W maju 2013 r. zakończono ostatnie 5 podprojektów EnercitEE – wyniki końcowe już dostępne


E-Foxes, FIPREC, ActEE, EEMTE i GRACE – patrzą w przód i w przeszłość. Zachęcamy do zapoznania się informacjami na temat osiągnięć końcowych, współpracy oraz rezultatów. Wszyscy uczestnicy podprojektów z przyjemnością dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie środków poprawy efektywności energetycznej oraz opracowują i testują  narzędzia leżące w zakresie ich kompetencji.


E-FoxES – Projekty mające na celu podnoszenie świadomości w trzech regionach europejskich

Ute Zieschang, Bautzen Innovation Centre

Celem podprojektu E-FoxES było podniesienie świadomości energetycznej uczniów w Saksonii, południowo-wschodniej Szwecji i Górnej Sabaudii. Trzech partnerów podprojektu opracowało wspólną koncepcję międzyszkolnych konkursów oszczędzania energii. Konkursy regionalne zorganizowano we wszystkich trzech regionach podprojektów. Na koniec najlepszym projektom przyznano europejską nagrodę w trzech kategoriach.

 
Działania następcze w trzech regionach zaangażowanych w podprojekt:

Saksonia: W kolejnym konkursie E-FoxES organizowanym w Bautzen uczniowie będą porównywać całkowite zużycie energii budynków szkolnych.
Górna Sabaudia: W przyszłości nowe narzędzie kalkulacyjne umożliwi szkołom obliczanie poziomu zużycia energii oraz wydawania zaleceń dotyczących oszczędzania energii.

Południowo-wschodnia Szwecja: W przyszłości – oferta szkoleń dla nauczycieli w zakresie oszczędzania energii oraz wycieczki terenowe dla uczniów we współpracy z lokalnym dostawcą energii.


FIPREC – Instrumenty finansowania na rzecz większej efektywności energetycznej

Marco Odaldi, C.I.S.A. Association

Ostatnie spotkanie dotyczące podprojektu FIPREC odbyło się w Oławie w Polsce w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. Partnerzy projektu, tj. CISA – Emilia-Romania/Włochy; SAENA – Saksonia/Niemcy, powiat oławski – Dolny Śląsk/Polska przeanalizowali wyniki podprojektu i uznali, że cele zostały osiągnięte w satysfakcjonującym zakresie. Z perspektywy poszczególnych regionów partner włoski opracował i upowszechnił 2 modele kontraktowe oraz przyczynił się do wdrożenia projektów dotyczących oszczędzania energii w 4 gminach. Ponadto jednym ze skutków podniesienia świadomości w zakresie szans europejskich i celów wspólnych było zaproszenie 12 gmin do przystąpienia do porozumienia między burmistrzami.

Partner niemiecki wspierał największy projekt ESC na rzecz teatru miejskiego w Chemnitz mający na celu sfinansowanie instalacji nowej technologii w teatrze, odgrywając przy tym główną rolę we wdrażaniu projektu z uwagi na posiadanie wiedzy z zakresu kontraktowania środków. FIPREC ma istotne znaczenie ze względu na rozszerzanie możliwości ESC w Saksonii. Dzięki końcowej broszurze informacyjnej i ostatnim warsztatom zainteresowane strony uzyskają więcej informacji.

Partner polski zorganizował ostatnie spotkanie, przygotował ankietę oraz zebrał i opracował informacje niezbędne do przeprowadzenia badania celowości projektu biogazowni w Oleśnicy Małej. Ogólnie, podczas różnych wydarzeń z udziałem ponad 300 osób, 80 organizacji, instytucji, władz publicznych oraz współpracowników, zaprezentowano i wyjaśniono dotychczasowe i innowacyjne modele finansowe mające na celu rozwiązanie problemów funkcjonalnych w partnerstwie publiczno-prywatnym, a także finansowanie projektów w zakresie działań energetycznych. Wdrożono modele kontraktowania, wytyczne dotyczące lokalnych polityk i najlepszych praktyk, aby dowieść wykonalności i dogodności tych działań, a także zachęcić do ich szeroko zakrojonego podejmowania w regionach. Końcowe broszury dostępne w różnych wersjach językowych opracowano w celu przekazania informacji dotyczących tych działań i najlepszych praktyk.


