Issue V / June 2012

Några viktiga milstolpar redan uppnådda i EnercitEE


Vad har hänt under två år med EnercitEE? Det har varit en intressant och framgångsrik resa sedan starten i januari 2010.
Alla partner har varit aktiva i det erfarenhetsutbyte som är hjärtat
i projektet. Vi har tillsammans tagit fram Guiden Goda exempel,
en guide med goda exempel som visar på energieffektiviserings-
potentialen på ett antal specifika områden i partnerregionerna.
Det handlar om viktiga områden som byggnader, produktion och distribution av el och värme, transporter, teknik och innovationer, samt kommunikation och motivation. Områdena är ofta sammanflätande och går in i varandra. Därför behövs en helhetssyn när man planerar för energieffektivisering, något som kan bidra mycket till en hållbar energistrategi för Europa.

Tre viktiga milstolpar i EnercitEE har varit de senaste månadernas interregionala möten med mycket utbyte av erfarenheter om energieffektivisering och klimatåtgärder. Till första mötet i oktober 2011 samlades energiexperter från alla regioner vid ett seminarium i Wroclaw i Polen, Policy Advice Seminar. Partnerregionerna delade med sig av sina strategier och instrument för energi-
effektivisering, diskuterade fördelar, nackdelar och möjligheter att använda dem i flera regioner. Nästa gång samlades vi i Annecy i Frankrike i februari 2012 till det 2:a interregionala symposiet på temat ”Kommunikation och motivation för ökad energieffekti-visering”. Vi diskuterade hur man kan få människor att ändra sina beteenden och få både städer och deras invånare att delta aktivt i energieffektiviseringsåtgärder och lyckas med att genomföra dem. Tredje gången vi samlades var det dags för en premiär i projektet – en studieresa tillsammans med 30 borgmästare från fyra europeiska länder. Målet var Växjö och att lära mer av ”Europas grönaste stad” och om deras strategi för att bli fossilbränslefria till år 2030. Det här utbytet mellan beslutsfattare var tänkt att inspirera borgmästarna som deltog till att testa och genomföra liknande strategier och instrument på hemmaplan. Dessutom fick de tillfälle att utbyta erfarenheter med borgmästare från andra regioner som deltar i EnercitEE.

EnercitEE bidrar nu med pengar till elva subprojekt. Hälften av projekten närmar sig slutdatum, december 2012. Subprojekten i andra omgången fortsätter ett tag till. Läs mer i det här nyhetsbrevet om resultat, effekter och vad som är på gång inom energieffektivisering för medborgare och lokala myndigheter.

                         
                             Katharina Mörl, projektkoordinator EnercitEE

Borgmästare från 4 länder gjorde studiebesök och utbytte erfarenheter i Växjö


”Europas grönaste stad” var värd för mer än 30 borgmästare från Polen, Frankrike, Italien och Tyskland 30 maj–1 juni 2012. Att lära på plats och dela erfarenheter är grundläggande i miniprogrammet EnercitEE inom INTERREG IVC. Eftersom EnercitEE bidrar till bättre lokala och regionala policyer och stöttar kunskapsöverföring om energieffektivisering och hållbart resande och transporter föddes idén att ordna en 2 ½-dagars studieresa så att borgmästarna kunde titta närmare på Växjö som är ett bra exempel på miljö- och klimatarbete. Redan 1996 beslutade politikerna att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun till 2030. Arbetet har hittills varit framgångsrikt och Växjö har flera gånger fått belöning och uppmärksamhet för sitt engagemang. Sedan tidiga 1990-talet har Växjö minskat CO2-utsläppen med 34 % så att de nu är cirka 3 ton CO2 per år och capita.

I Växjö tittade borgmästarna på energieffektiva lösningar för transporter, produktion och distribution av värme och kyla, samt allmänhetens deltagande och framtidsstrategier.

Efter rundvandringen i Växjö följde en paneldiskussion om borgmästarnas intryck och Växjös strategi. Det visade sig att många städer i partnerregionerna redan har genomfört liknande energieffektiva lösningar. Allt går inte att göra lika, eftersom lokala myndigheters befogenheter, skatter och annat skiljer sig åt mellan länder. Det hela blev ändå en intressant resa med många intryck som inspirerar till att fortsätta arbeta med energistrategier på hemmaplan. Även utbytet av synpunkter och strategier mellan borgmästare från olika länder var positivt.

