Issue VI / February 2013

Bakom kulisserna i Interreg IVC – en rapport från fältet av Steffi Hänig


Hej, Hallo, Bonjour, Halo, Hola,

Jag har varit med i projektet PraTLA (Practical Training in Local Authorities) nästan från starten och sett det från två håll: som student och som projektkoordinator.

Min tur till Sverige började i april 2011 för praktik och praktisk utbildning på Energikontor Sydost, möjligt tack vare PraTLA. Jag stannade i Växjö på vägen för att vara med på EnercitEE:s 1:a interregionala symposium som handlade om energieffektiv produktion och distribution av el och värme. Jag körde sedan vidare till Oskarshamn och blev hjärtligt välkomnad av Roger Gunnarsson. Från det ögonblicket var min rädsla som bortblåst och en sak var jag säker på: jag kommer att ha trevligt i Sverige och på Energikontor Sydost. När som helst kunde jag fråga medarbetarna om vilken slags hjälp som helst, och jag kände mig som en del av företaget. Jag lärde mig mycket av det här utbytet – både professionellt och personligt. Alla personer jag träffat och alla intryck har gjort min vistelse oförglömlig. Att få stöd på plats är verkligen viktigt för studenter som är i ett främmande land för första gången, likaså när de tar sina första steg i arbetslivet. Jag känner mycket starkt för projektet PraTLA, inte bara för utlandsvistelsen utan också idén att låta studenter hjälpa till och stödja energieffektiviseringsprojekt.

Jag var verkligen nöjd att jag sedan fick möjlighet att fortsätta arbeta i PraTLA. Övergången till projektledare var smidig. I februari 2012 träffade jag övriga projektpartner för första gången. Vårt samarbete byggde redan från början på förståelse och ömsesidig respekt. Det europeiska samarbetet med mina partner i PraTLA och partner från de andra EnercitEE-projekten gjorde att jag snabbt fick tillgång till förstahandsinformation från representanter i andra länder, att jag lärde känna mig själv bättre, och att jag lärde mig mycket om arbetsmetoden av de andra så att min horisont vidgades väldigt mycket. Det gjorde att det blev ännu svårare att säga hejdå efter det tredje och sista interregionala mötet 21 september 2012 i Zittau, Sachsen.

INTERREG IVC:s miniprogram EnercitEE gav mig inte bara chansen att uppfylla en dröm, utan också att träffa härliga människor, lära mig av dem, utbyta erfarenheter med europeiska partner och etablera nätverk inför framtida yrkesliv.

                                             Steffi Hänig, projektkoordinator PraTLA

Symposium nr 3 i EnercitEE, oktober 2012 i Leipzig


Sarah Nilsson, Component 3 Manager, EnercitEE

Erfarenhetsutbyte – 11 subprojekt, många sessioner

I första delen av symposiet rapporterade leadpartner från EnercitEE:s alla elva subprojekt om sitt gemensamma arbete, framsteg och resultaten så här långt. Alla pekade på vikten av kommande vinster och resultat. De delade med sig till varandra av sina erfarenheter – största framgångar, största utmaning, lärdomar och förbättringar i sina regioner under projektets gång. De tog också upp kommande möjligheter. Läs mer om subprojekten här.

EPBD – hur gör man?

Andra delen av symposiet fokuserade på temat ”Energieffektiva byggnader + Innovation” och gick på djupet med regionala energieffektiviseringsstrategier och genomförande i EnercitEE-regionerna. En utbildningssession och två workshoppar belyste energieffektiva byggnader och innovationer från olika infallsvinklar. Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att skillnaderna skulle vara så stora, innan vi jämförde hur våra regioner och länder implementerar EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD. Det är inte bara kontrollen som skiljer sig åt, utan även implementeringen. Alla länder utom Polen och Sverige ser ut att ha gjort allvarliga ansträngningar att implementera direktivet. Sverige har föreslagit att behålla befintliga byggregler och Polen har svårigheter att genomdriva direktivet. Sverige har ingen finansiering eller stöd till implementering, och regeringen försöker till och med hitta vägar att stoppa lokala myndigheter från att ha kraftfullare regler om energiprestanda för nya byggnader än de nationella. Polen har nationell finansiering men brist på kompetens och därtill en kommunikationsklyfta mellan olika aktörer som är inblandade i implementeringen.


   
Tyskland, Frankrike och Italien har alla starka regelverk och stödformer som bereder vägen för implementeringen, men även där finns några problem. Alla regioner har pekat på de höga kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga byggnadsbeståndet som det viktigaste hindret. Den allmänna åsikten var att EU beslutar om EPBD, men varken ger medel eller verktyg för att implementera det. Experterna frågade både efter rena subsidier och andra verktyg som finansieringsinstrument och lån.

