Issue VI / February 2013

Artykuł: INTERREG IVC od kuchni – sprawozdanie terenowe Steffi Hänig


Hallo, Bonjour, Halo, Hej, Hola,

W projekcie PraTLA (szkolenia praktyczne w samorządach lokalnych) uczestniczyłam prawie od samego początku. Miałam okazję poznać go z obu stron – jako studentka i koordynatorka projektu.

Dzięki PraTLA w kwietniu 2011 r. wyjechałam do Szwecji, aby odbyć staż i szkolenie praktyczne w Energikontor Sydost – Agencji Energetycznej Południowo-Wschodniej Szwecji (ESS). Po drodze zatrzymałam się w Växjö, by wziąć udział w I Międzyregionalnym Sympozjum EnercitEE dotyczącym efektywnej energetycznie produkcji i dystrybucji ciepła/energii, a następnie wyruszyłam w dalszą podróż do Oskarshamn, gdzie zostałam serdecznie przyjęta przez Rogera Gunnarssona. W jednej chwili wszystkie moje obawy prysły i nabrałam pewności, że mój pobyt w Szwecji i ESS będzie dla mnie pozytywnym doświadczeniem. W każdej chwili mogłam zadawać pytania moim współpracownikom i przez cały okres stażu czułam się jak członek zespołu. Program wiele mnie nauczył – zarówno od strony zawodowej, jak i osobistej. Był to niezapomniany pobyt – a przyczyniły się do tego wszystkie spotkane przeze mnie osoby i doświadczenia, które stały się moim udziałem. W sytuacji, gdy student po raz pierwszy wyjeżdża za granicę czy też gdy stawia pierwsze kroki w otoczeniu biznesowym, wsparcie lokalne jest nie do przecenienia. Źródłem mojego ogromnego zaangażowania w projekt PraTLA była nie tylko możliwość pobytu za granicą, ale również koncepcja wspierania przez studentów projektów efektywnych energetycznie w samorządach.

Z zadowoleniem przyjęłam możliwość dalszej pracy w PraTLA. Przejście na stanowisko koordynatora projektu dokonało się w sposób płynny. W lutym 2012 r. po raz pierwszy spotkałam się z pozostałymi partnerami projektu. Od samego początku nasza współpraca opierała się na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Współpraca europejska z partnerami PraTLA oraz z innymi partnerami EnercitEE pozwoliła mi na szybkie zdobywanie informacji z pierwszej ręki od przedstawicieli z innych krajów. Lepiej poznałam własne motywacje, a metoda współpracy z innymi sprawiła, że poczułam się bogatsza wewnętrznie – dzięki projektowi poszerzyłam swoje horyzonty. Tym trudniej było żegnać się ze wszystkimi po trzecim i ostatnim spotkaniu międzyregionalnym, które odbyło się 21 września 2012 r. w Zittau/Saksonia.

Miniprogram INTERREG IVC EnercitEE nie tylko pozwolił mi spełnić marzenia, umożliwił również kontakt ze wspaniałymi ludźmi, od których mogłam się wiele nauczyć, dzieląc się doświadczeniami z partnerami w Europie i tworząc sieci dla biznesu przyszłości.

                                       Steffi Hänig,  koordynatorka projektu PraTLA

Trzecie sympozjum EnercitEE w październiku 2012 r. w Lipsku


Sarah Nilsson, Kierownik Komponentu 3 EnercitEE

Przedstawiciele wszystkich 11 podprojektów wymienili doświadczenia podczas kilku sesji

Pierwsza część Sympozjum należała do 11 Partnerów Wiodących ze wszystkich podprojektów EnercitEE, którzy składali sprawozdania ze swojej wspólnej pracy, poczynionych postępów i pośrednich rezultatów. Każdy z partnerów opisywał potencjalne korzyści i wyniki swoich przedsięwzięć. Partnerzy dzielili się również swoimi największymi sukcesami, wyzwaniami, doświadczeniami i udoskonaleniami, które udało im się wprowadzić w zaangażowanych regionach w trakcie realizacji projektu. Uczestnicy omawiali także przyszłe projekty.
Więcej informacji o rezultatach podprojektów można znaleźć tutaj.

