Issue VII / June 2013

EnercitEE som Bryssel ser det – klimatet kräver lokala åtgärder

”Som delegat i Regionkommitténs utskott Miljö, klimatförändringar och energi (ENVE), blir jag då och då kontaktad av intressegrupper som vill informera mig om någon viss fråga eller projekt. Lunchevenemanget som EnercitEE ordnade pekade, både intressant och informativt, på en mycket viktig fråga för utskottet och för mig personligen, nämligen möjligheterna att spara energi och därigenom skydda miljön, samt vilka verktyg som behövs för att utnyttja den potentialen. Det var fascinerande att än en gång se hur samarbete mellan regioner kan föda så många idéer och konkreta resultat. För mig är regionalt och lokalt samarbete nyckeln till framgång i EU-projekt. EnercitEE är ett väldigt bra exempel på det”, säger Rolf Sällryd.

Beslutsfattande börjar på den lokala nivån – och EU-målen för klimatet kan bara uppfyllas om människor börjar leva mer klimatsmart i sin vardag. Unga energiexperter från fem regioner i Europa har engagerat sig för klimatmålen. Programmet EnercitEE utvecklades för att dokumentera befintliga tekniska lösningar, samla in fältrapporter och erfarenheter samt ge råd och vägledning till medborgarna. När EnercitEE presenterades för Regionkommitténs utskott för Miljö, klimatförändringar och energi (ENVE), blev det imponerande tydligt hur ganska abstrakta klimatmål som ökad andel förnybar energi, minskade CO2-utsläpp och effektivare energianvändning kan omsättas i konkreta aktiviteter.

130 deltagare från Europas regioner uppskattar och följer detta med stort intresse. Det har gjort dem än mer övertygade om att människor runt om i hela Europa med energi och innovativa idéer arbetar för att nå de gemensamma klimatmålen. De kommer att ta med sig den här erfarenheten och kunskapen de fått hem till sina egna regioner och agera för utökade åtaganden. Vi, Rolf Sällryd från Kronobergs län och Heinz Lehmann från Sachsen, uppskattar särskilt att våra hemregioner arbetat aktivt i EnercitEE, och att resultaten väckte stort intresse när de presenterades för utskottet, som uppskattade kreativiteten i EnercitEE för att nå de gemensamma målen. De professionella och tilltalande presentationerna uppmuntrade andra delegater att rapportera om konkreta projekt i sina regioner vid kommande möten i utskottet för Miljö, klimatförändringar och energi. Representanterna från Irland har redan sagt att de kommer att berätta om lokala konkreta exempel hemifrån.

                                                   Heinz Lehmann och Rolf Sällryd,
                                                   Delegater i Regionkommittén

EnercitEE presenterade resultaten vid Regionkommittén i Bryssel


EnercitEE ordnade ett lite speciellt evenemang i Regionkommitténs byggnad i Bryssel den 24 april 2013 för att sprida resultaten på temat ”Konkreta tillvägagångssätt för ökad energieffektivisering för städer och medborgare i Europa”. Tanken med detta var att alla i Europa, inklusive regionala och lokala myndigheter och aktörer, skulle få veta mer om vad man gjort i EnercitEE och resultaten av detta för att ta med sig kunskapen hem till sina regioner. Därför ordnade man en lunchmottagning i samband med ett möte i Regionkommitténs utskott Miljö, klimatförändringar och energi (ENVE).

I ENVE kan representanter från lokala och regionala myndigheter diskutera utformning av planer och föra fram goda exempel på miljöplaner, anpassning till förändrat klimat, arbete mot klimatförändring, förnybar energi, transeuropeiska nätverk om energi och energiplaner m.m. Utskottet ENVE samarbetar med EU-kommissionen, speciellt med generaldirektoraten för miljö, klimat respektive energi.

