βιομηχανία.

Η περιφέρεια έχει εμπειρία σε εφαρμογές γεωθερμίας και βιομάζας, καθώς και στην εφαρμογή ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, η ενεργειακή απόδοση πρέπει να προωθηθεί καλύτερα και απαιτείται περισσότερη υποστήριξη στην Περιφέρεια της Κάτω Σιλεσίας. Η Κάτω Σιλεσία αναμένει τις δραστηριότητες του Προγράμματος για να συμβάλει στη δημιουργία μιας συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής για την περιοχή.

EnercitEE: Μια επισκόπηση


Το EnercitEE υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια για χαμηλές εκπομπές ρύπων και ενεργειακής απόδοσης. Το EnercitEE θα προσδιορίσει, θα αναλύσει και θα μεταφέρει τις ορθές πρακτικές  θα προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών  και θα λάβει τα πιλοτικά μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης από τις τοπικές αρχές και τους πολίτες τους.
Το EnercitEE οργανώνεται ως μίνι-Πρόγραμμα στο πλαίσιο του INTERREG IVC ,με επτά εταίρους από έξι περιφέρειες.
Οι επτά εταίροι είναι:

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας – επικεφαλής εταίρος (Σαξωνία,
  Γερμανία)
• Ενεργειακή Γραφείο για τη νοτιοανατολική Σουηδία (Smaland (Kalmar και
  Kronoberg) και Blekinge, Σουηδία)
• Κοινοπραξία ASTER (Aimilia-Romanga,Ιταλία)
• Περιφέρεια Haute-Savoie,(Γαλλία)
• Περιφέρεια Κρήτης ( Ελλάδα)
• Γραφείο Marshal της επαρχίας Κάτω Σιλεσία (Πολωνία)
• Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Aimilia-Romanga για τις παραγωγικές 
  δραστηριότητες, το εμπόριο και τον τουρισμός

Όλες οι Περιφέρειες-εταίροι  έχουν διαφορετικές πολιτικές,  προγράμματα, εμπειρίες και εξειδίκευση  στον τομέα της προστασίας του κλίματος, της ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων μεταφορών. Η δέσμευση των τοπικών αρχών και των πολιτών, τα μέτρα που λαμβάνονται και τα πλαίσια που δημιουργούνται για να υποστηρίξουν τις βιώσιμες και ενεργειακές πολιτικές και τον τρόπο ζωής διαφέρουν μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών από την άποψη εύρους και αντικειμένου.

Επομένως, η ανταλλαγή των εμπειριών θα είναι θεμελιώδης σε αυτό το μίνι-πρόγραμμα.

Οι εταίροι θα προετοιμάσουν εργαλεία πολιτικής, τα παραδείγματα καλής πρακτικής και τις περιπτωσιολογικές μελέτες από τις περιοχές τους. Επιπλέον, οι πρακτικές οδηγίες και οι συστάσεις πολιτικής που παράγονται στα πλαίσια του EnercitEE θα δώσουν πολύτιμη βοήθεια σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες που επιζητούν να βελτιώσουν τις ενεργειακές επιδόσεις και τις πολιτικές τους.

Το EnercitEE οργανώνεται σε τέσσερις συνιστώσες οι οποίες αλληλοσυνδέονται και οδηγούν σε απτά αποτελέσματα. Έμπειρα στελέχη θα εποπτεύουν την εφαρμογή κάθε συνιστώσας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του EnercitEE παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας και διαβάστε το εγχειρίδιο EnercitEE.

Πληροφορίες και έντυπα


Διάφορα έντυπα έχουν παραχθεί και έχουν δημοσιευθεί για τις ανάγκες της πληροφόρησης. Όλα το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του EnercitEE. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για την πληροφόρηση σας ή την πληροφόρηση άλλων.

Το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό έντυπο στα αγγλικά είναι διαθέσιμο και παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του EnercitEE, των προτεραιοτήτων του υποπρογράμματος και της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Το έντυπο έχει μεταφραστεί και έχει διανεμηθεί στις Περιφέρειες-Εταίρους του EnercitEEστα Γερμανικά. Σουηδικά, Γαλλικά και Ελληνικά .

Επιπλέον, δύο παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint προσφέρουν μια γενική Επισκόπηση του EnercitEE.
Έχει δημιουργηθεί μια έκθεση αφίσας η οποία θα περάσει από όλες τις Περιφέρειες του Προγράμματος. Εάν θα επιθυμούσατε να παρέχετε έναν χώρο συναντήσεως για την φιλοξενία της  παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον τοπικό υπεύθυνο του Προγράμματος.
Όλες οι δημοσιεύσεις βρίσκονται στον ιστοχώρο.