EPBD – jak to się robi?

Część II sympozjum skupiła się na temacie specjalnym pt. „Efektywne energetycznie budynki i innowacje" i wnikliwej analizie związanych z tym tematem rozwiązań i realizacji w zakresie polityki EE w regionach EnercitEE. Odbyło się również szkolenie i dwa warsztaty, na których omówiono różne aspekty budynków efektywnych energetycznie. Kiedy porównaliśmy sposoby, w jakie regiony i kraje realizują Dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), uświadomiliśmy sobie, jak duże różnice występują na tym polu. Nie tylko monitoring prowadzony jest w różny sposób, odmienne są także metody realizacji. Wygląda na to, że wszystkie kraje z wyjątkiem Szwecji i Polski podjęły autentyczną próbę realizacji zapisów Dyrektywy. Szwecja zaproponowała utrzymanie obowiązującego prawa budowlanego, zaś Polska ma trudności z egzekwowaniem Dyrektywy. Szwecja nie oferuje finansowania ani wsparcia realizacyjnego, a rząd stara się znaleźć sposób, by powstrzymać władze lokalne przed uchwaleniem bardziej rygorystycznych niż ogólnokrajowe zasad w zakresie wydajności energetycznej dla nowych budynków. Polska zapewnia wprawdzie finansowanie ze strony państwa, ale występuje problem braku wiedzy i 'luki komunikacyjnej' pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację.

Niemcy, Francja, Włochy – wszystkie te kraje dysponują surowymi przepisami oraz oferują dotacje, które wspomagają realizację Dyrektywy. Jednak i tutaj nie brakuje problemów. Jako główną przeszkodę w realizacji każdy region wymieniał wysokie koszty działań związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej w istniejących budynkach. W powszechnej opinii Unia Europejska co prawda podejmuje decyzje w sprawie EPBD, ale nie zapewnia środków ani narzędzi na jej realizację. Eksperci pytali o dotacje, ale również o inne narzędzia takie jak instrumenty finansowania i pożyczki.

Wizyta studyjna

Na koniec wspomnieć należy o wizycie studyjnej w szkole Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig (Lipsk), która została wyremontowana, by odpowiadać standardom budynku pasywnego, służącej przekazaniu dobrych praktyk zgodnie z intencjami seminarium. Zaprezentowano zaawansowany system monitoringu oraz sterowania wentylacją i ogrzewaniem, w który wyposażono szkołę. Można było również obserwować próbę szczelności budynku (test Blower Door), w trakcie której przekonaliśmy się, że konstrukcja jest naprawdę szczelna.

Więcej informacji nt. Trzeciego Sympozjum EnercitEE (podsumowanie, prezentacje itd.): EnercitEE website

Sześć podprojektów EnercitEE zakończonych w grudniu 2012 r. – dostępne są już rezultaty końcowe


CLIPART, LEEAN, PraTLA, SustraMM, SCC oraz RIEEB dotarły do końca swojej drogi w ramach Miniprogramu EnercitEE w roku 2012. Z jednej strony jest to ekscytujące - wszyscy uczestnicy podprojektów mocno przyczynili się do ogólnego sukcesu EnercitEE, osiągając tak wiele w tak krótkim czasie. Z drugiej jednak strony to bardzo smutne - po tak dobrej współpracy i tylu spotkaniach z interesującymi ludźmi, którzy stale rozpatrują możliwość wdrożenia kolejnych instrumentów i narzędzi na rzecz większej efektywności energetycznej w naszych regionach partnerskich EnercitEE – owocna współpraca dobiegła końca. Przedstawiając rezultaty sześciu omawianych podprojektów, niniejszy biuletyn podsumowuje wyniki z ostatnich dwóch lat i ilustruje przebieg realizacji EnercitEE w pięciu europejskich regionach.


