Newsletter

Från redaktören: EnercitEE – Europeiska nätverk, erfarenheter och rekommendationer hjälper kommuner och medborgare till effektivare energianvändning

Det nyligen antagna Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) betonar betydelsen av energieffektivisering för att nå 2020-målen. Vi som är partner i EnercitEE siktar på att förbereda regioner och kommuner på att möta kommande krav på energieffektivitet, få insikt i hur man arbetar lokalt och i regioner i Europa, utbyta erfarenheter och bidra till att bygga en gemensam europeisk energimarknad.
Efter fyra år med ett resultatinriktat och framgångsrikt projekt närmar vi oss slutet i december 2013. Fem europeiska regioner har gett ett stort bidrag till effektivare energianvändning – Sachsen, Haute-Savoie, Emilia-Romagna, Nedre Schlesien, Småland.

Kärnan i programmet har varit erfarenhetsutbytet. Interregionala symposier, utbildningstillfällen, studiebesök, ett policy advice seminar där experter samlades för erfarenhetsutbyte och rekommendationer samt utbyte mellan beslutsfattare gav tillfällen att diskutera och utveckla politik, verktyg för strategier samt goda exempel och fallstudier. De elva subprojekten i EnercitEE har haft en viktig roll för ökad energieffektivisering lokalt, både genom att fatta beslut och genomföra små pilotprojekt. Att lära från varandra har varit till nytta på många sätt, och alla partner ser tillbaka på de fyra åren med EnercitEE med tillfredsställelse.

Arkadiusz Suliga (Nedre Schlesien): ”EnercitEE visade sig vara ett framgångsrikt sätt att öka medvetenheten och mobilisera både medborgare och kommuner att effektivisera energianvändningen. Det visade att intressanta och matnyttiga aktiviteter inte behöver kosta mycket. Vi är övertygade om att vi framöver kommer att hitta andra energieffektiviseringsprojekt, tack vare erfarenheten vi fick och vårt intresse.”
   

Gian Carlo Muzzarelli (Emilia-Romagna): ”Den 14 november 2007 godkändes vår regionala energiplan av Emilia-Romagnas lagstiftande församling. Planen är ett strategiskt verktyg för att fastställa och ta itu med synergierna mellan energi, ekonomi och miljö. Energieffektivisering och energisparande är vårt främsta val och vår första investering, och de viktigaste aktörerna är medborgarna och lokala organ. Med detta som utgångspunkt har regionen Emilia-Romagna funnit en perfekt synergi mellan sin regionala energiplan och EnercitEE-projektet, som är ett utomordentligt verktyg för att dela med sig av erfarenheter och goda exempel, så att vi kan förbättra våra strategier och stimulera förändring och kreativitet.”


Gunnar Nordmark (Småland):
”Regionförbundet Södra Småland och dess klimatkommission har som mål att göra länet till den grönaste regionen i Europa, inte för att konkurrera om en titel utan för att bidra till en hållbar framtid, och inte bara i vår lilla del av världen utan för hela planeten. En liten region i Europa kan inte göra allt, men om vi arbetar tillsammans kan vi göra skillnad. Det är därför som vi genom Energikontor Sydost har deltagit i EnercitEE. I Kronobergs län har kommuner och regionala myndigheter kommit överens om att fokusera på bland annat energieffektivisering och hållbara transporter. Målet är att ge lokala myndigheter och medborgare möjlighet att göra klimatsmarta val inför framtiden. Att delta i EnercitEE har bidragit genom att ge oss nya kunskaper, visa goda exempel och inspirera till beslutsfattande. EnercitEE har också hjälpt till att etablera användbara kontakter för det fortsatta arbetet och för att vara med och skapa ett hållbart, klimatsmart Europa.”    
  


Pascal Bel (Haute-Savoie):
”Energi är en av de viktigaste drivkrafterna för samhällsutvecklingen. Tiden för förändring till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp börjar rinna ut. EnercitEE gav möjlighet att skapa och dela erfarenheter kring energieffektivisering och know-how som utvecklats i olika europeiska regioner. Det här miniprogrammet som förde samman strategiska funktioner från fem regioner i Europa för att lansera nya idéer gav tillfälle till ambitiösa, gemensamma experiment. Jag är säker på att våra partner kommer att veta hur de ska dra fördel av erfarenheten i sina regioner för att nå EU-målen för minskad energiförbrukning. Fördelarna med det här sättet att jobba kommer att vara till nytta för alla.”

