De sista fem subprojekten i EnercitEE avslutades i maj 2013 – nu finns resultaten

E-FoxES, FIPREC, ActEE, EEMTE och GRACE tittar bakåt och ser framåt – här berättar de om samarbetet och slutresultaten. Alla som deltagit i subprojekten var angelägna att få dela med sig av sina erfarenheter av energieffektiviseringsåtgärder och utveckla eller testa olika verktyg för sitt arbete.

E-FoxES – Energisparande i skolor i tre regioner i Europa

Ute Zieschang, Bautzen Innovation Centre

E-FoxES handlade om att spara energi på skolor och stimulera till ökad medvetenhet hos elever om hur man kan bidra genom att ändra sina vanor. Sachsen, Sydöstra Sverige och Haute-Savoie gjorde en gemensam energispartävling mellan skolorna. Regionala tävlingar ägde rum i alla tre regionerna. Vid projektets slut delades ett europeiskt pris ut till de bästa skolprojekten i tre kategorier – bästa tekniska, bästa sätt att öka energimedvetenheten, bästa kommunikation.


Uppföljningsaktiviteter i regionerna:

Sachsen: I nästa E-FoxES-tävling i Bautzen ska eleverna jämföra skolbyggnadernas totala energiförbrukning.
Haute-Savoie: I framtiden kommer skolorna att använda ett nytt verktyg för att beräkna energiförbrukningen och rekommendera energisparåtgärder.
Sydöstra Sverige: I framtiden kommer man att erbjuda en lärarfortbildning om energisparande och studiebesök för eleverna i samarbete med den lokala energileverantören.

FIPREC – Finansieringsinstrument för energieffektivisering

Marco Odaldi, C.I.S.A. Association

Sista mötet i FIPREC hölls i Oława, Polen, 10–12 april 2013. Partnerna – CISA från Emilia-Romagna (Italien), SAENA från Sachsen (Tyskland) och Olawa-distriktet från Nedre Schlesien (Polen) gick igenom resultaten och konstaterade att de i allmänhet nått målen med framgång. Italienska partnern arbetade fram och marknadsförde två avtalsmodeller, och bidrog till att implementera avtal för energisparprojekt i fyra kommuner. Dessutom uppmuntrades tolv kommuner att skriva under Borgmästaravtalet, vilket även får dem att bli mer medvetna om de gemensamma möjligheterna och målen i Europa.

Den tyska partnern stödde det största ESC-projektet på stadsteatern i Chemnitz att få finansiering från Sachsen för att installera ny energiövervakningsteknik vid teatern. De hade en ledande roll i att genomföra projektet, tack vare sina kunskaper om avtal. FIPREC sprider kunskaperna om möjligheten till sådana avtal i Sachsen. Ännu fler kommer att få ta del av informationen i slutpublikationen och vid den sista workshoppen.

Den polska partnern ordnade slutmötet, gjorde en enkät och samlade in och bearbetade information som behövdes för den planerade studien om en eventuell biogasanläggning i Oleśnica Mała. Man presenterade och förklarade innovativa finansieringsmodeller som finns, för att bidra till att lösa problem med offentligprivata partnerskap och projektfinansiering för energiåtgärder. Det gjordes vid flera evenemang med sammanlagt mer än 300 deltagare, 80 organisationer, institutioner och offentliga organ samt drygt 40 av personalen. Avtalsmodeller, riktlinjer för lokal planering och goda exempel genomfördes för att visa hur bra de fungerar, och uppmuntra till ökad användning av dem i regionerna. Dessa åtgärder samt goda exempel beskrivs i slutpublikationen som finns på flera språk.


ActEE – Ett paket kommunikationsverktyg för Europa

Laurent Burget, Mountain Riders

Vi tre organisationer som är projektpartner i ActEE – ARLEG i Polen, DAPT i Italien och Mountain Riders i Frankrike – hade olika sätt att ta oss an arbetet, men målen liknar varandra. EnercitEE har gett oss tillfälle att koppla samman våra erfarenheter för att utveckla nya verktyg för globalt nätverkande och konkreta lokala steg framåt. Vi kan nu presentera en katalog med 16 goda exempel på energisparande. Vårt viktigaste resultat är utan tvekan paketet med kommunikationsverktyg för Europa. Det innehåller effektiva verktyg som är enkla att använda, så att alla kan hitta de som passar bäst för deras energisparbehov. Mer information finns på webbsidan http://www.mountain-riders.org/_actee/ECTP-Catalogue.pdf

Uppgraderade verktyg i våra regioner

ARLEG:
”Tack vare ActEE kunde vi fortsätta att utveckla användbara utbildningsverktyg och aktiviteter för unga och vuxna, t.ex. en happening, ’Energy Faces’ och roliga kortfilmer om miljövänligt beteende. Mer än 10 institutioner har varit med och spritt goda energisparexempel, och det finns fler som vill vara med. Alla aktiviteter går ut på att medborgarna ska tänka efter och bli medvetna om miljö- och klimatfrågor.”

DAPT:
”I ActEE-projektet fick vi tillfälle att göra två korta videoanimationer om energieffektivisering i hushållen. De tar upp många sätt att minska energiförbrukningen i befintliga byggnader. Videofilmerna länkar vidare till en webbplats, http://www.abitareecosostenibile.it/. Vi gjorde också information om olika tekniker och kombinationer av den som kan göra byggnader mer energieffektiva. Databasen kommer att växa, spridas och hållas uppdaterad med de senaste innovationerna även efter projektets slut”.