ŻEGNAMY CLIPART

Vittorio Marletto, Arpa Emilia-Romagna

W ciągu ostatnich kilku miesięcy pięciu partnerów CLIPART mocno zaangażowało się w prace nad głównym rezultatu końcowym tego podprojektu, tj. Podręcznikiem CLIPART (Planowanie klimatyczne dla władz regionalnych i samorządowych). Ten 90-stronicowy podręcznik zawiera krótkie wprowadzenie do problematyki zmian klimatycznych (wraz ze szczegółowym glosariuszem) oraz dwa rozdziały praktyczne dotyczące planowania zmian klimatycznych w celu łagodzenia ich skutków (rozdział 2) i adaptacji (rozdział 3). Poza wersją drukowaną i dostępnym do pobrania plikiem pdf, na początku 2013 r. Arpa Emilia-Romagna opublikuje również e-booka we włoskiej wersji językowej.
Finalna wersja podręcznika dostępna jest do pobrania na stronie EnercitEE w czterech językach:

Łagodzenie oznacza pracę na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z działalności ludzkiej poprzez realizację działań związanych z efektywnością energetyczną i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Adaptacja oznacza racjonalne planowanie zmierzające do uniknięcia skutków zmian klimatycznych (utrata dobrobytu, zasobów, życia, środków finansowych). Oba te działania są pilnie potrzebne na szczeblu władz regionalnych i lokalnych, ponieważ większość emisji, jak również czynników ryzyka i skutków powstaje właśnie tutaj.

Włoska wersja Podręcznika CLIPART (rys. 1) została zaprezentowana i omówiona w grudniu 2012 r. na publicznym spotkaniu pt. "Lepiej się przystosować!" ("Better to adapt!") z udziałem 25 burmistrzów miast i władz małych gmin regionu Emilia-Romagna. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z regionalnym oddziałem Krajowego Związku Gmin Włoskich (ANCI-ER). Przedstawiciele władz mogli również wymienić się opiniami z Sergio Castellarim, klimatologiem kierującym nową platformą informacyjną Climate-Adapt w imieniu Europejskiej Agencji Środowiska oraz Vittorio Prodim, byłym naukowcem, a obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego, autorem książek z dziedziny gospodarki ekologicznej.

Wydarzenia tego typu były organizowane lokalnie przez wszystkich partnerów. Również w ramach naszego projektu, Miasto Vaxjo w Szwecji wypełniło i opublikowało plan adaptacyjny. Niedawno rozpoczął się proces realizacji planu adaptacyjnego dla Bolonii we Włoszech, przy silnym zaangażowaniu Arpa.


LEEAN – Narzędzia i instrumenty na rzecz większej efektywności energetycznej mieszkańców Europy

Karin Röser, Saxon Energy Agency – SAENA GmbH

Dla wszystkich uczestników podprojekt LEEAN okazał się być doświadczeniem bardzo pomyślnym i pouczającym. Podczas trzech owocnych spotkań, każdy z partnerów mógł zaprezentować swoje metodologie, wyzwania i rezultaty w postaci instrumentów i narzędzi stworzonych w celu informowania różnych grup docelowych o efektywnych energetycznie rozwiązaniach i odnawialnych źródłach energii: prywatnych właścicieli domów, najemców, imigrantów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym. Rezultaty tej wymiany międzyregionalnej podsumowano we wspólnym dokumencie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy pięciu partnerów LEEAN przygotowało wspólny dokument strategiczny – główny rezultat końcowy tego podprojektu.

Dokument zawiera krótki wstęp do projektu i jego celów, a następnie wprowadzenie do LEEAN i jego uzupełniających zastosowań regionalnych. W pięciu rozdziałach uczestnicy opisują główne efekty swoich prac w odniesieniu do następujących aspektów:

1. Pomysł rodzi się z problemu (opis problemu zidentyfikowany jako odniesienie do zastosowania regionalnego);
2. W jaki sposób pomysł realizowany był przez Partnera?
3. W jaki sposób rezultat główny dotarł do grup docelowych?
4. Warunki i podmioty
5. Dane kontaktowe organizacji realizujących