         


Werner Sommer (Sachsen): ”EnercitEE har varit ett lönsamt projekt för oss. Vi har lärt oss mycket om hur det ser ut och hur man går tillväga i andra europeiska regioner och deltagit i ett fruktsamt utbyte av erfarenheter. Å ena sidan kunde vi dela med oss av våra energieffektiva lösningar i Sachsen, å andra sidan hade vi själva nytta av våra europeiska partner och deras erfarenheter och att ta med deras förslag i vårt arbete.”

EnercitEE:s slutkonferens i Bryssel: EU:s energieffektiviseringsdirektiv – verktyg och rekommendationer för regioner och kommuner

Den 25 september 2013 ägde EnercitEE:s slutkonferens rum i Sachsens Brysselkontor. Omkring 100 gäster från generaldirektoratet för energi, Europaparlamentet samt många regionala Brysselkontor och förbund träffade partnerna i EnercitEE, lyssnade på deras erfarenheter, goda exempel och diskuterade resultaten.

Monika Hoegen, en oberoende journalist baserad i Bryssel och Köln, inbjöd alla gästerna att följa henne och partnerna i EnercitEE på en resa genom Europa och de fem EnercitEE-regionerna Sachsen, Småland, Emilia-Romagna, Haute-Savoie och Nedre Schlesien för att titta på implementeringen av EU:s energidirektiv i regional politik och praktik och få konkreta exempel på hur den kan se ut.

Alla partner enades vid dagens slut om att slutkonferensen varit lyckad och att resultaten som presenterades förhoppningsvis ska finna vägen till många andra europeiska regioner.

Mer information om slutkonferensen och presentationerna från den finns här.

Fyra år med EnercitEE – några av partnerregionerna blickar tillbaka

Reflektioner från Småland, Sverige


Att arbeta tillsammans med andra regioner öppnar verkligen ögonen. Vi svenskar har en benägenhet att tänka att vi redan har de bästa lösningarna och systemen. I EnercitEE har vi lärt oss mycket om nya lösningar och metoder, samt även jämfört policyer. Vi har till exempel insett att svenska byggregler är häpnadsväckande svaga jämfört med andra länders, och man ifrågasatte till och med att de följer byggnadsdirektivet.

En annan ögonöppnare var de välutvecklade kommunikationsprojekt som introducerades i form av subprojekt i EnercitEE. Utbytet av information och erfarenheter i subprojekten gjorde verkligen att vi tog ett stort kliv framåt. Subprojekten var ett effektivt sätt att få med den lokala nivån att delta i EU-projekt, som de annars tycker är svåradministrerade. I EnercitEE hade vi möjlighet att hjälpa dem.

Good Practice Guide med goda exempel har blivit en viktig källa till information och inspiration i regionen. Ett annat viktigt verktyg för den lokala nivån är handboken om klimatplanering som ett av subprojekten tog fram. Den visar hur man kan planera för klimatanpassning, åtgärder både för att minska växthusgasutsläppen och mildra effekterna av klimatförändringen. Det har också varit mycket intressant att lära sig mer om situationen i olika länder och vi har insett hur viktiga strukturfonderna är för att överbrygga gap och göra EU mer sammanhållet.


Att titta utanför gränserna – fördelarna med interregionalt samarbete för Sachsen

Att lära sig av andra europeiska regioner och att dela den kunskap som redan finns – detta var Sachsens motiv för att delta i ett INTERREG IVC-projekt. Ett fyraårigt projekt ger utmärkta tillfällen att arbeta intensivt med frågor man väljer. Dessutom, eftersom EnercitEE var utformat som ett miniprogram, kunde det åtföljas av många subprojekt som fokuserade vidare på specifika ämnen på tema energieffektivisering och klimatförändring, till exempel kommunikation om energieffektivisering, lågenergibyggnader, utbildning eller incitament.