Studiebesök

Vi gjorde studiebesök på en skola, Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig, som renoverats till passivhusstandard – kunskapsöverföring om ett bra exempel, helt i enlighet med seminariets syfte. Skolan har ett avancerat övervaknings- och styrsystem för ventilation och uppvärmning som demonstrerades. Vi fick möjlighet att se en blower door-test av byggnaden och vi kunde konstatera att byggnadsskalet verkligen var lufttätt.

Mer information om 3:e EnercitEE-symposiet, sammanfattning, presentationer etc., finns att läsa på EnercitEE.

6 av EnercitEE:s subprojekt avslutades i december 2012 – nu finns slutresultaten


CLIPART, LEEAN, PraTLA; SustraMM, SCC och RIEEB har nått slutet på resan med miniprogrammet EnercitEE. Å ena sidan är det mycket spännande – alla deltagarna har bidragit stort till framgången med hela EnercitEE som nått betydande resultat på mycket kort tid.  Å andra sidan är det mycket ledsamt – ett gott samarbete med många möten ansikte mot ansikte med intressanta människor, alla ivriga att utveckla instrument och verktyg för ökad energieffektivisering i partnerregionerna, och ett givande utbyte har nått slutet. Det här nyhetsbrevet blickar tillbaka på vad som uppnåtts under de senaste 2 åren, och berättar om resultaten och hur EnercitEE genomfördes i 5 europeiska regioner.


CLIPART TAR FARVÄL

Vittorio Marletto, Arpa Emilia-Romagna

De senaste månaderna har CLIPART:s fem partner varit fullt upptagna med att göra klart subprojektets slutrapport: Handbok, Klimatplanering i praktiken för kommuner och regioner. Rapporten på över 70 sidor innehåller en kort introduktion till klimatfrågan som förklarar olika begrepp, och två praktiskt inriktade kapitel om åtgärder för att begränsa klimatförändringen respektive klimatanpassning. Den finns som tryckt version, som PDF-fil att ladda ner, och i början av 2013 som e-bok i Italien.
Handboken kan laddas ner från EnercitEE:s webbplats på:

Begränsning innebär att man arbetar för att reducera växthusgasutsläppen som människan orsakat med hjälp av energieffektivisering och utveckling av förnybara energikällor, medan klimatanpassning innebär rationell planering för att undvika påverkan av ett förändrat klimat, t.ex. förluster av välfärd, resurser, liv och pengar. Både begränsningar och klimatanpassning behöver i allra högsta grad genomföras av regionala och lokal ledningar, eftersom det är på de nivåerna som det mesta av utsläppen uppstår, liksom risker och påverkan.

Den italienska versionen av Handboken i CLIPART presenterades och diskuterades i december 2012 vid ett offentligt möte på temat ”Dags att anpassa!” där 25 borgmästare från städer och småkommuner i Emilia-Romagna deltog. Det arrangerades i samarbete med den regionala grenen av organisationen för Italiens kommuner, ANCI-ER. Myndigheterna fick även tillfälle att utbyta synpunkter med Sergio Castellari, klimatforskaren som sköter den nya informationsplattformen om klimatanpassning åt EEA, och Vittorio Prodi, tidigare vetenskapsman, nu i Europaparlamentet samt författare till böcker om grön ekonomi.

Alla partner gjorde liknande arrangemang, och Växjö gjorde klar och publicerade sin klimatanpassningsplan inom ramen för projektet. Staden Bologna har precis inlett processen med en klimatanpassningsplan, med starkt stöd från Arpa.


LEEAN – Verktyg för effektivare energianvändning hos Europas medborgare

Karin Röser, Energikontoret i Sachsen – SAENA GmbH

Subprojektet LEEAN har varit mycket framgångrikt och en lärorik erfarenhet för alla som deltagit. Under tre givande möten fick alla partner tillfälle att presentera sina tillvägagångssätt, utmaningar och resultat kring att utveckla informationsverktyg om energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi riktade till olika målgrupper, t.ex. villaägare, hyresgäster, invandrare och hushåll som är drabbade av bränslefattigdom. En sammanfattning av resultaten från utbytet mellan regionerna finns i ett gemensamt dokument, Policy Paper - the main final outcome of the subproject.