ActEE - Europejski pakiet narzędzi komunikacyjnych

Laurent Burget, Mountain Riders

W naszych trzech organizacjach, tj. ARLEG w Polsce, DAPT we Włoszech oraz Mountain Riders we Francji dzielimy te same cele, lecz mamy inne podejście do działań. Projekt EnercitEE pozwala nam połączyć nasze doświadczenia i opracować nowe narzędzia dotyczące komunikacji globalnej i konkretnego rozwoju regionalnego. Możemy poszczycić się opracowaniem katalogu 16 dobrych praktyk w zakresie oszczędności energii. Głównym owocem naszej pracy jest niewątpliwie europejski pakiet narzędzi komunikacyjnych.  Składa się on ze skutecznych narzędzi, które mogą być z łatwością wykorzystane przez każdego w zależności od potrzeb związanych z oszczędnością energii. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mountain-riders.org/_actee/ECTP-Catalogue.pdf

Udoskonalone narzędzia w naszych regionach

ARLEG:
„Projekt ActEE pozwolił nam w dalszym stopniu rozwinąć przydatne narzędzia edukacyjne i działania ukierunkowane na młodzież i dorosłych, np. happening „Energy Faces‟ czy krótkie, zabawne filmy przedstawiające zachowania proekologiczne. W rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie oszczędzania energii zaangażowano ponad 10 instytucji, jest też coraz więcej organizacji, które pragną przyłączyć się do podprojektu. Wszystkie działania podejmowane są z myślą o uwrażliwieniu mieszkańców i zwiększenia ich świadomości w zakresie zagadnień ekologicznych i klimatycznych”.

DAPT:
„Projekt ActEE pozwolił nam stworzyć dwa animowane filmy o efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, które prezentują różne sposoby ograniczania zużycia energii w już istniejących budynkach. Zawierają one również odnośnik do konkretnej strony internetowej (http://www.abitareecosostenibile.it/). Opracowano również bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii i kombinacji, które czynią domy i budynki bardziej wydajnymi energetycznie. Baza danych będzie poszerzana, rozpowszechniana i uaktualniana o najnowsze innowacje nawet po zakończeniu projektu”.

Mountain Riders:
„Projekt na rzecz efektywności energetycznej ActEE pozwolił nam podjąć konkretne działania skierowane do gospodarzy i sklepów w rejonach górskich. W projekt zaangażowano 30 specjalistów. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale i tak poczyniono ogromny krok we właściwym kierunku. Kampania Montagne d’Eco Gestes skierowana do sklepikarzy i gospodarzy oraz Eko przewodnik po sprzęcie górskim będą rozwijane i ulepszane po zakończeniu projektu”.

Ustawa o efektywności energetycznej

Kwestia przesyłu energii jest obecnie kluczowym pytaniem, na które należy znaleźć odpowiedź jeżeli chcemy znaleźć zrównoważone rozwiązanie różnych problemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Odpowiedzi są opracowywane w różnych miejscach ale nie przewiduje się uzyskania wyniku na poziomie światowym. Jednymi z kwestii kluczowych w tym względzie są innowacja i tworzenie sieci kontaktów. Partnerzy ActEE są zmotywowani i pełni energii do utworzenia ustawy o efektywności energetycznej.


EEMTE – Instrumenty szkoleniowe i narzędzia dotyczące wydajności energetycznej na szczeblu lokalnym

Carla Groß, Miasto Lipsk

Celem podprojektu EEMTE było wspólne opracowanie i udoskonalenie instrumentów szkoleniowych i narzędzi dla władz publicznych oraz personelu administracyjnego. Metodologie i instrumenty szkoleniowe opracowane w ramach projektu zostały upowszechnione i udostępnione samorządowym interesariuszom (władzom publicznym na różnych szczeblach), co stanowiło element wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Działania zrealizowane w ramach podprojektu zostały podsumowane w podręczniku EEMTE, który wkrótce zostanie udostępniony na stronie internetowej EnercitEE.

Partnerzy podprojektu EEMTE wybrali różne działania, które wzajemnie się uzupełniają i mogą stanowić źródło informacji i inspiracji dla innych. Wszyscy uznali, że sukces działań podejmowanych w celu pogłębiania wiedzy władz administracyjnych w zakresie wydajności energetycznej uzależniony jest od zrozumienia i woli władz samorządowych, które są decydentami w bieżących sprawach. Działania na rzecz efektywności energetycznej powinny być wspierane przez liderów, zaś w niektórych przypadkach powinny być obowiązkowe (np. sesje szkoleniowe), gdyż w przeciwnym razie ludzie nie będą zainteresowani uczestnictwem w nich. Odnośnie narzędzi szkoleniowych (przewodniki „krok po kroku” dla użytkowników) konieczne jest ich opracowanie w sposób, aby uczynić je przydatnymi po odbyciu sesji szkoleniowych (w przeciwnym razie uczestnicy utracą informacje pozyskane podczas szkoleń). Ponadto działania zostaną dostosowane do każdej grupy docelowej (np. wolontariuszy podczas Wydarzenia Eko – Musiques en stock – należy szkolić w sposób odmienny niż pełnoetatowych pracowników, np. dozorców i pracowników działu budowlanego w Lipsku).

