SP 10 - CLIPART
Climatic Planning and Reviewing Tools for regions and local authorities


Projektet CLIPART syftar till att ta fram processer och verktyg för att stödja regionala och lokala myndigheter i sitt klimatarbete. Det aktuella läget för klimatfrågan gör att det är viktigt att man på regional och lokal nivå utformar en årlig budget för växthusgasutsläpp per sektor.

Projektets partners kommer därför att utbyta erfarenheter som kommer att diskuteras och analyseras, för att kunna ta fram en generell metod som kan användas direkt av europeiska regioner och kommuner för att säkra ett effektivt arbete med att minska klimatpåverkan och anpassa sig till klimatförändringar.

Partnerskapet kommer att samla in och analysera existerande kunskap inom klimat- och energistrategier. Med utgångspunkt från detta och utförliga interna och externa diskussioner kommer en generell process för klimatplaner att utvecklas och göras tillgänglig.

Växjö kommun har sedan många år gedigna erfarenheter i arbetet med klimat- och energimål samt uppföljning av dessa. Växjö kommer därför att fokusera på att ta fram en klimatanpassningsplan inom projektet.

CLIPART skickades in inom ”Sub-project Priority 10”: Regionala klimatplaner för minskad påverkan och anpassning – utbyte mellan personal.

Projektbudget: EUR 287.000,00

Lokala kontaktpersoner:

Henrik Johansson
Planeringskontoret, Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö, Sweden
Tel: 00 46 470 41330
Fax: 00 46 470 41580
Email: henrik.johansson@vaxjo.se

Anna Petersson Max
Säkerhetsfunktionen, Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö, Sweden
Phone: +46 470 41044
Email: anna.peterssonmax@vaxjo.se