Efter ett kort förord om projektet och dess mål följer en presentation av LEEAN och regionala metoder. Resultaten beskrivs i fem kapitel, och tar upp följande:

1. Från problem till idé (beskrivning av problemet som ligger bakom att man tog fram sin regionala tillämpning)
2. Hur genomförde partnern idén?
3. Hur spreds resultatet till målgrupperna?
4. Förutsättningar och aktörer
5. Kontaktuppgifter till organisationer som deltog i genomförandet

Leadpartnern SAENA beskrev sin manual för byggare, som ska informera privata fastighetsägare om lämpliga energieffektiviseringsåtgärder och användning av förnybar energi. Prioriterre från Haute Savoie i Frankrike valde att tackla problemet med energifattigdom och vände sig speciellt till hushåll som drabbats av bränslefattigdom för att hjälpa dem. De utbildade socialarbetare och gjorde iordning ett hyresgästpaket som hjälper familjerna att minska sina energiräkningar och leva energismart. I Emilia-Romagna i Italien tog ERVET fram en handbok för byggare. Den riktar sig till hushåll som vill renovera sina hus med ny teknik och använda förnybar energi. Energikontor Sydost har gjort två informativa broschyrer, Spara energi hemma – mäta, täta, släck och stäng samt Solel är enkelt, kul, underhållsfritt … och numera prisvärt, om nätanslutna solcellsanläggningar. De hjälpte även energi- och klimatrådgivarna att motivera människor att spara energi och inspirera husägare att investera i solvärme och solel. Kommunen Bielawa i Nedre Schlesien, Polen, tog fram och spred skräddarsytt informationsmaterial, t.ex. en handbok, broschyrer, foldrar och ritböcker att färglägga. Detta för att öka medvetenheten hos invånare, företag, kommunledning och fastighetsägare om vad som är energieffektivt och bra för miljön.

Utbytet mellan regionerna har visat att både information och stöd vad gäller det tekniska är mycket viktigt för att nå ut till olika målgrupper och få deras acceptans för energieffektiviseringsåtgärder. Tack alla ni som bidragit med studiebesök, möten m.m. och tack också för gott samarbete och fortlöpande utbyte av erfarenheter!


PraTLA – Studenter hjälper till att sätta fart på energieffektiviseringen i kommunerna

Steffi Hänig, University of Applied Science i Zittau, Görlitz

Huvudmålet med det här subprojektet PraTLA var att genom praktisk utbildning på lokala myndigheter förbättra deras lokala policyer för energieffektivisering. Målet är uppfyllt, med 70 studenter och 58 kommuner som deltagit i projektet samt konkreta aktiviteter och rekommendationer för ökad energieffektivisering. Studenterna kunde å ena sidan hjälpa kommuner att sätta igång energieffektiviseringsåtgärder, å andra sidan fick de chansen att skaffa praktisk kunskap vid sidan av sina studier.

Regioner i fyra EU-länder deltog i kunskapsutbytet. Ett exempel är det mellan Sachsen och Småland, där tre studenter från Sachsen fick möjlighet att göra sin praktik på Energikontor Sydost. De fick inblick i alla de tjänster som Sveriges största energikontor erbjuder, studerade lokala strategier för ökad energieffektivisering och svenska metoder för att balansera CO2-utsläpp samt jämförde Tysklands och Sveriges stöd till förnybar energi. Under hela projektets gång presenterades studenternas projekt och diskuterades på olika nivåer, så att man fick mer kunskap om energieffektivisering i regionerna. Dessutom fick studenterna erfarenheter av undervisningsmetoder i skolor, specifika behov hos lokala myndigheter när det gäller energieffektivisering samt praktiskt genomförande och påverkan av utbildningar i fyra regioner i Europa – mycket att berätta om på de interregionala mötena.

Lokala myndigheter som deltagit har varit väldigt intresserade av PraTLA och studenterna har varit mycket efterfrågade för att bidra till genomförande och energieffektiviseringsprojekt. I Haute-Savoie gjorde studenterna många studiebesök tillsammans med kommunpolitiker och experter. I Nedre Schlesien fick man bra resultat av praktiska utbildningar och hittade till och med ny energisparpotential och energieffektiviseringsprojekt. Även i Sachsen blev PraTLA katalysator för nya energieffektiviseringsprojekt. En broschyr som gemensamt tagits fram presenterar utvalda studier som gjorts i de fyra länderna 2010 och 2012. Där beskrivs även olika utgångslägen, utmaningar, tillvägagångssätt och intryck i Sachsen, Småland, Nedre Schlesien och Haute Savoie. Broschyren sammanfattar även kommunernas synpunkter som visar att det är angeläget för dem att få stöd till att sätta igång med och implementera sina energieffektiviseringspolicyer.