Mountain Riders:
”Energieffektiviseringsprogrammet ActEE gav oss möjlighet att fortsätta utveckla aktiviteter riktade till värdar och handlare i bergen. Trettio personer har deltagit, och även om det fortfarande finns mycket att göra så var det ett stort steg i rätt riktning. Vi kommer att fortsätta utveckla kampanjen Montagne d’Eco Gestes för handlare och värdar samt ekoguiden Mountain Gearäven efter projektet.”

Agera för energieffektivisering

Frågan om energiomställning är avgörande om vi vill hitta en hållbar lösning för samhällets ekologiska, sociala och ekonomiska behov. Man gör något än här, än där, men ser inget resultat globalt. Därför är det centralt med innovationer och nätverkande kring detta. Partner i ActEE har motivation och energi att fortsätta bygga och agera för energieffektivisering.


EEMTE – Kompetensutveckling för energieffektivisering i kommuner

Carla Groß, City of Leipzig

Målet med EEMTE var att gemensamt ta fram material för kompetensutveckling för personal i kommunerna. Metoder och fortbildningar togs fram och marknadsfördes, och användes som en del av kunskapsutbytet och goda exempel. Snart kan man läsa en sammanfattning av åtgärderna i EEMTE manual som publiceras på EnercitEE:s webbplats.

Partnerna i EEMTE har valt olika aktiviteter som kompletterar varandra och kan informera och inspirera de andra. Vi har en gemensam erfarenhet från projektet: om man lyckas med sina åtgärder för att öka kunskapen om energieffektivisering hos myndigheterna beror på deras förståelse och viljan hos dem som fattar de dagliga besluten. Energieffektiviseringsåtgärder måste marknadsföras gentemot ledarna och behöver i en del fall vara obligatoriska (t.ex. utbildningstillfällen), annars kommer inte alla att delta. Utbildningsverktygen (steg för steg- handledningar för användarna) ska kunna användas även efter utbildningen, så att de inte tappar kunskaperna. De ska vara anpassade till sina målgrupper, frivilliga vid musik- och miljöfestivalen Musiques en stock behöver en annan utbildning än personalen på byggkontoret eller fastighetsskötarna.

Verktygen var olika i EEMTE-regionerna, men målen desamma. Vi hade olika erfarenheter med oss, och funderade över olika sätt att använda goda exempel i andra regioner. Några exempel på det är följande: Ec,o event från Cluses kan passa även i Jelcz Laskowice, Leipzig och Oskarshamn; fastighetsstyrsystemet i skolan som är ett passivhus i Leipzig kan användas i Cluses, Jelcz-Laskowice och Oskarshamn; videofilmer från Oskarshamn på engelska kan användas i Leipzig, Cluses och Jelcz-Laskowice; partnerna kan alla utbyta utbildningskoncept med varandra.

Utvecklingskoncept och handböcker kan inte bara översättas rakt av, de måste också anpassas till regionen och lokala förhållanden. Till exempel kan experter från Polen åka till Frankrike och lära mer om deras goda exempel av franska experter, som sedan kan åka till Polen och hjälpa dem att anpassa och genomföra dem där (det kräver dock både tid och pengar). Representanter från Jelcz-Laskowice kommer på studiebesök till Oskarshamn för att på plats studera deras energieffektiviseringsstrategier, t.ex. följer med och går bredvid för att studera deras goda exempel (shadowing), inspireras och utbyta kunnande. Ett av projektets viktigaste resultat är det intensiva utbytet av kunskap och information om lösningar för ökad energieffektivisering (energieffektiva byggnader, kostnadseffektiva förnybara energikällor, bästa juridiska och organisatoriska lösningar lokalt och regionalt).


GRACE – Kostnads/vinstanalys av stödprogram för medborgare och kommuner

Marcel Bellmann, Bautzen Innovation Centre

GRACE, med deltagarna Nedre Schlesien, Emilia-Romagna och Sachsen, fokuserade på kostnads/vinstanalys i sina regioner. Alla tog fram varsin översikt av tillgängliga finansieringsprogram i sina regioner, och de jämfördes sedan för att hitta likheter och skillnader. Tre finansieringsprogram per region valdes ut för detaljerad kostnads/vinstanalys enligt en metod som man gemensamt tagit fram. Det viktigaste var att kvantifiera energibesparingar och minskade CO2-utsläpp till följd av statligt stöd.

Resultaten sammanställdes i regionala utvärderingsrapporter. Där beskrivs regionerna, t.ex. energi och socioekonomiska förhållanden. Där redovisas också en SWOT-analys för varje region. Finansieringsprogrammen som analyserats samt kostnads/vinstanalysen beskrivs detaljerat. Sista kapitlet innehåller rekommendationer för beslutsfattare på regional, nationell och europeisk nivå.

I Sachsen analyserades följande finansieringsprogram:

  • Sachsens passivhusprogram
  • byte av centralvärmepannor
  • installation av solvärmeanläggningar
  • byte av inomhusbelysning och gatubelysning.

Byte av inomhusbelysning och gatubelysning var det enda finansieringsprogrammet som användes av kommuner. Resultaten visas i tabellen nedan, och mer detaljerat i utvärderingsrapporten.

På det hela taget uppfyller finansieringsprogrammen sitt syfte att minska energiförbrukningen till 2020.