Godkända subprojekt i första ansökningsomgången


Sex subprojekt i första ansökningsomgången uppfyllde kriterierna i EnercitEE och godkändes. Därefter började arbetet för respektive lead partner. I början av 2011 är det dags för kick-off i subprojekten. Budgeten varierar mellan 1,3 miljoner kronor och 3,5 miljoner kronor.


LEEAN: Local energy efficiency advice and networks 

Lead partner för subprojektet:
Energikontoret i Sachsen – SAENA GmbH (Sachsen)

Deltagare i subprojektet:
Prioriterre (Haute-Savoie),
Regionala energikontoret på Kreta (Kreta),
ERVET Emilia-Romagna regionala utvecklingskontor (Emilia-Romagna),
Energikontor Sydost (Småland (Kalmar och Kronoberg)/Blekinge),
Bielawa kommun (Nedre Schlesien)

Total budget: 3,3 miljoner kronor

LEEAN, Lokala nätverk och rådgivning för energieffektivisering, med lead partner Sachsen i Tyskland är ett annat subprojekt där Sverige deltar med Energikontor Sydost.
Här handlar det om att medverka till att spara energi i bostads- och byggsektorn som står för 40 % av den totala energiförbrukningen i Europa. Hyresgästföreningar, kommunanställda och lokala energikontor kommer att stöttas för att kunna ge råd till hyresgäster, privata fastighetsägare, företag, invandrare och ekonomiskt utsatta hushåll så att de kan minska sina energikostnader.
Tillgången till experter på energieffektivisering garanterar att kunskap och verktyg sprids i ett intensivt kunskapsutbyte mellan regionerna. Projektet kommer att ge en god möjlighet att utveckla och förbättra lokala och regionala policyer.
 

SCC: The sustainable climate challenge

Lead partner för subprojektet:
Växjö kommun, region Småland (Kalmar/ Kronoberg)/Blekinge

Deltagare i subprojektet:
Prioriterre (Haute-Savoie),
Kontoret för energi och hållbar utveckling i Modena (AESS) (Emilia-Romagna),
Meerane kommun (Sachsen)

Total budget: 1,6 miljoner kronor

SCC står för En hållbar klimatutmaning och Växjö kommun är lead partner.
Olika grupper utmanas att bli mer klimatsmarta när det gäller energianvändning, transporter och annan bränsleförbrukning. Kända personer som arbetar med att utveckla sin kommun eller region i klimatsmart riktning kan utnämnas till klimatidoler och förhoppningsvis nå ut och påverka fler samt även skapa ett större intresse hos medierna. Metoder ska utvecklas för att engagera medborgarna och inspirera dem att bidra till att uppnå EU:s 20-20-20-mål om energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser.
Medborgarna stöttas i att ändra beteende genom seminarier, workshop, möten och aktivitetsdagar. De får även hjälp av information via e-post, internet och foldrar för att kunna minska sina CO2-utsläpp med 20 % och minska sin energiförbrukning med 20 %. Man kommer att ta fram verktyg för att mäta vad man uppnått.
Utbyte av kunskap och erfarenheter är en mycket viktig del av projektet. En handbok med goda exempel kommer att tas fram, och resultaten kommer att distribueras både inom regionen och till andra europeiska regioner.


SUSTRAMM: Sustainable transports for managing mobility

Lead partner för subprojektet:
Energikontor Sydost (Kalmar, Kronobergs och Blekinge län)

Deltagare i subprojektet:
Cluses kommun (Haute-Savoie),
Tekniska högskolan i Dresden (Sachsen),
Pirna kommun (Sachsen)

Total budget: 1,3 miljoner kronor

SUSTRAMM står för Hållbara transporter för mobilitet och Energikontor Sydost är lead partner. SUSTRAMM ska stötta lokala och regionala myndigheter att klara EU:s energimål för transporter och Mobility management som innebär att andelen biobränslen för transporter ska öka till tio procent.
På längre sikt kommer projektet att medverka till hållbara transporter och energieffektiva transportsystem. Det handlar om att uppmuntra till att förändra sina attityder och sitt beteende. Starkare nätverk mellan aktörer och beslutsfattare inom Mobility management bidrar till erfarenhetsutbyte inom och mellan regionerna. Nyckelaktörer kommer att utbildas så att de får en bra förståelse för mjuka åtgärder i transportstrategier. Handboken och de rekommendationer som tas fram kommer att påverka transportplaneringen lokalt och regionalt.