Mycket information om projektet och resultaten nådde ut med tidningsartiklar, på EnercitEE-bloggen, med publikt material och presentationer i olika sammanhang. Alla projektpartner vill fortsätta arbeta med energieffektiviseringsprojekt och med studenter samt stötta kommunerna utifrån kunskapen från PraTLA. De är även mycket intresserade av fortsatt samarbete med framtida partner i andra länder.


RIEEB – Energieffektiva byggnader. Implementering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda i 4 EU-länder

Stefan Vetter, Energikontoret i Sachsen – SAENA GmbH

RIEEB har varit ett mycket framgångsrikt subprojekt och en lärorik erfarenhet för alla deltagare, tack vare utbytet av kunskaper och erfarenheter på fyra möten i regionerna och samarbetet mellan partnerna.

En genomgång av implementeringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, till nationell lagstiftning visade att även om EU-länder har mycket gemensamt är det stora skillnader i hur det ser ut i verkligheten. För att illustrera hur de nationella regelverken genomförs gjordes en undersökning av totalt 37 byggnader. Det var flerfamiljshus, skolor och universitetsbyggnader, brandstationer och kommunhus. Resultaten visar att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i alla fyra länderna. Partnerna sammanställde även en rad rekommendationer om policyer i syfte att förbättra läget och regelverket. Detta beskrivs i en slutpublikation, tillsammans med mer detaljerade resultat från undersökningen och en översikt över nationella lagstiftningar.

Tack vare workshoppar som projektpartner anordnade ute i regionerna finns nu en ökad medvetenhet om energieffektivisering hos byggbolag, lokala myndigheter och intresserade grupper, och diskussioner om hur man kan vidareutveckla detta har inletts. Kommunen Jelcz-Laskowice lyckades öka den nationella regeringens intresse för energieffektiva byggnader och få finansiering till att förbättra ett antal av det kommunala bostadsbolagets flerbostadshus. Ett rimlighetsverktyg för byggmyndigheter togs fram av projektets leadpartner för att förenkla kontrollprocessen för byggnadstillämpningar. Det kommer att uppdateras i enlighet med de nya bestämmelserna, tryckas och distribueras till myndigheterna, som ett steg i uppföljningen av RIEEB.


SCC – En hållbar klimatutmaning, resultat

Pär Wallin, Växjö kommun

De fyra partner som deltog i SCC, En hållbar klimatutmaning, har utmanat fyra olika grupper av medborgare att bli mer energieffektiva och klimatsmarta, använda förnybara energikällor och hitta olika sätt att nå EU:s 20-20-20-mål. SCC har erbjudit medborgarna konkreta aktiviteter för att spara energi och minska sina växthusgasutsläpp samt delat med sig av verktyg på en plattform.

I Växjö var målgrupperna anställda, i Meerane i Tyskland skolbarn och deras familjer, i Emilia-Romagna i Italien privata fastighetsägare och i Haute-Savoie i Frankrike var det miljökonsumentgrupper. SCC har tagit fram olika verktyg som kan hjälpa deltagarna att ändra beteende, och som visar resultatet i form av sparade kWh, CO2 och pengar. Prioriterre gjorde en ”gulbok” med information om klimatsmarta produkter och tjänster, material för skolbarn om sparade kWh samt en energikalkyl korrelerad med privata husägares investeringar. I Växjö har Klimatidolerna, klimatintresserade ”lokala kändisar”, utmanat anställda i Växjö samt ”andra viktiga personer” i de andra regionerna. AESS i Emilia Romagna har utvecklat en process med en energicheck samt upphandling av installatörer och produkter för att hjälpa privata husägare att investera i energieffektiviseringsåtgärder och solel i sina byggnader. I staden Meerane koncentrerade man sig på tävlingen om vem som skulle bli ”energisparmästare”. Alla sjundeklasselever var med på workshoppar på temat ”Spara energi hemma – hur gör man?”. Alla eleverna deltog tillsammans med sina familjer i en 8 veckor lång tävling där de sparade nästan 3 000 kWh tack vare energismart beteende. Projektet provade att låta en energiexpert hålla några vanliga skollektioner. Det ingår nu i stadens klimatplan, så projektet lever vidare.