För att nämna ett tema, så lyckades Sachsens kompetensområde ”energieffektiva byggnader” väl, och befintlig kunskap överfördes till andra regioner genom erfarenhetsutbyte på såväl partnernivå som subprojektnivå. Många kommuner i Sachsen blev tack vare EnercitEE uppmuntrade att fortsätta sträva mot allt effektivare energianvändning och att sätta frågan högst på agendan. Här följer några siffror som illustrerar bredden i genomslaget som EnercitEE fick med sina många aktiviteter runtom i Sachsen: 26 kommuner och 3 landsbygdsområden, 2 universitet och Sachsens energikontor var direkt involverade, antingen som partner i ett av de tio subprojekt som Sachsen deltog i eller som föremål för utbildning eller annat. Mer än 1 660 personer deltog i workshoppar, informationsaktiviteter för allmänheten, seminarier och studiebesök och man tog fram mer än 20 publikationer, handböcker och utbildningsmaterial.

Aktiviteter och resultat som visat sig framgångsrika i EnercitEE har tagits med i handlingsprogrammet för det kombinerade energi- och klimatprogrammet för Sachsen och i kommunala strategier. Dessutom kommer en del av dem att komma i fråga när man sätter de regionala ramarna för EU:s nya finansieringsperiod 2014–2020. EnercitEE:s stora framgång i Sachsen kommer att bestå efter projektets slut: många initiativ som startat som subprojekt kommer att fortsätta och vidareutvecklas – effekt på lång sikt är tecken på ett värdefullt och fruktsamt projekt!


Reflektioner från Nedre Schlesien

När regionen Nedre Schlesien för några år sedan fick frågan att delta i en gemensam ansökan av ett INTERREG IVC-projekt om effektiv energianvändning var det ingenting som var tydligt och enkelt. Miniprogram tedde sig på den tiden som ett mysterium och kommunerna i Nedre Schlesien såg med rätt så stor misstänksamhet på de energirelaterade satsningarna. Så vi kände att vi verkligen hade hårt arbete framför oss.
Nu, mot slutet av projektet kan vi faktiskt säga att vi lyckades. Vi klarade av att involvera polska myndigheter i åtta olika subprojekt, förse dem med medfinansiering och hjälpa till under projekttiden, med målet att få konkreta och varaktiga resultat. Regionala och lokala policyer påverkades mycket av rekommendationer från subprojekt och externa experter som deltog i projektseminarierna. Möten i olika former, som arbetsgrupper, interregionala symposier, studiebesök och utbildningstillfällen, hjälpte till att föra samman människor för att konfronteras med sina egna föreställningar och bekanta sig med nya lösningar – eftersom det bästa sättet är personlig kontakt. Flera användbara publikationer producerades i projektet, där man speciellt kan lägga märke till Good Practice Guide och Final Handbook.

Kvaliteten i samarbetet är ett annat kapitel. Ju längre ett projekt varar, desto mer sannolikt är det att något går snett. Så blev det tack och lov inte i EnercitEE eftersom alla partner var mycket öppna och villiga att hjälpa till när som helst. Det fanns alltid möjlighet att lära något av varandra, och det höll igång samarbetet på en hög nivå. Det är ingen tvekan om att insatserna i projektet var väl värda mödan. Vi har intrycket att EnercitEE verkligen bereder vägen för Nedre Schlesiens lokala myndigheter att påbörja energieffektiviseringsaktiviteter i partnerskap med andra länder och med EU-finansiering. Den återkoppling vi fått säger att kommunerna absolut kommer att leta efter EU-projekt för potentiella satsningar och inspiration. För oss som regional myndighet är detta det största vi uppnått. Från osäkerhet, brist på kunskap och bristande förståelse, nådde vi fram till uppskattning och engagemang. Vi har haft en lång väg att gå.

Kommuner – delta i EU-projekt!


Tycker ni att det är svårt att vara med i EU-projekt? Saknar kommunen medel för att hantera administrationen av EU-projekt?
En lösning kan vara att delta i ett miniprogram. Administrationen blir enklare och ni får stöd av en regional partner i genomförande och rapportering. Under denna period i EU-programmet INTERREG IVC har det getts möjlighet att arbeta så.

Miniprogrammet EnercitEE hade 11 subprojekt där lokala myndigheter och organisationer kunde samarbeta och utbyta erfarenheter samt förbättra lokala och regionala energieffektiviseringsstrategier. Subprojekten riktade sig till medborgare eller lokala myndigheter.
Mer än 20 lokala partner, organisationer (NGO) och lokala myndigheter från Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Sverige deltog i miniprogrammet. De flesta hade ingen tidigare erfarenhet av EU-projekt, och genom att delta har de nu fått kunskaper och mod att fortsätta i andra EU-program.