Se bilder från studiebesöket: flickr.com (sök på enercitee Växjö)

Symposium nr 2 i EnercitEE


Partner i EnercitEE samlades i Annecy, Frankrike, i februari 2011 för erfarenhetsutbyte på temat ”Kommunikation och motivation för ökad energieffektivisering”. Man diskuterade denna komplicerade fråga och olika aspekter på hur man kan förändra beteenden – det är minst sagt en utmaning att motivera medborgarna och medarbetarna på de lokala myndigheterna att vara med och arbeta aktivt för energieffektivisering och att genomföra konkreta åtgärder. De cirka 30 deltagarna representerade alla elva subprojekten och dessutom deltog alla från arbets- och styrgruppen.

En spännande infallsvinkel på hur man kan engagera allmänheten och öka medvetenheten var ett virtuellt studiebesök om alternativt byggande och alternativa byggmaterial. Regionala byggdirektören i Haute-Savoie, Francois Wurtz, lät medborgare, studenter och medier följa med i byggprocessen för ett lågenergihus.


Experterna från Haute-Savoie som är mycket erfarna och motiverade att engagera medborgarna i energieffektiviserings-
åtgärder utbildade deltagarna i olika frågor. Den franska ideella organisationen Mountain Riders informerade om sina verktyg, aktiviteter och mål för att kommunicera energisparande och miljöfrågor till medborgarna. Christophe Lastennet från energikontoret ADEME visade på åtta steg för att nå beteendeförändringar – både generellt och i energieffektiviserings-
program. För att dela med sig, kunna jämföra och diskutera situationen i regionerna hade varje partner med sig en poster med framgångsrika regionala och lokala energieffektiviseringskampanjer. Dessutom hade man valt ut några av subprojekten att presentera sina erfarenheter.

Mer information om det 2:a symposiet i EnercitEE finns på EnercitEE website.

Policy Advice Seminar


Energiexperter från Sachsen, Småland, Emilia-Romagna, Haute-Savoie och Nedre Schlesien träffades i Wroclaw 26–27 oktober 2011 för att utbyta erfarenheter om olika kvalitetsledningssystem, styrmedel, energiplanerings¬system samt policyer och deras fördelar och nackdelar. Först presenterade experter specifika verktyg och policyer för lokal och regional energiplanering och dess genomförande. Andra halvan av seminariet bestod av öppna sessioner där experter föreslog lösningar och rekommendationer för att ta itu med utmaningarna hemma i regionerna.

En sammanfattning av seminariet med experternas presentationer, resultat från workshoppar och rekommendationer om policyer finns i en broschyr som kan laddas ner från webbplatsen. Den kan inspirera till fortsatta diskussioner och vara en bra grund för borgmästare, beslutsfattare, energirådgivare och de som arbetar med klimat- och miljöfrågor för att introducera nya strategier, verktyg och infallsvinklar i sitt lokala och regionala arbete med energieffektivisering.

Guiden Goda exempel är nu klar

Hjärtat i EnercitEE är erfarenhetsutbyte. Ett viktigt mål längs vägen är Guiden Goda exempel som tagit fram, med goda exempel på energieffektiva byggnader, produktion och distribution av el och värme, hållbara transporter, innovativ teknik och beteendeförändringar. Den kan laddas ner på engelska och tyska, och inom kort även på italienska, polska och franska från webbplatsen

Första resultaten från första omgångens subprojekt


CLIPART levererar

I slutet av 2011 var första rapporten i CLIPART färdig, utformad som en wikiwebbplats (clipartwiki.wikispaces.com).

En redigerad, mer läsvänlig version kom i juni 2012, och kan laddas ner som pdf-fil (www.enercitee.eu/CLIPART). Den innehåller 51 exempel på kunskap och know-how som redan finns samt goda exempel på arbete mot klimatförändring, initiativ till anpassning och energi- och miljöpolicyer från fem av projektpartnernas regionala eller lokala myndigheter. I slutet av 2012 kommer slutrapporten – CLIPART handbok – att vara klar att spridas på engelska, italienska, tyska, franska och polska.

