Wstępne efekty realizacji podprojektów z pierwszego naboru


Realizacja CLIPART trwa

Pod koniec 2011 r. gotowy był Wstępny Raport CLIPART (Initial CLIPART Report, ICR), udostępniony w formie strony internetowej pod adresem clipartwiki.wikispaces.com.

Poprawiona i przeredagowana wersja ICR ma ukazać się w czerwcu 2012 r. jako plik PDF; będzie można go pobrać ze strony EnercitEE CLIPART (www.enercitee.eu/CLIPART). Do końca 2012 r. opublikowany też zostanie Raport Końcowy (Podręcznik CLIPART) w angielskiej, włoskiej, niemieckiej, francuskiej i polskiej wersji językowej, dzięki czemu dotrze do odbiorców w krajach partnerów CLIPART, a być może też do innych państw. Raport ICR to zestawienie 51 przykładów wdrożenia know-how i najlepszych praktyk w inicjatywach na rzecz niwelowania i adaptacji do skutków zmian klimatycznych i/lub strategii polityki energetycznej i środowiskowej przez pięciu partnerów projektu na danym szczeblu zarządzania (władze regionalne i/lub lokalne).

Cały artykuł: EnercitEE blog


LEEAN – Katalog Najlepszych Praktyk już dostępny

W ramach projektu LEEAN sporządzono Katalog Najlepszych Praktyk, który przedstawia trzy najlepsze praktyki na każdego partnera z pięciu europejskich regionów. Praktyki te skupiają się przede wszystkim na podnoszeniu świadomości energetycznej właścicieli domów i lokatorów. Katalog zawiera także przykłady działań motywujących gminy do oszczędzania energii. LEEAN stara się uczulać gminne zespoły robocze, dostawców i urzędy ds. energii na kwestię efektywności energetycznej.
Katalog Najlepszych Praktyk opublikowano na stronie EnercitEE: www.enercitee.eu/LEEAN


 

PraTLA – wymiana studenckich doświadczeń między regionami centralnym punktem ostatniego etapu PraTLA

Podprojekt ten zakończy się 31 października 2012 r. Od początku roku 2011 aż do teraz samorządy z czterech krajów zorganizowały ok. 58 staży studenckich, które wkrótce dobiegną końca. Studenci mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z lokalnymi strukturami administracyjnymi, a samorządy dowiedziały się, jak opracowywać strategie energetyczne w oparciu o wiedzę studentów pełniących rolę ekspertów ds. energii. Teraz wiedza przekazana na szkoleniach zostanie wykorzystania w społeczeństwie i na szczeblu międzyregionalnym. Wymiana doświadczeń między regionami w ramach tego procesu stanowi kluczowy aspekt dla wszystkich partnerów. Na przykład na konferencjach w Saksonii i Polsce zaprezentowano dwa szwedzkie projekty zrealizowane przez studentów z Niemiec. Planowane są już kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Cały artykuł: EnercitEE blog


Projekt RIEEB – ocena energetyczna w Saksonii zbliża się ku koncowi

Głównym założeniem RIEEB jest przegląd i wsparcie wdrażania Rozporządzenia ws. oszczędzania energii (Energy Saving Ordinance, EnEV) na terenie Saksonii, jak również usprawnianie i upraszczanie kontroli i dopuszczalności projektów budowlanych przez odpowiedzialne za to organy oraz podnoszenie kwalifikacji upoważnionych osób. Obecnie zewnętrzni eksperci prowadzą ewaluację czterech budynków niemieszkalnych położonych w Saksonii. W łącznym podsumowaniu ewaluacji za każde sprawozdanie przedstawiono wyniki poszczególnych ocen oraz omówiono najczęściej występujące błędy. W ogólnej ewaluacji, w oparciu o EnEV i szacunkowy poziom zapotrzebowania na energię, wyciągnięto wnioski co do typowych błędów. Wyniki opublikowane zostaną w ostatecznej wersji broszury; pomogą one innym państwom członkowskim UE w uproszczeniu prowadzonych w przyszłości kontroli z zakresu wdrażania certyfikatów energetycznych.

W ramach RIEEB sformułowane też zostaną zalecenia polityczne odnośnie realizacji celów ochrony klimatycznej w Saksonii i Europie. W związku z tym nakreślone zostaną typowe błędy w skomplikowanych wyliczeniach dot. Rozporządzenia ws. oszczędzania energii, jak również rozbieżności związane z wdrażaniem przepisów budowlanych. Ponadto uwzględniona będzie możliwość nadzoru i dostosowania się do wymogów wykonalności, obciążenia i racjonalności Rozporządzenia. Na podstawie tej wiedzy opracowane zostanie narzędzie mierzące szanse powodzenia podejmowanych działań na potrzeby miejskich i regionalnych organów i ekspertów budowlanych w celu oszacowania zgodności z Rozporządzeniem. Narzędzie to ma być dostępne w połowie 2013 r. w Saksońskiej Agencji Energetycznej – SAENA GmbH.


SCC – wyzwanie na rzecz zrównoważonej ochrony klimatycznej – zebranie 12 najlepszych praktyk z czterech regionów

SCC stawia przed obywatelami wyzwanie, jakim jest osiągnięcie większej efektywności energetyczni, w czym mają im pomóc partnerzy publiczni i firmy. Wyzwanie to obejmuje cztery główne obszary: mobilność, efektywność energetyczna, emisja CO2 i zmiana nawyków społecznych.

Partnerzy SCC opracowali listę 12 najlepszych praktyk w zakresie tych kwestii, aby pomóc obywatelom w zrozumieniu i realizacji nowych koncepcji. Broszura SCC dostępna jest na stronie EnercitEE pod adresem www.enercitee.eu/SCC.


SustraMM – ponad 15 000 mieszkańców ujętych w lokalnych projektach pilotażowych

W ramach projektu SustraMM, poświęconego zrównoważonemu transportowi, dla administratorów miejskich i interesariuszy zorganizowano już trzy sesje szkoleniowe z zakresu „carpoolingu” (pol. „podwożenia”) oraz wykorzystania rowerów i rowerów elektrycznych. Miasta Cluses z Francji i Pirna z Niemiec, a także Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji i Politechnika Drezdeńska wymieniły doświadczenia podczas dwóch międzyregionalnych spotkań, konferencji internetowych i wizyt studyjnych.

Wyszczególniono dwanaście dobrych praktyk mobilnego zarządzania i opublikowano w broszurze. Ponad 15 000 mieszkańców zostało objętych lokalnymi projektami pilotażowymi, takimi jak kampania rowerowa, promocja nowej linii autobusowej i Tydzień Mobilności.

Więcej informacji: www.enercitee.eu/Sustramm.