Lunchmottagningen blev ett utmärkt tillfälle att berätta om det energiska arbetet, utmaningarna och resultaten, och det personliga engagemanget hos projektpartnerna Haute Savoie, Emilia- Romagna, Nedre Schlesien, Småland och Sachsen. Varje region berättade kort och ett bord var dukat med olika publikationer från projektet och de elva subprojekten, bland annat:

  • Goda exempel i EnercitEE
  • Sammanfattningar från EnercitEE:s interregionala symposium
  • Information om EnercitEE:s möte för beslutsfattare/borgmästare i Växjö
  • Resultat från subprojekten: manual för byggare (LEEAN), energispartävling för skolor (E-Foxes); Mobility Management på landsbygden och i mindre städer (SustraMM); implementering av Direktivet om byggnaders energiprestanda i fyra regioner (RIEEB); planering för klimatförändring för regionala och lokala myndigheter (CLIPART), praktik och projektarbeten för universitetsstudenter från fyra EU-länder för att öka energieffektivisering i kommuner (PraTLA).

Drygt 130 personer var med på lunchmottagningen och utnyttjade tillfället att på plats diskutera resultaten med partner i EnercitEE. Sammantaget blev det en lyckad dag för EnercitEE att sprida sina resultat.

De sista fem subprojekten i EnercitEE avslutades i maj 2013 – nu finns resultaten

E-FoxES, FIPREC, ActEE, EEMTE och GRACE tittar bakåt och ser framåt – här berättar de om samarbetet och slutresultaten. Alla som deltagit i subprojekten var angelägna att få dela med sig av sina erfarenheter av energieffektiviseringsåtgärder och utveckla eller testa olika verktyg för sitt arbete.

E-FoxES – Energisparande i skolor i tre regioner i Europa

Ute Zieschang, Bautzen Innovation Centre

E-FoxES handlade om att spara energi på skolor och stimulera till ökad medvetenhet hos elever om hur man kan bidra genom att ändra sina vanor. Sachsen, Sydöstra Sverige och Haute-Savoie gjorde en gemensam energispartävling mellan skolorna. Regionala tävlingar ägde rum i alla tre regionerna. Vid projektets slut delades ett europeiskt pris ut till de bästa skolprojekten i tre kategorier – bästa tekniska, bästa sätt att öka energimedvetenheten, bästa kommunikation.


Uppföljningsaktiviteter i regionerna:

Sachsen: I nästa E-FoxES-tävling i Bautzen ska eleverna jämföra skolbyggnadernas totala energiförbrukning.
Haute-Savoie: I framtiden kommer skolorna att använda ett nytt verktyg för att beräkna energiförbrukningen och rekommendera energisparåtgärder.
Sydöstra Sverige: I framtiden kommer man att erbjuda en lärarfortbildning om energisparande och studiebesök för eleverna i samarbete med den lokala energileverantören.

FIPREC – Finansieringsinstrument för energieffektivisering

Marco Odaldi, C.I.S.A. Association

Sista mötet i FIPREC hölls i Oława, Polen, 10–12 april 2013. Partnerna – CISA från Emilia-Romagna (Italien), SAENA från Sachsen (Tyskland) och Olawa-distriktet från Nedre Schlesien (Polen) gick igenom resultaten och konstaterade att de i allmänhet nått målen med framgång. Italienska partnern arbetade fram och marknadsförde två avtalsmodeller, och bidrog till att implementera avtal för energisparprojekt i fyra kommuner. Dessutom uppmuntrades tolv kommuner att skriva under Borgmästaravtalet, vilket även får dem att bli mer medvetna om de gemensamma möjligheterna och målen i Europa.

Den tyska partnern stödde det största ESC-projektet på stadsteatern i Chemnitz att få finansiering från Sachsen för att installera ny energiövervakningsteknik vid teatern. De hade en ledande roll i att genomföra projektet, tack vare sina kunskaper om avtal. FIPREC sprider kunskaperna om möjligheten till sådana avtal i Sachsen. Ännu fler kommer att få ta del av informationen i slutpublikationen och vid den sista workshoppen.