Partner Wiodący (SAENA) opisuje główny podręcznik dla budowniczych, informujący prywatnych właścicieli domów o rozwiązaniach zapewniających efektywność energetyczną w ich domach i o korzystaniu z energii odnawialnej. Prioriterre (Górna Sabaudia/Francja) postanowiła zająć się problemem ubóstwa energetycznego i swoje wsparcie skierowała przede wszystkim do mieszkańców nim dotkniętych. W tym celu agencja przeszkoliła pracowników społecznych i opracowała zestaw dla lokatorów pozwalający rodzinom ograniczyć koszty energii i postępować w sposób bardziej efektywny energetycznie. W regionie Emilia-Romagna (Włochy) głównym rezultatem pracy ERVET był podręcznik dla budowniczych. Został przygotowany dla tych obywateli, którzy planują remont domu z użyciem nowych technologii i energii odnawialnych. ESS, partner szwedzki, wprowadził zestaw narzędzi dla efektywności energetycznej i informacje dot. energii słonecznej/PV. Doradcy energetyczni i klimatyczni otrzymali wsparcie w zakresie motywowania do oszczędzania energii i inspirowania właścicieli domów do inwestowania w energię słoneczną i PV. Gmina Bielawa na Dolnym Śląsku (Polska) postawiła sobie za cel zwiększenie świadomości w zakresie działań proekologicznych i efektywności energetycznej wśród mieszkańców, przedsiębiorstw, członków samorządu i właścicieli domów. Władze opracowały i rozpowszechniły odpowiednio przystosowane materiały informacyjne/promocyjne w postaci przewodników, broszur, ulotek i kolorowanek.

Wymiana międzyregionalna pokazała, że informacje i usługi wsparcia technicznego pełnią bardzo istotną rolę w procesie promowania rozwiązań efektywnych energetycznie i że są one dobrze przyjmowane przez różne grupy docelowe. Chciałabym podziękować wszystkim partnerom za ich wkład w projekt (spotkania, wizyty studyjne itd.), dobre relacje we współpracy oraz ciągłą wymianę doświadczeń.


PraTLA – Zaangażowanie studentów w podnoszenie efektywności energetycznej w gminach

Steffi Hänig, Uniwersytet Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz

Głównym celem podprojektu PraTLA była poprawa lokalnej efektywności energetycznej poprzez szkolenia praktyczne z udziałem władz lokalnych. Cel został zrealizowany - w projekcie udział wzięło ok. 70 studentów i 58 gmin, a w jego efekcie opracowano konkretne działania i rekomendacje mające na celu podniesienie efektywności energetycznej. Z jednej strony studenci wspierali gminy w opracowywaniu lokalnych polityk w zakresie efektywności energetycznej, a z drugiej otrzymali szansę zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza wiedzę zdobywaną w toku studiów.

Dzięki współpracy czterech partnerów europejskich możliwe stało się zorganizowanie międzyregionalnego transferu wiedzy, przykładowo pomiędzy Saksonią a Smalandią. Troje studentów z Saksonii otrzymało szansę odbycia szkolenia praktycznego w Agencji Energetycznej Południowo-Wschodniej Szwecji. Zdobyli wiedzę na temat szerokiej oferty usług oferowanych przez największą szwedzką agencję energetyczną, zapoznali się z wybranymi strategiami lokalnymi na rzecz efektywności energetycznej i poznali szwedzkie metody równoważenia emisji CO2; mogli także porównać stosowane w Niemczech i Szwecji systemy motywacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przez cały czas trwania projektu na różnych poziomach prezentowane i omawiane były rezultaty projektów studenckich, co umożliwiło zaangażowanym regionom uzyskiwanie informacji na temat efektywności energetycznej. Dodatkowo, spotkania międzyregionalne pozwoliły na wymianę doświadczeń w dziedzinie metod dydaktycznych stosowanych w instytutach edukacyjnych i szkoleniowych, wiedzy na temat konkretnych potrzeb władz lokalnych w kwestiach efektywności energetycznej, jak również praktycznej realizacji i rezultatów szkoleń w czterech regionach Europy.

