Issue III / July 2011

EnercitEE och utbyte av erfarenheter


Vi har redan mycket kunskaper och erfarenheter om hur man kan ta itu med och förbättra arbetet med energieffektivisering och effektiv energianvändning i alla dess former.

Vi vet hur man kan ta sig an utmaningarna på lokal och regional nivå. Vi har erfarenhet av såväl policyer som aktiviteter och olika verktyg. Vi vet hur en bra strategi för att nå uppsatta mål ser ut, och vi vet även vad vi ska undvika. Vi har stor erfarenhet av hur man bygger energieffektiva byggnader, hur man kan spara energi och sprida kunskap om det och hur man kan organisera transporter på ett mer hållbart sätt. Det finns lösningar för energieffektiv livsstil, energieffektiva företag och dito arbetsmetoder. Sist men inte minst har vi erfarenhet av hur man får med sig människor – medborgare såväl som medarbetare i kommunen – så att de bättre förstår vad var och en kan göra och hur de kan göra skillnad.

Vi alla som deltar i EnercitEE, oavsett vilken region vi kommer ifrån, har olika erfarenheter och goda exempel som är värda att dela med sig av. Det är därför vi lägger så stor vikt vid erfarenhetsutbyte i EnercitEE.

Eftersom jag ansvarar för att samordna aktiviteter i EnercitEE som rör erfarenhetsutbyte vill jag gärna ta det här tillfället i akt att ge en kort översikt över hur vi arbetar och vilka aktiviteter vi har. I projektet använder vi oss av olika sätt att utbyta erfarenheter och sprida dem utanför partnerskapet i EnercitEE. Det här nyhetsbrevet, handböcker och broschyrer, vår webbplats, studieresor, lokala och regionala seminarier liksom utbildningstillfällen är olika verktyg som stödjer erfarenhetsutbytet samt sprider erfarenheter och goda exempel. Totalt planerar vi att hålla mer än 30 olika evenemang för utbyte av erfarenheter. Kring alla dessa aktiviteter sker även kommunikation och spridning.

En handbok med goda exempel från regionerna som deltar i EnercitEE kommer att publiceras mot slutet av sommaren 2011 och täcker följande viktiga områden:

  • energieffektiva byggnader
  • energieffektiv produktion och distribution av värme och el
  • energieffektiva och hållbara transporter
  • energieffektiva innovationer och ny teknik
  • ökad energieffektivitet genom bra kommunikation och motivation

Jag vill än en gång understryka att vi måste lära av varann för att kunna nå EU:s energi- och klimatmål, 20-20-20. Ett öppet sinne är inte minst viktigt att ha i det här arbetet. Dessutom behöver vi sätta målen högt för energisparande både på kort och på lång sikt. Vi behöver få målen accepterade och beslutade på politisk nivå. Vi behöver följa upp dem och kommunicera dem nu i åratal framöver så att de verkligen genomförs, något som är nödvändigt att göra.

Det finns redan framgångsrika verktyg för de olika delarna och stadierna i den här processen. Vi behöver bara bekanta oss mer med dem för att kunna anpassa och tillämpa dem i vårt eget regionala sammanhang.

                                      Hans Gulliksson, EnercitEE, komponent 3 
                                      (ansvarig för samordning av erfarenhetsutbyte)

Energieffektiv produktion och distribution av värme och el – första interregionala symposiet i EnercitEE

Picture: EnercitEE Component Seminar April 2011 Växjö

I början av april 2011 träffades representanter för fem regioner för att diskutera och utbyta erfarenheter på temat Energieffektiv produktion och distribution av värme och el vid det första symposiet i EnercitEE i Växjö. Cirka 30 personer deltog från partnerskapet och subprojekten.

Detta första symposium täckte ett mycket brett fält, från kraftvärme till innovativ energiproduktion, från fjärrvärme i olika former till upprustning av rörledningssystemet.

Symposiet var väl förberett – alla partner bidrog med information om regional energiförbrukning, produktion, mål och policyer. Det la en grund för presentationen och ledde till en livlig diskussion där det blev tydligt att situationen är mycket olika i de olika regionerna. Det gäller dagens siffror, det politiska utrymmet, potential liksom utmaningarna.

Picture: EnercitEE Component Seminar April 2011 Växjö

Sammanlagt kommer det att vara tre symposier i EnercitEE. Nästa äger rum i slutet av januari 2012 i Annecy, Frankrike, på temat ”Kommunikation och motivation” (för medborgare och lokala offentliga aktörer). Ämnet för det tredje och sista symposiet i Leipzig, Tyskland i oktober 2012 blir ”Energieffektiva byggnader och innovationer”.

Goda exempel från Småland


Deltagarna i det första symposiet fick delta i utbildningar och göra studieresor. Man besökte ett kraftvärmeverk, ett närvärmeverk och ett passivhus.

