Första resultaten från första omgångens subprojekt


CLIPART levererar

I slutet av 2011 var första rapporten i CLIPART färdig, utformad som en wikiwebbplats (clipartwiki.wikispaces.com).

En redigerad, mer läsvänlig version kom i juni 2012, och kan laddas ner som pdf-fil (www.enercitee.eu/CLIPART). Den innehåller 51 exempel på kunskap och know-how som redan finns samt goda exempel på arbete mot klimatförändring, initiativ till anpassning och energi- och miljöpolicyer från fem av projektpartnernas regionala eller lokala myndigheter. I slutet av 2012 kommer slutrapporten – CLIPART handbok – att vara klar att spridas på engelska, italienska, tyska, franska och polska.

Hela artikeln finns att läsa på EnercitEE blog


LEEAN – katalog med goda exempel nu klar

I LEEAN har man sammanställt en katalog med tre goda exempel från vartdera fem regioner i Europa. Målet med att visa de goda exemplen är att öka medvetenheten om energieffektivisering hos hyresgäster och husägare. Det finns även exempel som kan motivera kommuner att spara energi. LEEAN vill bidra till att även bostadsbolag, hyresgästföreningar och andra organisationer ska få veta mer om hur man kan leva ett energieffektivare liv.
Katalogen med goda exempel kan laddas ner från www.enercitee.eu/LEEAN

 

PraTLA – med erfarenhetsutbyte mellan studenter från regionerna i centrum

Sedan början av 2011 har nu 58 studenter praktiserat på lokala myndigheter i fyra länder. De fick först en inblick i lokala administrativa strukturer och bidrog sedan själva i egenskap av energiexperter med hur man kan utarbeta strategier för energieffektivisering. Nu kan den kunskapen föras vidare till allmänheten och allra viktigast – till de andra regionerna som utbyte av erfarenheter. Ett exempel är de projekt som utfördes av tyska studenter i Sverige, och som har presenterats på konferenser i Sachsen och Polen. Flera gemensamma evenemang är redan på gång och planeras. Subprojektets sista dag är 31 oktober 2012.

Hela artikeln finns att läsa på EnercitEE blog

 

RIEEB – undersökning om energieffektiva byggnader i Sachsen nästan klar

RIEEB har i Sachsen arbetat med översyn av och stöd till förbundslandets energispar¬förordning samt att förbättra och förenkla ansvariga myndigheters inspektion och tillträde till byggprojekt samt kompetens hos auktoriserade personer. För närvarande utvärderas fyra byggnader (ej bostäder) av externa experter. Resultaten i de enskilda rapporterna sammanställs till en, så att man kan se vilka fel som förekommer ofta. Man drar också slutsatser om typiska fel och beräkning av energibehov. Resultaten kommer att publiceras i en broschyr och förenkla kommande undersökningar för andra EU-länder att genomföra energideklarationer.

Andra resultat från RIEEB kommer att vara politiska rekommen-
dationer om hur man ska uppfylla Sachsens och Europas klimatmål.  Man kommer att peka på typiska fel i de komplicerade beräkningarna enligt energisparförordningen liksom avvikelser i samband med att konstruktionerna uppförs. Man kommer även att uppmärksamma andra aspekter kring energiförordningen, som framtida tillsyn och praktisk anpassbarhet, arbetsbörda och rimlighet. Utifrån den kunskapen ska ett rimlighetsverktyg för kommunala och regionala byggmyndigheter och byggexperter utvecklas som kan utvärdera överensstämmelsen med energiförordningen. Det beräknas finnas tillgängligt hos Sachsens energikontor, SAENA GmbH, i mitten av 2013.

 

SCC – En hållbar klimatutmaning – har samlat in 12 goda exempel i 4 regioner

Målet med SCC, En hållbar klimatutmaning, är att utmana medborgarna att bli energieffektivare. Även offentliga partner och företag är med och stöttar dem att klara utmaningen. De fyra huvudområden är mobilitet, energieffektivisering, CO2-utsläpp och beteendeförändringar.

Projektpartnerna har samlat in 12 goda exempel på som kan inspirera till att genomföra nya idéer. Läs mer i broschyren som kan laddas ner från www.enercitee.eu/SCC

 

SustraMM – lokala pilotprojekt har redan nått ut till mer än 15 000 medborgare

Projektet SustraMM fokuserar på hållbara transporter och har redan ordnat tre kurser om cykling, elcyklar och bilpooler för kommuntjänstmän och andra intressenter. Cluses i Frankrike, Pirna i Tyskland samt Tekniska högskolan i Dresden och Energikontor Sydost i Sverige har redan haft tillfälle att utbyta erfarenheter vid två interregionala möten, webbmöten och studiebesök.

Tolv goda exempel på Mobility Management har identifierats och håller på att sammanställas i en broschyr. Med lokala pilotprojekt, bland annat en cykelkampanj, en ny stadsbusslinje och en mobilitetsvecka, har man nått fler än 15 000 medborgare.

Mer information finns på www.enercitee.eu/Sustramm.