SP 10 – CLIPART
Instrumenty planowania i badania klimatu dla regionów i władz lokalnych

CLIPART dostarcza procedury i narzędzia pomocne władzom lokalnym i regionalnym w planowaniu i wdrażaniu strategii klimatycznych. Mając na uwadze znaczenie oraz pilny charakter kwestii zmian klimatu, corocznie powinien być wypracowany budżet z podziałem na sektory, którego przeznaczeniem będzie regionalna i lokalna strategia emisjami gazów cieplarnianych.

W tym celu partnerzy projektu będą wymieniać i dzielić się swoimi doświadczeniami, poddawać je dyskusji i analizie w celu opracowania metodologii, która może następnie być zastosowana w europejskich regionach oraz gminach i zapewnić efektywne zapobieganie zmianom klimatycznym oraz adaptację do nich.

Partnerzy projektu zajmą się pozyskaniem oraz analizą bieżącego know-how z dziedziny zmian klimatu i strategii energetycznych na ich szczeblu. Na podstawie obecnej wiedzy oraz po przeprowadzeniu wewnętrznych spotkań i dyskusji z władzami lokalnymi, personelem, oraz udziałowcami zostanie sporządzona ogólna procedura dotycząca planowania oraz wdrażania strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Następnie zostanie ona upubliczniona.

CLIPART został zgłoszony w ramach podprojektu priorytet 10. Regionalne strategie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji – wymiana pracowników samorządów

Budżet: EUR 287.000,00

Koordynator podprojektu:
Pan Vittorio Marletto

Dane kontaktowe:
Mr Piotr Klementowski
Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58500 Jelenia
Phone: +48 (0)75 75 46 101
Email: pklementowski@jeleniagora.pl
Web page: www.jeleniagora.pl