Växjös stora kraftvärmeverk, Sandviksverket, presenterades av VEAB:s tekniska chef Lars Ehrlén som berättade om bakgrund, strategier samt tekniska data. Totalt är anläggningen på drygt 150 MW. Sandviksverket producerar inte bara värme och el utan numera också absorptionsskyla. Mer än 90 % av värmen och cirka 50 % av elen produceras av biobränsle.

Picture: Study Visit VEAB April 2011 Växjö

Henrik Johansson presenterade det strategiska arbete som man i Växjö bedrivit sedan 1990-talet. Han gav också inblickar i arbetet för att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun i framtiden. Det handlar om strategier för byggande och transporter samt produktion av biobränslen.

Ett studiebesök gick till närvärmeverket i Rottne. Det täcker cirka 85 % av värmelasten i samhället med 2000 invånare. Anläggningen har två biobränsleeldade pannor och en oljepanna och totala effekten är cirka 4 MW. Träflis är det bränsle som huvudsakligen används (95 % av värmeproduktionen). Nästan alla kommuner i Kronobergs län har småskalig biobränslebaserad fjärrvärme/närvärme.

Sist men inte minst intressant var ett studiebesök till passivhuset Portvakten. Anders Franzén informerade om byggtekniken och berättade att ett smart sätt att binda CO2 under en lång tid är att använda trä som byggnadsmaterial.

Godkända subprojekt efter andra ansökningsomgången i EnercitEE


E-FoxES – Energy saving Foxes in European Schools

Lead partner för subprojektet:
Bautzen Innovationscentrum (Sachsen)

Deltagare i subprojektet:
Energikontor Sydost, Sverige
(Småland (Kalmar och Kronoberg)/Blekinge),
Prioriterre (Haute-Savoie)

Total budget:    2 miljoner kronor

E-FoxES handlar om att spara energi i Europas skolor. Med tävlingar och spel ska detta subprojekt bidra till att öka medvetenheten om energi och inspirera eleverna till att ändra sina vanor och sitt beteende så att energiförbrukningen går ner.

Skolor kommer att få tävla med varann i energisparande enligt ett koncept som tas fram gemensamt. Det kommer först att testas i en pilotomgång, och efter att tillsammans ha utvärderat erfarenheterna från den kan tävlingen erbjudas till andra intresserade kommuner och regioner. E-Foxes ska ta reda på vilka faktorer som är viktigast för ett gott resultat i energispartävlingar för elever på skolor runtom i Europas städer och regioner. En summering av framgångsfaktorerna förs vidare och ger underlag till kommande tävlingar. Beslutsfattare, jurymedlemmar och andra aktörer bjuds in till den öppna prisutdelningen och många fler än eleverna kommer att höra talas om tävlingen, och stimuleras att tänka på hur man kan ändra sin livsstil så att det egna ekologiska fotavtrycket minskar.


ActEE – Actions and communication Tools about Energy Efficiency 

Lead partner för subprojektet:
Mountain Riders (Haute-Savoie)

Deltagare i subprojektet:
DAPT – Avdelningen för arkitektur och stadsplanering
(Emilia-Romagna),
Regionala utvecklingskontoret ARLEG S.A. (Nedre Schlesien)

Total budget:    1,2 miljoner kronor

ActEE handlar om aktiviteter och kommunikation för att sprida kunskap om effektiv energianvändning.

I ActEE letar man efter billiga och bra verktyg för kommunikation som dessutom är effektiva och hållbara sett ur ett längre perspektiv. Verktyg som redan finns utvärderas utifrån de erfarenheter som finns hos projektpartner. Därefter utvecklar man i projektet en egen verktygslåda som kan ge stort genomslag till låg kostnad. I projektet undersöks regionala goda exempel på att kommunicera energieffektivitet och länderna delar med sig av sina erfarenheter av bra sätt för kommunikation. Projektet ska nå ut till medborgarna så att de kan ändra beteende och spara energi. Projektet vänder sig till medborgare, ledande opinionsbildare och beslutsfattare. Man når dem vid mässor, olika evenemang och med nya kommunikationsverktyg som exempelvis marknadsföringskampanjer, video och medier. Målet är att kombinera en positiv attityd, att ha roligt och att använda innovativa kommunikationsverktyg med ett innehåll baserat på kunskap och vetenskap.


GRACE – Grants and other incentives for cost and energy efficiency

Lead partner för subprojektet:
Bautzen Innovationscentrum (Sachsen)

Deltagare i subprojektet:
Wroclaw forskningscentrum EIT+Ltd. (Nedre Schlesien),
Kontoret för energi och hållbar utveckling i Modena (AESS)
(Emilia-Romagna)

Total budget:    1,2 miljoner kronor

GRACE handlar om stimulansåtgärder och energieffektiviseringsbidrag.