För några av partnerna var det ett uppvaknande när det gäller klimatanpassning. Erfarenheten visar att även om det initialt fanns en viss motvilja kombinerad med misstro, så accepterade man snabbt frågan som en del i sitt huvuduppdrag att öka den allmänna levnadsstandarden för befolkningen.

Regionala utvecklingsprogram i Europa ger en unik möjlighet att genomföra vissa aktiviteter i mindre skala. Kommunen behöver inte avsätta omfattande resurser eller basera kommande tid på osäkerhet om projektets resultat. De är i stället ett slags hjälp och stöd till den ordinarie verksamheten och till att prova nya lösningar och planer som sedan kan utvidgas i omfattning. Vi vill absolut råda kommuner att delta aktivt i EU-projekt. Titta på de 11 subprojekten i EnercitEE och deras deltagare. Erfarenheten och kunskaperna de samlat kommer inte att glömmas bort – och de kommer att arbeta vidare med aktiviteter framöver. Har ni råd att komma på efterkälken?
Vem vet vilka nya begrepp och ambitioner ett samarbetsprojekt kan ge upphov till i slutänden? Kanske något som aldrig tidigare diskuterats eller planerats – kanske en ny vision?

EnercitEE:s partner på besök i Ravenna studerade hållbar mobilitet, förnybar energiproduktion och traditionella näringar

I juli 2013 besökte representanter för EnercitEE-projektets partner regionen Emilia-Romagna i Italien och studerade deras bästa goda exempel från området kring Ravenna. Man började med en resa ombord på Mhybus, en innovativ buss som kör på en bränsleblandning bestående av 85 % metan och 15 % väte, vilket ger betydande besparingar i bränsleförbrukning och minskade CO2-utsläpp. Bussen är medelpunkten i LIFE+-projektet Mhybus som involverar regionen, ASTER, SOL S.p.A. och START Romagna. Projektets mål är att göra kollektivtrafiken mer effektiv och hållbar med metangas/vätgas som fordonsdrivmedel. Bussen har redan kört mer än 45 000 km utan tekniska problem, vilket visar att drivmedlet kan användas, och man är nu nära slutgiltigt tillstånd att få köra på metangasblandningen.

Med Mhybus kom de fram till tankstället för metan/vätebränslet, som byggts på fastigheten där vätgasanläggningen SOL S.p.A. i Ravenna finns. Där fick man en guidad tur runt anläggningen och blev visade hur effektiva processerna är. Besökarna fortsatte till forskningslaboratorierna i Tozzi TRE, ett företag som fokuserar på energiproduktion från förnybara källor: vattenkraft, vind, sol och biomassa. Forsknings- och utvecklingslaboratoriet i Mezzano arbetar med teknisk uppgradering av förnybar energiproduktion, vätgasproduktion och lagringstekniker. Besökarna fick titta på några av produkterna som utvecklats: en vätgasdriven elcykel och speciella färgsensibiliserade solceller (dye-synthesized cells, DSC eller Grätzelceller) transparenta för solljus.

Besökets slutstation var Prato Pascolo, en av de största solelanläggningarna i Italien. Projektet har som mål att förena hållbar energiproduktion med områdets traditionella näring – solelanläggningen på 71 hektar är också betesmark för får. Elproduktionen på 42 miljoner kWh/år matas ut på elnätet. Den täcker behovet för mer än 10 000 familjer. Om samma mängd energi produceras med fossila bränslen skulle 23 000 ton CO2 släppas ut.

Fåren sköter gräsmarken under solpanelerna, som i sin tur skuggar stora områden åt fåren. Efter fåruppfödning följer osttillverkning på plats med traditionella recept – uppfödning och manuell osttillverkning tar hänsyn till jordbrukets biologiska förutsättningar. Besökarna från EnercitEE bjöds på smakprovning av ostsorterna som tillverkades och såldes på plats, och detta blev också avslutningen på den korta resan via de bästa exemplen i Ravenna, Emilia-Romagna.

EnercitEE Publikationer

EnercitEE Publikationer


Nyhetsbrevet EnercitEE nr 7 finns även på:

 

Dokument för nedladdning

  • Final Handbook "Improving energy efficiency - Contributions from five European regions"
  • LEEAN "Guidebook for builders" from ERVET (Italian)
  • ActEE "European Communication Tool Package"
  • GRACE "Evaluation Summary"
  • EEMTE "Manual"