Zarówno społeczności, jak i władze lokalne uczestniczące w projekcie wykazały ogromne zainteresowanie PraTLA, a zapotrzebowanie na studentów, którzy mogliby wspierać realizację poszczególnych etapów i projektów podnoszących efektywność energetyczną, było duże. W Górnej Sabaudii, studenci, wybrani przedstawiciele władz lokalnych oraz eksperci odbyli kilka wizyt studyjnych. Na Dolnym Śląsku osiągnięto korzystne wyniki za sprawą szkoleń praktycznych, co skutkowało nawet wskazaniem nowych, potencjalnych obszarów oszczędności energetycznych i projektów podnoszących efektywność w gminach. Również w Saksonii projekt PraTLA stał się katalizatorem nowych projektów efektywnych energetycznie. Wspólnie opracowana broszura przedstawia wybrane projekty z czterech krajów realizowane w latach 2010 i 2012. Dodatkowo prezentowane są różne sytuacje wyjściowe, wyzwania, podejścia i wrażenia z regionów uczestniczących: Saksonii, Smalandii, Dolnego Śląska i Górnej Sabaudii. Broszura podsumowuje także opinie przedstawicieli gmin biorących udział w projekcie, z których wynika, że wymagają oni polnego wsparcia w zakresie przygotowywania i realizacji polityki efektywności energetycznej.

Przy pomocy publicznych prezentacji, materiałów promocyjnych, artykułów w gazetach i bloga EnercitEE informowaliśmy o projekcie i osiąganych rezultatach w całym okresie trwania projektu na różnych poziomach. Dzięki wiedzy uzyskanej w toku realizacji projektu PraTLA, wszyscy partnerzy projektu wyrażają chęć pracy przy kolejnych projektach w zakresie efektywności energetycznej oraz nawiązania ponownego kontaktu ze studentami i wsparcia gmin w tego rodzaju działaniach. Ponadto wszyscy partnerzy wykazują duże zainteresowanie współpracą z partnerami zagranicznymi w przyszłości.


RIEEB – Budynki efektywne energetycznie / realizacja EPBD w 4 krajach europejskich

Stefan Vetter, Saksońska Agencja Energetyczna – SAENA GmbH

Podprojekt RIEEB zakończył się sukcesem i pozwolił zdobyć wiedzę wszystkim jego uczestnikom. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy, czterem spotkaniom międzyregionalnym w regionach uczestniczących i współpracy partnerów projekt udało się pomyślnie doprowadzić do końca.

Zgodnie z planem dokonano oceny stopnia implementacji EPBD w przepisach krajowych. Badanie wykazało, że chociaż kraje europejskie wiele łączy, istnieją znaczne różnice w sposobach realizacji działań. Aby zilustrować implementację przepisów krajowych, przeprowadzono analizę grupy 37 budynków – od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez szkoły i obiekty uczelni, aż po remizy strażackie i urzędy miast. Wyniki wskazują, że jest jeszcze dużo do zrobienia we wszystkich czterech krajach uczestniczących. W celu poprawy obecnej sytuacji i przepisów regiony partnerskie opracowały zestaw rekomendacji politycznych. Są one dostępne w broszurze końcowej, wraz ze szczegółowymi wynikami badania i przeglądem przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Dzięki warsztatom regionalnym organizowanym przez partnerów projektu wzrosła świadomość firm budowlanych, samorządów, administracji i zainteresowanych grup w zakresie efektywności energetycznej budynków. Wywołało to dyskusje na temat sposobów, w jakie można by dalej rozwijać tę dziedzinę. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie europejskim gmina partnerska Jelcz-Laskowice mogła wzmocnić zainteresowanie rządu kwestią budynków efektywnych energetycznie i zdobyć fundusze na remont energetyczny wielu lokalnych budynków mieszkalnych. Narzędzie mierzące szanse powodzenia prowadzonych działań zostało opracowane przez partnera wiodącego projektu w celu uproszczenia procesu weryfikacji wniosków budowlanych. Narzędzie to będzie aktualizowane w celu zapewnienia zgodności z nowymi zarządzeniami, drukowane i rozpowszechniane wśród władz jako kontynuacja podprojektu RIEEB.


Wynik wyzwania na rzecz zrównoważonej ochrony klimatycznej SCC

Pär Wallin, Miasto Växjö

Cztery instytucje będące partnerami w projekcie SCC rzuciły wyzwanie czterem różnym grupom obywateli, którzy mieli stać się bardziej efektywni energetycznie i przyjaźni klimatowi (climate smart), korzystać z odnawialnych źródeł energii i korzystając z różnych metod osiągać cele UE 20-20-20. SCC zaoferowało mieszkańcom konkretne działania umożliwiające zmniejszenie zużycia energii i emisji oraz podzieliło się wypracowanymi narzędziami za pośrednictwem platformy międzyregionalnej.

