Småland (Kalmar and Kronoberg)/ Blekinge, Sweden

April 2013

24 april 2013 - Energieffektivisering – rekommendationer presenteras i EU:s Regionkommitté

Energikontoret och Regionförbundet Södra Småland presenterar resultat från energieffektiviseringsprojektet EnercitEE  för EU:s regionkommittés utskott för miljö, klimatförändringar och energi ENVE. Projektet har bland annat analyserat hur energieffektiviseringsdirektivet  implementeras i olika länder och vad det betyder i praktiken för lokala nivån, inklusive rekommendationer till kommissionen för effektivare implementering. Vikten av utbyte av erfarenheter mellan regioner kommer att poängteras, liksom att projektet har tillfört de många deltagarna på olika nivåer konkreta praktiska erfarenheter.

February 2011

SUSTRAMM kick-off in Karskrona

 

Picture: SUSTRAMM logo

SUSTRAMM – Sustainable transports for Managing Mobility

Inom ramen för projekten Mobilitetskontoret i Blekinge, Kalmar respektive Kronobergs län drivs ett tvåårigt europeiskt projekt som siktar till att genomföra Mobility Management (dvs. påverka transportbeteende) oftare och på ett bättre sätt. SUSTRAMM innebär bättre erfarenhets–utbyte, förbättringar av regionala transportstrategier, utbildningar inom Mobility Management samt ett pilotcykelprojekt.

read more