SCC har totalt utmanat mer än 2 000 medborgare och gett dem stöd via 60 workshoppar, seminarier, möten etc. Deltagarna sparade nästan 500 000 kWh/år och nästan 150 000 kg CO2/år och kommer att fortsätta göra det om de agerar som under utmaningen. Flertalet av utmaningarna går att översätta till andra europeiska regioner med mindre justeringar.  Det är viktigt att tänka på integriteten när man utmanar allmänheten på det här sättet. Alla vill inte att andra ska veta hur mycket energi de gör av med. Det är av yttersta vikt att se till att den personliga integriteten skyddas vid datahanteringen. En annan viktig faktor för att lyckas med utmaningar är att ha rätt verktyg – ju fler man vill nå ut till desto enklare ska det vara och vice versa. Det är också viktigt att analysera målgrupperna i förväg och jämföra med önskat resultat. Läs mer om projektets resultat i sammanfattningen "A guideline of the project on behavioral change – how and what to do".


SustraMM – Hållbara transporter och hållbart resande i Sverige, Frankrike, Tyskland

Camille Delepierre, Energikontor Sydost

Partnerna i SustraMM har under två år fokuserat på sammansatta transport- och energifrågor och på Mobility Management (mjuka åtgärder för att påverka resvanor och transportbeteende). De viktigaste målen var att få mer hållbara transportsystem, skapa nya resvanor och minska CO2-utsläppen.

Över 19 000 medborgare har nåtts av enkla, konkreta pilotprojekt ute i regionerna – en cykeltävling och Europeiska trafikantveckan i sydöstra Sverige, en musikfestival i Cluses i Frankrike och en ny busslinje genom stadskärnan i Pirna, Tyskland. Fler än 150 nyckelaktörer har fått utbildning i olika frågor som berör Mobility Management, t.ex. samåkning, cykling, resvanor och elcyklar. Tolv goda exempel som berör Mobility Management har sammanställts i en broschyr och lagts in i den europeiska databasen ELTIS. En handbok om Mobility Management i mindre städer och tätorter har också framställts och spridits. Broschyren med goda exempel och handboken finns att ladda ner på svenska, engelska, tyska och franska från www.enercitEE.eu/sustramm.

 
  

Över 50 artiklar har publicerats i medierna och 6 transportpolicyer har tagits fram tack vare seminarier och aktiviteter i SustraMM.  Aktiviteterna kommer att även att ge effekter på både medellång och lång sikt eftersom kunskapsutbytet tillsammans med åtgärderna som genomförts leder till ökad hållbarhet i regionerna som deltagit.

”SustraMM har gett en ökad förståelse i sydöstra Sverige av vad Mobility Management innebär, tack vare utbildningar, pilotprojekt som en vintercykeltävling och en elcykeltävling, artiklar i medierna och förbättrade lokala policyer”, säger Camille Delepierre, projektledare för SustraMM i sydöstra Sverige.

”Mobility Management var inte precis något som våra folkvalda och tjänstemän brukade tänka på. Nu ser alla värdet av dessa mjuka åtgärder. Vår nya sammanslutning av kommuner som kommer igång i januari 2013 kommer att sätta den här frågan på agendan, och har beslutat att anställa en person som kan leda arbetet med transporter och mobilitet i fortsättningen” säger Cécile Le Quesne, projektledare från Cluses.

”EnercitEE gav oss möjligheten att få stöd till att genomföra åtgärder som sparar energi när det gäller transporter. För oss i TUD som varit med och arbetat har EnercitEE också gett oss ett europeiskt nätverk av forskare och personer som arbetar med frågorna”, säger Torsten Belter, projektledare från Tekniska högskolan i Dresden.

Publikationer, EnercitEE


Publikationer

Nyhetsbrev 5 i EnercitEE finns även att läsa på:


Dokument att ladda ner


Goda exempel

Foldern ”Incentives citizens’ project”

Kommande aktiviteter


23 april 2013
Arbetsgruppsmöte i Bryssel

24 april 2013
Presentation av EnercitEE på Regionkommittén i Bryssel

Interreg IVC:s miniprogram EnercitEE ska presentera praktiska energieffektiviserings¬metoder avsedda för Europas städer och medborgare för medlemmarna i ENVE-kommissionen den 24 april 2013 i Regionkommitténs byggnad i Bryssel. ENVE-kommissionen ger tillfälle för representanter från lokala och regionala myndigheter att diskutera formuleringen av EU:s miljö-, klimat- och energistrategier och förmedla goda exempel på områdena.


13 juni 2013

Sista regionala evenemanget i Sachsen

1:a veckan i juli 2013
Möte för arbetsgruppen och styrgruppen i Bologna, Italien

24–26 september 2013
Sista arbetsgruppsmöte och styrgruppsmöte i Bryssel

25 september 2013
Slutkonferens i EnercitEE, Bryssel