Den polska partnern ordnade slutmötet, gjorde en enkät och samlade in och bearbetade information som behövdes för den planerade studien om en eventuell biogasanläggning i Oleśnica Mała. Man presenterade och förklarade innovativa finansieringsmodeller som finns, för att bidra till att lösa problem med offentligprivata partnerskap och projektfinansiering för energiåtgärder. Det gjordes vid flera evenemang med sammanlagt mer än 300 deltagare, 80 organisationer, institutioner och offentliga organ samt drygt 40 av personalen. Avtalsmodeller, riktlinjer för lokal planering och goda exempel genomfördes för att visa hur bra de fungerar, och uppmuntra till ökad användning av dem i regionerna. Dessa åtgärder samt goda exempel beskrivs i slutpublikationen som finns på flera språk.


ActEE – Ett paket kommunikationsverktyg för Europa

Laurent Burget, Mountain Riders

Vi tre organisationer som är projektpartner i ActEE – ARLEG i Polen, DAPT i Italien och Mountain Riders i Frankrike – hade olika sätt att ta oss an arbetet, men målen liknar varandra. EnercitEE har gett oss tillfälle att koppla samman våra erfarenheter för att utveckla nya verktyg för globalt nätverkande och konkreta lokala steg framåt. Vi kan nu presentera en katalog med 16 goda exempel på energisparande. Vårt viktigaste resultat är utan tvekan paketet med kommunikationsverktyg för Europa. Det innehåller effektiva verktyg som är enkla att använda, så att alla kan hitta de som passar bäst för deras energisparbehov. Mer information finns på webbsidan http://www.mountain-riders.org/_actee/ECTP-Catalogue.pdf

Uppgraderade verktyg i våra regioner

ARLEG:
”Tack vare ActEE kunde vi fortsätta att utveckla användbara utbildningsverktyg och aktiviteter för unga och vuxna, t.ex. en happening, ’Energy Faces’ och roliga kortfilmer om miljövänligt beteende. Mer än 10 institutioner har varit med och spritt goda energisparexempel, och det finns fler som vill vara med. Alla aktiviteter går ut på att medborgarna ska tänka efter och bli medvetna om miljö- och klimatfrågor.”

DAPT:
”I ActEE-projektet fick vi tillfälle att göra två korta videoanimationer om energieffektivisering i hushållen. De tar upp många sätt att minska energiförbrukningen i befintliga byggnader. Videofilmerna länkar vidare till en webbplats, http://www.abitareecosostenibile.it/. Vi gjorde också information om olika tekniker och kombinationer av den som kan göra byggnader mer energieffektiva. Databasen kommer att växa, spridas och hållas uppdaterad med de senaste innovationerna även efter projektets slut”.

Mountain Riders:
”Energieffektiviseringsprogrammet ActEE gav oss möjlighet att fortsätta utveckla aktiviteter riktade till värdar och handlare i bergen. Trettio personer har deltagit, och även om det fortfarande finns mycket att göra så var det ett stort steg i rätt riktning. Vi kommer att fortsätta utveckla kampanjen Montagne d’Eco Gestes för handlare och värdar samt ekoguiden Mountain Gearäven efter projektet.”

Agera för energieffektivisering

Frågan om energiomställning är avgörande om vi vill hitta en hållbar lösning för samhällets ekologiska, sociala och ekonomiska behov. Man gör något än här, än där, men ser inget resultat globalt. Därför är det centralt med innovationer och nätverkande kring detta. Partner i ActEE har motivation och energi att fortsätta bygga och agera för energieffektivisering.


EEMTE – Kompetensutveckling för energieffektivisering i kommuner

Carla Groß, City of Leipzig

Målet med EEMTE var att gemensamt ta fram material för kompetensutveckling för personal i kommunerna. Metoder och fortbildningar togs fram och marknadsfördes, och användes som en del av kunskapsutbytet och goda exempel. Snart kan man läsa en sammanfattning av åtgärderna i EEMTE manual som publiceras på EnercitEE:s webbplats.