Målet är att analysera kostnader och verklig påverkan av de offentliga och privata bidrag och stöd för energieffektivisering som finns tillgängliga för medborgare och kommuner. Dessa program utvärderas för att se vilka som får bidragen och stöden, hur nöjda de är, hur mycket energi de sparar och hur mycket deras koldioxidsläpp minskar till följd av dem. I projektet tar man fram framgångsrika exempel på lokala och privata initiativ, till exempel vad kommuner erbjuder sina invånare. Resultaten från pilotprojekt med nya finansieringsinstrument i regionerna analyseras i detalj. Det kan handla om fonder och skatterelaterade åtgärder. Regionala myndigheter som ansvarar för dessa är direkt involverade i projektet. När projektet går mot sitt slut formuleras  förslag på hur finansieringen kan utvecklas och hur nya former kan tas fram.


EEMTE – Energy Efficiency in Municipality – Training and Exchange of experience 

Lead partner för subprojektet:
Jelcz-Laskowice kommun (Nedre Schlesien)

Deltagare i subprojektet:
Leipzig (Sachsen),
Cluses kommun (Haute-Savoie),
Oskarshamns kommun
(Småland (Kalmar och Kronoberg)/Blekinge,
Prioriterre (Haute-Savoie)

Total budget:    2,1 miljoner kronor

EEMTE handlar om effektiv energianvändning i kommunerna genom kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Målet är att gemensamt ta fram material för information och kompetensutveckling. Utbildningstillfällen med presentationer och demonstrationer anordnas.  Det handlar om en helhetssyn för att lösa problem som ger en effektivare energianvändning, att se till så att alla känner till lagar och regler som gäller och att utbyta erfarenheter och dela med sig av goda exempel. Arbetssätt och utbildningar som tas fram i projektet kommer att marknadsföras till lokala aktörer (myndigheter och andra offentliga aktörer på olika nivåer). Man gör dessutom en översikt över de kompetensutvecklingar som finns och plockar ut det bästa ur dem som rekommendation till dem som tar fram nya utbildningar. Rekommendationen anpassas sedan till lokala förhållanden och behov ute i regionerna.


FIPREC – Financing instruments, by Potential and Requirements of Energy saving Contracting

Lead partner för subprojektet:
CISA scarl – Innovationscentrum för miljömässig hållbarhet
(Emilia-Romagna)

Deltagare i subprojektet:
Energikontoret i Sachsen – SAENA GmbH (Sachsen),
Olawa kommun (Nedre Schlesien)

Total budget:    1,2 miljoner kronor

FIPREC handlar om finansieringsmodeller som policyer för lokal energipolitik.

Projektet ska bidra till att lösa problem som kan uppstå i offentlig-privata partnerskap och projektfinansiering i samband med energieffektivisering. Det gäller speciellt för projekt med lång återbetalningstid, även om finansiering av energieffektiviseringsåtgärder sällan kräver garantier och säkerheter. Man tittar på vilka energieffektiviseringsåtgärder som enkelt kan genomföras av lokala myndigheter i byggnader och tekniska anläggningar, hur de kan utvecklas och hur finansiering kan ordnas. Utöver minskad årskostnad finns andra möjligheter för kommuner och beslutsfattare att göra de ombyggnader som behövs utan att använda aktiekapital. Målgrupper är lokala beslutsfattare, kommuner och företag. FIPREC ska vara ledande på området finansiering av energisparåtgärder. Andra regioner kan lära sig av detta. De får då impulser att utveckla egna modeller.

Bra början på subprojekten i första omgången


Det har varit en bra start för alla subprojekt som godkändes i första omgången av EnercitEE i början av 2011.

För att snabbt komma igång med arbetet i subprojekten ordnades en kickoff i varje där man konstaterade nuläget samt vilka strategier och utmaningar som finns i regionen på området för att sedan komma överens om kommande steg. Alla fick bekanta sig med vad som gäller för rapportering och deadline i EnercitEE. I varje subprojekt ska man ordna minst tre möten där alla regioner deltar. De ger tillfälle att utbyta information, fördela uppgifterna, ta beslut, justera planeringen, diskutera resultat etc.

Följande kickoffmöten har hittills ägt rum:

LEEAN:
9 mars i Dresden, Sachsen

SCC:
16–17 februari i Växjö, Sverige

SUSTRAMM:
8– 9 februari i Karlskrona, Sverige

RIEEB:
9 mars i Dresden, Sachsen

CLIPART:
27– 28 januari i Bologna, Italien

PraTLA:
7– 8 februari i Bryssel.

Publikationer i EnercitEE


Det här nyhetsbrevet finns också att läsa på

• tyska 
• franska
• svenska
• italienska