Grupę docelową w Växjö / Szwecja stanowią osoby pracujące; w Meerane / Niemcy są to dzieci w wieku szkolnym i ich rodziny; w Emilia-Romagna / Włochy są to prywatni właściciele domów AESS; zaś w Górnej Sabaudii / Francja są to grupy ekokonsumentów Prioriterre. W ramach projektu SCC opracowano różne narzędzia sprzyjające zmianie zachowań uczestników i prezentacji liczby oszczędzonych kWh, CO2 i środków finansowych. Prioriterre opracowała “żółtą księgę” zawierającą informacje o przyjaznych klimatowi produktach i usługach; materiał dla dzieci w wieku szkolnym na temat zaoszczędzonych kWh i obliczenia energetyczne w związku z inwestycją dla prywatnych właścicieli. Projekt SCC skorzystał z „idoli klimatycznych” (znane osobistości z regionu zaangażowane w kwestie klimatyczne) w celu aktywizacji osób zatrudnionych stanowiących grupę docelową w Växjö. W innych regionach również korzystano z takiego rozwiązania. AESS w Emilia- Romagna opracował procedurę pomagającą prywatnym właścicielom domów inwestować w rozwiązania efektywne energetycznie oraz fotowoltaiczne poprzez kontrolę wydajności, zaopatrzenie w zestawy instalacyjne i odpowiednie produkty. Miasto Meerane skoncentrowało się na konkursie „mistrz energooszczędności” – wszyscy siódmoklasiści w mieście wzięli udział w warsztatach pt. „Oszczędzanie energii w domu – jak to się robi?" Wszyscy uczniowie wraz z rodzinami uczestniczyli także w ośmiotygodniowym konkursie, który, dzięki zwróceniu uwagi na odpowiednie postępowanie, pozwolił im zaoszczędzić prawie 3 000 kWh energii. W projekcie opracowano metodę włączenia eksperta ds. energetyki w tok zwykłych zajęć szkolnych, a koncepcja projektu stała się częścią planu klimatycznego miasta, co oznacza, że projekt będzie kontynuowany.

SCC dotarło w sumie do ponad 2000 mieszkańców, oferując im 60 warsztatów, seminariów, spotkań itd. Zakładając, że uczestnicy zachowają swoje nawyki konkursowe, mogą oni zaoszczędzić prawie 500 000 kWh/rok i niemal 150 000 kg CO2/rok. Większość konkursów, po niewielkich korektach, może zostać z powodzeniem przeniesiona na grunt innych regionów europejskich. Ważną kwestią do rozważenia w przypadku konkursów publicznych jest aspekt prywatności. Ludzie nie zawsze chętnie dzielą się informacjami o zużywanej przez siebie energii. W związku z tym niezwykle ważne jest wypracowanie rozwiązania, które umożliwia dostęp do danych i jednocześnie zapewnia prywatność. Kolejnym czynnikiem, który warunkuje powodzenie konkursów są właściwe narzędzia – im większa jest grupa docelowa, tym mniej skomplikowane muszą być narzędzia i vice versa. Bardzo istotna jest również wcześniejsza analiza grup docelowych i zestawienie jej wyników z pożądanym rezultatem. Więcej informacji nt. wspólnych rezultatów projektu znajduje się we wnioskach z projektu „Wytyczne projektu dot. zmiany zachowań – co należy robić i jak".


SustraMM – zrównoważony transport dla zarządzania mobilnością w Szwecji, Francji i Niemczech

Camille Delepierre, Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji

W okresie dwóch lat partnerzy projektu SustraMM skupiali się na złożonych kwestiach transportowych i energetycznych oraz na zarządzaniu mobilnością (działania “miękkie” wpływające na zachowania w zakresie mobilności). Do głównych celów należało uzyskanie bardziej zrównoważonych systemów transportowych, tak by tworzyć nowe modele zachowań mobilnych i prowadzić do niższych emisji CO2.