Hela artikeln finns att läsa på EnercitEE blog


LEEAN – katalog med goda exempel nu klar

I LEEAN har man sammanställt en katalog med tre goda exempel från vartdera fem regioner i Europa. Målet med att visa de goda exemplen är att öka medvetenheten om energieffektivisering hos hyresgäster och husägare. Det finns även exempel som kan motivera kommuner att spara energi. LEEAN vill bidra till att även bostadsbolag, hyresgästföreningar och andra organisationer ska få veta mer om hur man kan leva ett energieffektivare liv.
Katalogen med goda exempel kan laddas ner från www.enercitee.eu/LEEAN

 

PraTLA – med erfarenhetsutbyte mellan studenter från regionerna i centrum

Sedan början av 2011 har nu 58 studenter praktiserat på lokala myndigheter i fyra länder. De fick först en inblick i lokala administrativa strukturer och bidrog sedan själva i egenskap av energiexperter med hur man kan utarbeta strategier för energieffektivisering. Nu kan den kunskapen föras vidare till allmänheten och allra viktigast – till de andra regionerna som utbyte av erfarenheter. Ett exempel är de projekt som utfördes av tyska studenter i Sverige, och som har presenterats på konferenser i Sachsen och Polen. Flera gemensamma evenemang är redan på gång och planeras. Subprojektets sista dag är 31 oktober 2012.

Hela artikeln finns att läsa på EnercitEE blog

 

RIEEB – undersökning om energieffektiva byggnader i Sachsen nästan klar

RIEEB har i Sachsen arbetat med översyn av och stöd till förbundslandets energispar¬förordning samt att förbättra och förenkla ansvariga myndigheters inspektion och tillträde till byggprojekt samt kompetens hos auktoriserade personer. För närvarande utvärderas fyra byggnader (ej bostäder) av externa experter. Resultaten i de enskilda rapporterna sammanställs till en, så att man kan se vilka fel som förekommer ofta. Man drar också slutsatser om typiska fel och beräkning av energibehov. Resultaten kommer att publiceras i en broschyr och förenkla kommande undersökningar för andra EU-länder att genomföra energideklarationer.

Andra resultat från RIEEB kommer att vara politiska rekommen-
dationer om hur man ska uppfylla Sachsens och Europas klimatmål.  Man kommer att peka på typiska fel i de komplicerade beräkningarna enligt energisparförordningen liksom avvikelser i samband med att konstruktionerna uppförs. Man kommer även att uppmärksamma andra aspekter kring energiförordningen, som framtida tillsyn och praktisk anpassbarhet, arbetsbörda och rimlighet. Utifrån den kunskapen ska ett rimlighetsverktyg för kommunala och regionala byggmyndigheter och byggexperter utvecklas som kan utvärdera överensstämmelsen med energiförordningen. Det beräknas finnas tillgängligt hos Sachsens energikontor, SAENA GmbH, i mitten av 2013.

 

SCC – En hållbar klimatutmaning – har samlat in 12 goda exempel i 4 regioner

Målet med SCC, En hållbar klimatutmaning, är att utmana medborgarna att bli energieffektivare. Även offentliga partner och företag är med och stöttar dem att klara utmaningen. De fyra huvudområden är mobilitet, energieffektivisering, CO2-utsläpp och beteendeförändringar.

Projektpartnerna har samlat in 12 goda exempel på som kan inspirera till att genomföra nya idéer. Läs mer i broschyren som kan laddas ner från www.enercitee.eu/SCC

 

SustraMM – lokala pilotprojekt har redan nått ut till mer än 15 000 medborgare

Projektet SustraMM fokuserar på hållbara transporter och har redan ordnat tre kurser om cykling, elcyklar och bilpooler för kommuntjänstmän och andra intressenter. Cluses i Frankrike, Pirna i Tyskland samt Tekniska högskolan i Dresden och Energikontor Sydost i Sverige har redan haft tillfälle att utbyta erfarenheter vid två interregionala möten, webbmöten och studiebesök.

Tolv goda exempel på Mobility Management har identifierats och håller på att sammanställas i en broschyr. Med lokala pilotprojekt, bland annat en cykelkampanj, en ny stadsbusslinje och en mobilitetsvecka, har man nått fler än 15 000 medborgare.

Mer information finns på www.enercitee.eu/Sustramm.

