Ny ansökningsomgång


Den andra ansökningsomgången är öppen fram till 4 mars 2011. Totalt kommer sex subprojekt att godkännas. Budgeten är på cirka 9 miljoner kronor, och subprojekten kan vara mellan 900 000 kronor och 2,5 miljoner kronor.

Aktuella områden:

SP 2   Ökad medvetenhet om energi genom tävlingar och spel
SP 4   Främjande av erfarenhetsutbyte och spridning av 
         medborgarnas goda exempel på effektiv energianvändning
SP 5   Utbyte kring metoder för stimulansåtgärder och energi-
         effektiviseringsbidrag
SP 7   Kompetensutveckling och kunskapsutbyte om effektiv
         energianvändning
SP 8   Finansieringsmodeller som policyer för lokal energipolitik
SP 12 Metodutveckling för lokal energiplanering och genomförande

Läs igenom all information innan ansökan lämnas in, speciellt Terms of Reference och strategin för EnercitEE. I handboken för subprojekt finns beskrivet hur man praktiskt går tillväga för att ansöka om subprojekt.