Επερχόμενες εκδηλώσεις και προθεσμίες

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2011
Εναρκτήριες συναντήσεις εργασίας των υποπρογραμμάτων του  EnercitEE μετά την έγκριση της 1ης  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

4 Μαρτίου 2011
Κλείσιμο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

5/6 Απριλίου 2011
Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Ομάδας εργασίας για την έγκριση της 2ης υποβολής προτάσεων υποπρογραμμάτων

7/8 Απριλίου 2011
1ο  “Οριζόντιο” Σεμινάριο EnercitEE