 

Lokalne projekty pilotażowe w regionach dotarły do ponad 19 tys. mieszkańców - należą do nich kampania rowerowa oraz Europejski Tydzień Mobilności w Południowo-Wschodniej Szwecji; festiwal muzyczny w Cluses (FR); oraz nowa śródmiejska linia autobusowa w Pirnie (DE). Ponad 150 kluczowych podmiotów zostało przeszkolonych w kwestiach związanych z zarządzaniem mobilnością. Są to: car-sharing, rower, zachowania komunikacyjne, rower elektryczny. Zidentyfikowano 12 dobrych praktyk z zakresu zarządzania mobilnością - wszystkie zostały ujęte w broszurze oraz w europejskiej bazie danych ELTIS. Opracowano i rozpowszechniono także wytyczne w zakresie zarządzania mobilnością w małych miastach. Broszura dobrych praktyk i wytyczne SustraMM dostępne są pod adresem www.enercitEE.eu/sustramm w angielskiej, francuskiej, niemieckiej i szwedzkiej wersji językowej.

Dzięki seminariom i działaniom w ramach SustraMM opublikowano ponad 50 artykułów w mediach i opracowano sześć strategii politycznych. Działania SustraMM przyniosą długofalowe rezultaty, ponieważ wymiana wiedzy i realizowanych działań zapewni - szczególnie w perspektywie średnio- i długoterminowej - bardziej stabilną i trwałą sytuację w poszczególnych regionach.

„Projekt SustraMM w Południowo-Wschodniej Szwecji umożliwił lepsze zrozumienie zarządzania mobilnością. Stało się tak za sprawą szkoleń, projektów pilotażowych (jak np. zimowe zawody rowerowe i zawody rowerów elektrycznych), artykułów w mediach oraz usprawnionej polityki lokalnej” – Camille Delepierre, kierownik projektu SustraMM w Południowo-Wschodniej Szwecji.

„Wśród naszych władz zarządzanie mobilnością nie było powszechną praktyką. Teraz jednak wszyscy dostrzegają wartość rozwiązań miękkich. Nasz nowy związek gmin, który funkcjonuje od stycznia 2013 r. zajmie się tą sprawą i podejmuje decyzję o zatrudnieniu kierownika Transportu i Mobilności w celu kontynuacji prac" - Cécile Le Quesne, kierownik projektu z Cluses

“W EnercitEE otrzymaliśmy szansę wspierania energooszczędnych procesów realizacyjnych w transporcie. Praca w EnercitEE dała naszej instytucji, Politechnice Drezdeńskiej, możliwość powiększenia ogólnoeuropejskiej sieci badaczy i praktyków" – Torsten Belter, kierownik projektu z Politechniki Drezdeńskiej (TUD).

Materiały promocyjne EnercitEE

Materiały promocyjne

Piąty biuletyn EnercitEE dostępny jest w następujących wersjach językowych:

Dokumenty do pobrania

Dokumenty nt. dobrych praktyk

Nadchodzące wydarzenia


23 kwietnia 2013
Spotkanie Grupy Roboczej w Brukseli

24 kwietnia 2013
Prezentacja EnercitEE w Komitecie Regionów w Brukseli

24 kwietnia 2013 r. w budynku Komitetu Regionów w Brukseli przedstawiciele miniprogramu Interreg IVC EnercitEE zaprezentują członkom komisji ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) praktyczne podejścia do efektywności energetycznej dla europejskich miast i ich obywateli. Komisja ENVE umożliwia przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych omawianie sposobu opracowania polityki UE w kwestiach środowiska, zmian klimatu i energetyki oraz promowania najlepszych praktyk w tych dziedzinach.


13 czerwca 2013
Ostatnie spotkanie regionalne w Saksonii

1. tydzień lipca 2013
Spotkanie Grupy Roboczej i Grupy Sterującej w Bolonii, Włochy

24 – 26 września 2013
Ostatnie spotkanie Grupy Roboczej i Grupy Sterującej w Brukseli

25 września 2013
Ostatnia Konferencja EnercitEE w Brukseli