Partnerna i EEMTE har valt olika aktiviteter som kompletterar varandra och kan informera och inspirera de andra. Vi har en gemensam erfarenhet från projektet: om man lyckas med sina åtgärder för att öka kunskapen om energieffektivisering hos myndigheterna beror på deras förståelse och viljan hos dem som fattar de dagliga besluten. Energieffektiviseringsåtgärder måste marknadsföras gentemot ledarna och behöver i en del fall vara obligatoriska (t.ex. utbildningstillfällen), annars kommer inte alla att delta. Utbildningsverktygen (steg för steg- handledningar för användarna) ska kunna användas även efter utbildningen, så att de inte tappar kunskaperna. De ska vara anpassade till sina målgrupper, frivilliga vid musik- och miljöfestivalen Musiques en stock behöver en annan utbildning än personalen på byggkontoret eller fastighetsskötarna.

Verktygen var olika i EEMTE-regionerna, men målen desamma. Vi hade olika erfarenheter med oss, och funderade över olika sätt att använda goda exempel i andra regioner. Några exempel på det är följande: Ec,o event från Cluses kan passa även i Jelcz Laskowice, Leipzig och Oskarshamn; fastighetsstyrsystemet i skolan som är ett passivhus i Leipzig kan användas i Cluses, Jelcz-Laskowice och Oskarshamn; videofilmer från Oskarshamn på engelska kan användas i Leipzig, Cluses och Jelcz-Laskowice; partnerna kan alla utbyta utbildningskoncept med varandra.

Utvecklingskoncept och handböcker kan inte bara översättas rakt av, de måste också anpassas till regionen och lokala förhållanden. Till exempel kan experter från Polen åka till Frankrike och lära mer om deras goda exempel av franska experter, som sedan kan åka till Polen och hjälpa dem att anpassa och genomföra dem där (det kräver dock både tid och pengar). Representanter från Jelcz-Laskowice kommer på studiebesök till Oskarshamn för att på plats studera deras energieffektiviseringsstrategier, t.ex. följer med och går bredvid för att studera deras goda exempel (shadowing), inspireras och utbyta kunnande. Ett av projektets viktigaste resultat är det intensiva utbytet av kunskap och information om lösningar för ökad energieffektivisering (energieffektiva byggnader, kostnadseffektiva förnybara energikällor, bästa juridiska och organisatoriska lösningar lokalt och regionalt).


GRACE – Kostnads/vinstanalys av stödprogram för medborgare och kommuner

Marcel Bellmann, Bautzen Innovation Centre

GRACE, med deltagarna Nedre Schlesien, Emilia-Romagna och Sachsen, fokuserade på kostnads/vinstanalys i sina regioner. Alla tog fram varsin översikt av tillgängliga finansieringsprogram i sina regioner, och de jämfördes sedan för att hitta likheter och skillnader. Tre finansieringsprogram per region valdes ut för detaljerad kostnads/vinstanalys enligt en metod som man gemensamt tagit fram. Det viktigaste var att kvantifiera energibesparingar och minskade CO2-utsläpp till följd av statligt stöd.

Resultaten sammanställdes i regionala utvärderingsrapporter. Där beskrivs regionerna, t.ex. energi och socioekonomiska förhållanden. Där redovisas också en SWOT-analys för varje region. Finansieringsprogrammen som analyserats samt kostnads/vinstanalysen beskrivs detaljerat. Sista kapitlet innehåller rekommendationer för beslutsfattare på regional, nationell och europeisk nivå.

I Sachsen analyserades följande finansieringsprogram:

  • Sachsens passivhusprogram
  • byte av centralvärmepannor
  • installation av solvärmeanläggningar
  • byte av inomhusbelysning och gatubelysning.

Byte av inomhusbelysning och gatubelysning var det enda finansieringsprogrammet som användes av kommuner. Resultaten visas i tabellen nedan, och mer detaljerat i utvärderingsrapporten.

På det hela taget uppfyller finansieringsprogrammen sitt syfte att minska energiförbrukningen till 2020.

Kommande aktiviteter


24–26 september 2013

Sista arbetsgruppsmötet och styrgruppsmötet i Bryssel

25 september 2013
EnercitEE slutkonferens i Bryssel

Oktober 2013
EnercitEE Open Days i Bryssel