Έγγραφα EnercitEE και διαφημιστικό υλικό

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο EnercitEE είναι επίσης διαθέσιμο στα γερμανικά,  στα γαλλικά, τα σουηδικά και τα πολωνικά.
Η στρατηγική επικοινωνίας EnercitEE έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Καθοδήγησης και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο.

Πολλά έγγραφα EnercitEE έχουν ενημερωθεί:

Έχει δημοσιευτεί η συνοπτική τεκμηρίωση των καλών πρακτικών και περιγραφών των εταίρων - των περιφερειών EnercitEE ι.