Nytt från andra omgångens subprojekt i EnercitEE


E-FoxES, 2:a interregionala mötet i Annecy, Frankrike

I januari 2012 var det dags för projektpartner i E-FoxES att träffas i halvtid. Prioriterre var värd för mötet i Meythet, Annecy. Det senaste projekt stadshuset i Bautzen presenterades. Prioriterre berättade om sitt skolnätverk som används för att genomföra projektet i Haute-Savoie. Energikontor Sydost visade några skolexperiment om energiomvandling. Man kom överens om vilka de nästa stegen att genomföra i regionerna är. Mötet avslutades med ett studiebesök på ett passivhus i Prioriterre, som visades av en expert.

 

ActEE – Nio kommunikationsverktyg om energieffektivisering

Efter att ha träffats vid möten och utbytt erfarenheter har partner i ActEE (Mountain Riders, DAPT, Regional Development Agency ARLEG S.A.) valt ut nio verktyg för att kommunicera energieffektivisering. Ett av dem, ”Ekoguide till turistorter i bergen” utvärderar turism¬anläggningars verksamhet i termer av hållbar utveckling i olika aspekter, i Frankrike och andra länder.  Ekoguiden gör det lättare för turisterna att välja miljövänligt, berättar om lyckade genomförda initiativ och hjälper dem som arbetar i turismnäringen med hur hållbarhet kan se ut på alpina anläggningar. Alla goda exempel som valts ut kombinerar positiva attityder, innovativa kommunikationsverktyg, och beröringspunkter med aktuell forskning.  Nästa möte då det är tänkt att fortsätta utbyta erfarenheter om kommunikationsverktygen är planerat till oktober 2012.

 

GRACE – Analys av finansieringsprogram för medborgare och samhällen

I Tyskland, speciellt i Sachsen, finns många finansieringsprogram för både medborgare och samhällen som stödjer energieffektivisering. I subprojektet GRACE analyseras tre finansieringsprogram i detalj. Målet är att se vilken effekt de får dels i minskade CO2-utsläpp, dels i sparad energi per euro. Ett av projekten är passivhusprogrammet i Sachsen, som är en del av Sachsens klimat- och energiprogram. Olika typer av passivhus studerades vid ett studiebesök som ordnades av Bautzen innovationscentrum.

Det enfamiljhus som besöktes håller på att byggas, men familjen har redan flyttat in. Det har en yta på 137,5 m², och man planerar att installera solpaneler som kan producera tillräckligt med el för hela huset.

Hela artikeln finns att läsa på EnercitEE blog


EEMTE – Nya manualer och kompetensutvecklingskoncept för kommuntjänstemän

Manualer, koncept för kompetensutveckling, seminarier och workshoppar för kommuntjänstemän: det är de första resultaten av subprojektet EEMTE. Kommunen Jelcz-Laskowice i Nedre Schlesien som är lead partner i EEMTE har gjort guiden ”Om effektiv energiplanering och management i kommunen”. 

Guiden är en kortfattad handbok med kunskaper om energi-
effektivisering för anställda i lokal administration och kan vara utgångspunkten för utbildningstillfällen, föreläsningar och workshoppar i projektet. Hittills har mer än 200 personer deltagit i EEMTE:s olika utbilningsaktiviteter – anställda på kommunala förvaltningar i Sachsen, Haute-Savoie och Nedre Schlesien.


FIPREC – 10 % av totala energikostnader kan sparas

I stort sett i vilken kommun man än tittar kan man utan större problem spara 10 % av de totala energikostnaderna med ekonomiska investeringar av typen Energy-Saving Contracting (ESC). I många fall finns det till och med mer att spara. Ett bra exempel från Tyskland är staden Schwabach i Bayern med 39 000 invånare. Staden sparar redan mycket mer än 1 miljon kronor om året, tack vare moderinsering finansierad med ESC för mer än tio år sedan. Det är ett bra sätt att också visa att man tar klimatfrågan på allvar. FIPREC tar upp och presenterar aktuella exempel på ESC på workshoppar och kommer att belysa dem i en broschyr med olika europeiska finansieringsmodeller.

 

Publikationer


Nyhetsbrev nr 4 finns nu att läsa även på:


Dokument att ladda ner


2nd EnercitEE affischer

Serien med affischer har uppdaterats och försetts med information om alla 11 subprojekten. Om ni vill ställa ut dem, kontakta projektledaren i er region.

Kommande händelser


23 oktober 2012
Arbetsgrupp och styrgruppsmöte i Leipzig, Tyskland


23–24 oktober 2012
Symposium nr 3 i Leipzig, Tyskland på temat Energieffektiva byggnader och innovation.