Artykuł wstępny: Kluczowe etapy projektu EnercitEE już osiągnięte


Realizując Mini-Projekt EnecitEE od ponad dwóch lat, możemy już pokusić się i podsumowanie tej ciekawej i pełnej sukcesów podróży po Europie.
Od momentu jego rozpoczęcia, tj, od stycznia 2010 r., EnercitEE poczynił znaczne postępy. Zasadniczy cel projektu, czyli wymiana doświadczeń, był aktywnie wspierany przez wszystkich jego uczestników. Istotnym efektem prac i wynikiem projektu było przygotowanie Podręcznika Dobrych Praktyk. Ma on przedstawić możliwości rozwoju w zakresie efektywności energetycznej w określonych obszarach kompetencji regionów partnerskich projektu EnercitEE. Wskazuje ponadto obszary mające największe znaczenie w kontekście usprawniania efektywności energetycznej, tj. budynki, produkcję i dystrybucję energii cieplnej/ elektrycznej, transport, innowacje i technologie oraz komunikację i motywację. W wielu przypadkach obszary te są ze sobą powiązane, co sugeruje potrzebę zastosowania zintegrowanego podejścia do planowania efektywności energetycznej. Podejście takie stanowiłoby istotny wkład do zrównoważonej strategii energetycznej w Europie.

Kolejne kluczowe etapy wdrażania EnercitEE, które sprzyjały wymianie doświadczeń w zakresie efektywności energetycznej i działań na rzecz ochrony klimatu, to trzy międzyregionalne spotkania zorganizowane w ostatnich miesiącach. W październiku 2011 r. eksperci w dziedzinie energetyki, pochodzący ze wszystkich regionów uczestniczących w projekcie EnercitEE, przyjechali do Wrocławia na konferencję Policy Advice Seminar (Seminarium na temat rekomendacji). Przedstawiciele partnerskich regionów przedstawili zarys realizowanych obecnie strategii politycznych i instrumentów, omawiając ich wady i zalety oraz oceniając możliwość przenoszenia ich między regionami. W lutym 2012 r. w Annecy (Francja) odbyło się drugie międzyregionalne sympozjum poświęcone “Komunikacji i motywacji na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”. Zastanawiano się nad tym, jak nakłonić mieszkańców do zmiany nawyków i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach energetycznych oraz jak te inicjatywy skutecznie zrealizować. Trzecim ważnym i pierwszym tego typu wydarzeniem w ramach projektu był wyjazd studyjny z udziałem ok. 30 burmistrzów z czterech państw europejskich. Udali się oni do Växjö w Szwecji, aby zapoznać się z „najbardziej ekologicznym miastem w Europie” i jego strategią odejścia od użycia paliw kopalnych do roku 2030. Ta wymiana doświadczeń pomiędzy decydentami miała na celu zachęcić włodarzy do przetestowania i wdrożenia podobnych strategii i instrumentów w ich społecznościach i obszarach administracyjnych, jak również była okazją do podzielenia się doświadczeniami z władzami innych regionów uczestniczących w projekcie EnercitEE.

Po przeprowadzeniu dwóch otwartych naborów wniosków EnercitEE finansuje ogółem jedenaście podprojektów, z czego połowa wkroczy wkrótce, tj. w grudniu 2012 r., w końcowy etap realizacji. W niniejszym newsletterze przedstawiono efekty prac i rezultaty podprojektów z pierwszego naboru oraz informacje o postępach we wdrażaniu podprojektów z drugiego naboru mających na celu opracowanie działań z zakresu efektywności energetycznej na potrzeby mieszkańców i władz lokalnych.

                              Katharina Mörl, koordynator projektu EnercitEE