Pomimo opracowywania przez partnerów EEMTE różnych narzędzi w swoich regionach, wszystkim przyświecał ten sam cel. Podzieliliśmy się rozmaitymi doświadczeniami regionalnymi i opracowaliśmy sposoby przekazywania dobrych praktyk, np. wydarzenie Eko w Cluses mogłoby również zostać zorganizowane w Jelczu-Laskowicach, Lipsku lub Oskarshamn; system monitorowania budynków w pasywnej szkole w Lipsku mógłby trafić do Cluses, Jelcza-Laskowic i Oskarshamn; filmy wideo w języku angielskim opracowane przez Oskarshamn mogłyby być wykorzystane również w Lipsku, Cluses i Jelczu-Laskowicach; partnerzy mogliby dokonać wymiany opracowanych przez nich koncepcji szkoleniowych.

Jednakże nie wystarczy jedynie tłumaczenie opracowanych koncepcji szkoleniowych i podręczników, muszą one być również dostosowane do sytuacji lokalnej / regionalnej (przykładowo specjaliści z Polski powinni pojechać do Francji, aby zdobyć wiedzę na temat dobrych praktyk od tamtejszych specjalistów, a następnie specjaliści z Francji powinni przyjechać do Polski, aby wesprzeć  Polaków we wdrażaniu regionalnym (co jednak wymaga czasu i pieniędzy). Przykładowo przedstawiciele Jelcza-Laskowic przybyli do Oskarshamn z wizytami studyjnymi w celu zapoznania się z ogólnymi strategiami dotyczącymi efektywności energetycznej (obserwacja dobrych praktyk, czerpanie inspiracji i wymiana wiedzy eksperckiej). Jednym z kluczowych wyników podprojektu jest szeroko zakrojona wymiana wiedzy i informacji dotyczących rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej (energooszczędne budynki, wykorzystywanie efektywnych kosztowo, odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym).


GRACE – Analiza kosztów i korzyści programów dofinansowania dla obywateli i społeczności

Marcel Bellmann, Centrum Innowacji w Bautzen

Podprojekt GRACE został zrealizowany na Dolnym Śląsku, w Emilii-Romanii i Saksonii. Celem podprojektu była analiza kosztów i korzyści programów dofinansowania trzech uczestniczących regionów. Wszyscy partnerzy sporządzili przegląd programów dofinansowania dostępnych w ich regionach. Programy porównano w celu zidentyfikowania podobieństw i różnic. W każdym regionie wybrano trzy programy dofinansowania na potrzeby przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści zgodnie z wspólnie opracowaną metodologią. Głównymi wynikami pracy są poszczególne wartości zaoszczędzonej energii i redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki dofinansowaniu ze strony rządu.

Wszystkie wyniki przedstawiono w regionalnych sprawozdaniach z oceny. Sprawozdania te przedstawiają uczestniczące regiony, np. na tle społeczno-ekonomicznym i energetycznym. Każdy region opisany jest przy użyciu analizy SWOT. Analizowane programy dofinansowania oraz analiza kosztów i korzyści zostały szczegółowo objaśnione. Ostatni rozdział zawiera zalecenia dla regionalnych, lokalnych i europejskich decydentów.

W Saksonii analizą objęto następujące programy dofinansowania:

  • Saksoński program domu pasywnego,
  • Wymiana kotłów centralnego ogrzewania,
  • Zakładanie termicznych elektrowni słonecznych,
  • Wymiana oświetlenia wewnętrznego i ulicznego.

Jedynym programem dofinansowania, z którego skorzystały gminy była wymiana oświetlenia wewnętrznego i ulicznego. Główne wyniki pracy przedstawiono na wykresie i w tabeli poniżej. Więcej szczegółów dotyczących wyników można znaleźć w regionalnym sprawozdanie z oceny.

W ostatecznym rozrachunku programy dofinansowania spełniają swoje zadanie polegające na wspieraniu rozwiązań, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2020 r.