RIEEB: Regional impact with energy efficient buildings

Lead partner för subprojektet:
Energikontoret i Sachsen – SAENA GmbH (Sachsen)

Deltagare i subprojektet:
Goda Hus (Småland (Kalmar och Kronoberg)/Blekinge),
Jelcz-Laskowice kommun (Nedre Schlesien),
Rådet för urban arkitektur och miljö i Haute-Savoie (Haute-Savoie)

Total budget: 2,2 miljoner kronor

RIEEB, Regional påverkan med energieffektiva byggnader med energikontoret i Sachsen som lead partner är ytterligare ett projekt där Sverige deltar med Goda Hus som är en förening för energieffektiva byggnader i sydost.
I byggnadssektorn används omkring 80 % av energin till uppvärmning och varmvatten. Det är viktigt att både minska energiförbrukningen och använda förnybara energikällor för att minska energiberoendet och växthusgasutsläppen i EU.
Konkreta åtgärder behövs för att använda den outnyttjade energisparpotentialen i byggnader och minska den stora skillnaden mellan medlemsstaterna på det här området. Externa experter i regionerna kommer att granska nationella regler om energieffektivisering i drygt trettio byggnader av olika slag och utifrån olika aspekter. Den ökade kunskapen i regionerna kommer att omsättas i praktiska åtgärder.


CLIPART - Climatic planning and reviewing tools for regions and local authorities

Lead partner för subprojektet:
Regionala miljökontoret i Emilia-Romagna och HydroMeteoKlimatService i Emilia-Romagna

Deltagare i subprojektet:
Energikontoret i Sachsen – SAENA GmbH (Sachsen),
Regionala energikontoret på Kreta,
Air-APS (Haute-Savoie),
kommunen Jelenia Góra (Nedre Schlesien)

Total budget: 2,6 miljoner kronor

CLIPART, Klimatplanering och undersökande verktyg för regioner och lokala myndigheter, leds av det regionala miljökontoret i Emilia-Romagna, Italien, men ingen partner från Sverige deltar.
Projektet vill ge tillfälle för myndigheter att utbyta erfarenheter om regionala klimatstrategier, och hur de kan planeras och genomföras. Man kommer att ta fram en allmän metodik för effektiva klimatåtgärder som direkt kan användas av Europas regioner och kommuner.


PraTLA - Practical training in local authorities

Lead partner för subprojektet:
Högskolan i Zittau/Goerlitz – Universitetet för tillämpad vetenskap (Saxony)

Deltagare i subprojektet:
Energikontor Sydost (Småland (Kalmar och Kronberg/Blekinge),
Rådet för urban arkitektur och miljö i Haute-Savoie (Haute-Savoie),
Regionala energikontoret på Kreta (Kreta) 
Regionala utvecklingskontoret i Karkonoska (Nedre Schlesien)

Total budget: 2,4 miljoner kronor

PraTLA, Praktisk utbildning på lokala myndigheter, leds av Högskolan i Zittau/Goerlitz i Sachsen. Från Sverige deltar Energikontor Sydost.
Energieffektivisering ska öka på det lokala planet genom praktisk utbildning på lokala myndigheter. De två målgrupperna är medarbetare på lokala myndigheter som behöver mer kunskap och studenter och utbildare som är lokala energiexperter men saknar kunskap om de administrativa strukturer och beslutsprocesser som behövs för bra energilösningar. Båda målgrupperna kommer att ha nytta av de utbildningstillfällen som ordnas. Dessa kommer att förberedas noggrant så att studenternas och utbildarnas kompetens matchas med de lokala behoven av energiåtgärder och policyer.
Hela tiden pågår erfarenhetsutbyte om didaktiska frågor och de specifika lokala behoven i regionerna med deras olika policyer.